Meede: Sektoritevahelise mobiilsuse toetamine

Meede on loodud selleks, et soodustada sektoritevahelist koostööd, tõstes Eesti era- ja avaliku sektori asutuste TA alast võimekust ja mitmekesistades teadlaskarjääri läbi teadlaste töötamise eri sektorites.

Taotlusvoor: AVATUD

Taotlusi II taotlusvooru saab esitada alates 1. detsembrist 2021 siin:

E-toetuse keskkond


Sihtgrupp:

Eesti era- või avalikusektori asutus (välja arvatud korralisel evalveerimisel positiivselt evalveeritud TA asutused ning tehnoloogia arenduskeskused). 


Eesmärk:

Sektoritevahelise koostöö soodustamine, tõstes Eesti era- ja avaliku sektori asutuste TA alast võimekust ja mitmekesistades teadlaskarjääri läbi teadlaste töötamise eri sektorites.


Tulemused:

Suureneb ettevõtete ja teadlaste koostöös tehtud projektide arv (toetatud projektide arv), mille käigus suureneb teadmusmahukus era- ja avaliku sektori asutustes ning era- ja avaliku sektori kogemusega teadlaste hulk Eestis.


Kogueelarve:

1 237 678 €

Infopäevad:

II taotlusvooru infopäev toimus virtuaalselt 3. detsembril 2021 kl 10:00-12.00

Infopäeva salvestust saab järele vaadata siin. Infopäeva slaidid leiab siit kaustast. 

Tingimused:

Kõik tingimused on leitavad sektoritevahelise mobiilsuse toetamise määrusest.

 • Taotleja võib olla Eesti era- (Eesti äriregistrisse ja mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse kantud eraõiguslikud juriidilised isikud) või avaliku sektori asutus (riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste riiklikkusse registrisse kantud riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutused, välja arvatud korralisel evalveerimisel positiivselt evalveeritud TA asutused ning tehnoloogia arenduskeskused), kes võtab tööle teadlase.
 • Taotlusvooru maht on kuni 1 237 678 eurot. Avaliku sektori asutustele eraldatakse taotlusvooru mahust kuni 412 147 eurot.
 • Toetust saab taotleda jooksvalt kuni 30.06.2022. Taotluste vastuvõtmine lõpetatakse kas taotlusvooru eelarve ammendumisel või toetuse taotlemise lõpptähtaja saabumisel (sõltuvalt sellest, kumb tingimus ajaliselt varem saabub).
 • Abi andmisel lähtutakse tegevuse sisust (rakendusuuring või tootearendus) ja taotleja suurusest (väike-, keskmise suurusega või suurettevõte). Piirmäärasid kohaldatakse kõigi taotlejate puhul. Taotleja suurus määratakse vastavalt üldise grupierandi määruse lisa I artiklile 2.
 • Projektidele antav abi võib olla toetus, riigiabi või vähese tähtsusega abi.
 • Toetust antakse juhul kui teadus- ja arendusprojekt on seotud mittemajandustegevusega.
 • Taotleja ei saa abikõlblikkuse perioodi jooksul taotleda toetust rohkem kui maksimaalselt kahe täiskohaga teadlase palga ulatuses.
 • Teadlasel on võimalus töötada toetuse saaja juures ka osalise tööajaga (osalise koormusega) minimaalselt 0,5 koormusega.
 • Teadlase tööjõukulud hüvitatakse ühikuhinna alusel. Ühikuhind ühe kuu kohta on 3264 eurot. Ülejäänud abikõlblikud kulud hüvitatakse 40% ühtse määra alusel arvestatuna tööjõukuludest.
 • Maksimaalne toetuse määr on 70% ning omafinantseering vähemalt 30%.
 • Projekti abikõlblikkuse periood peab jääma ajavahemikku 12. oktoober 2020 kuni 30. juuni 2023.
 • Projekti abikõlblikkuse periood on minimaalselt kolm kuud ning maksimaalselt kaks aastat alates projekti abikõlblikkuse perioodi alguskuupäevast.

Toetatavad tegevused:

 • Toetust antakse projektile, mille raames võetakse teadlane tööle Eesti era- ja avaliku sektori asutusse teadus- ja arendustegevuse tunnustele vastavate rakendusuuringute ning tootearendusprojektide kavandamiseks ja läbiviimiseks.
 • Toetatakse projekte, mille raames toetuse saaja võtab tööle doktori- või magistrikraadi ja vähemalt viieaastase teadus- ja arendustegevuse kogemusega isikuid, kes:
  • on doktori- või magistrikraadiga ja taotluse esitamise kuupäevast viimase viie aasta jooksul kokku vähemalt kaks aastat töötanud positiivselt evalveeritud teadus- ja arendusasutuses teadlase, õppejõu, teadus- ja arendusspetsialisti, inseneri, tehniku või abipersonali vastaval ametikohal Eestis või
  • on doktori- või magistrikraadiga ja taotluse esitamise kuupäevast viimase viie aasta jooksul kokku vähemalt kaks aastat töötanud teadlase, õppejõu, teadus- ja arendusspetsialisti, inseneri, tehniku või abipersonali ametikohal välismaal või
  • on kaitsnud Eestis doktorikraadi ning kelle doktorikraadi kaitsmisest toetuse taotluse esitamise kuupäevaks ei ole möödunud rohkem kui kolm aastat.
 • Taotleja ei saa abikõlblikkuse perioodi jooksul taotleda toetust rohkem kui maksimaalselt kahe täiskohaga teadlase palga ulatuses. Teadlasel on võimalus töötada toetuse saaja juures ka osalise tööajaga (osalise koormusega) minimaalselt 0,5 koormusega.

Toetust ei anta projektile, kus esinevad järgmised tingimused:

 • Projekti raames tööle võetav teadlane, tema abikaasa, tema vanavanem või tema abikaasa vanem ning tööle võetava teadlase vanema alaneja sugulane, sealhulgas tööle võetava teadlase laps ja lapselaps, on toetust taotlevas asutuses osanik või kuulub toetust taotleva asutuse juhtorganisse;
 • Projekti raames tööle võetav teadlane on toetust taotlevas asutuses taotluse esitamise kuupäevale eelnenud aasta jooksul töötanud üle kolme kuu;
 • Projekti raames on projekti teadus- ja arendustegevused tehtud enne taotluse esitamist.

Enne taotluse esitamist on võimalik pöörduda konsultatsioonideks nii EASi kui ETAgi esindajate poole:

Kontakt ETAgis

Viktor Muuli
Nutika spetsialiseerumise valdkonna juht
Tel: +372 730 0325
viktor.muuli@etag.ee 

Kontakt EASis

Relika Alliksaar Williams
arenduskoostöö ekspert
Tel: +372 521 4876
relika.williams@eas.ee

Hindamiskriteeriumite kaalud:

 • projekti vastavus teadus- ja arendustegevuse tunnustele (tegemist on rakendusuuringu jah/ei; ja/või tootearendusega jah/ei): jah/ei
 • projekti mõju meetme eesmärkidele
 • projekti teaduslik tase, sealhulgas teadus- ja arendusprojekti teaduslik kvaliteet ja metoodika, teadlas(t)e võimekus projekti ellu viia, tegevus- ja ajakava läbitöötamise tase
 • projekti põhjendatus ja teostatavus, sealhulgas vastavus taotleja vajadustele, taotleja valmisolek teadus- ja arendustöötaja töölevõtmiseks, taotleja võimekus teadus- ja arendustegevusest saadavat tulemit rakendada, taotleja omafinantseeringu tasumise suutlikkus
 • projekti mõju läbivatele teemadele, sealhulgas seotus Eesti majanduse ja ühiskonnaga, regionaalse arenguga, keskkonnahoiuga, kodanikuühiskonna arenguga, soolise võrdõiguslikkusega ja võrdsete võimaluste tagamisega, ühtse riigivalitsemisega, infoühiskonna edendamisega.

Aruandlus:

Toetuse saaja esitab projekti aruanded e-toetuse keskkonnas vähemalt kord kuue kuu järel.

Aruandlusega soetud failid:

Projekt: Modulaarsed aku-energiasalvestid kodumajapidamiste alalisvoolu tarkvõrkudele​

 • Toetuse saaja: Ubik Solutions OÜ
 • Toetuse summa: 65 802,24 €
 • Sisu: Projekti eesmärk on arendada välja uudne, modulaarne, kuluoptimaalne ja lihtsasti integreeritav aku-energiasalvesti kontseptsioon alalisvoolu mikrovõrkudele. Selle eesmärk on suurendada meie ettevõtete konkurentsivõimet läbi uudse võrgulahenduse rakendamise, parendada aku energiasalvestite kättesaadavust ja integreeritavust, suurendada majapidamiste ja kogu energiasüsteemi energiaefektiivsust, vähendada hoonete süsiniku jalajälge ja seeläbi võimaldada riiklike kliimaeesmärkide saavutamist. 

Projekt: Lignotselluloossete suhkrute eraldamise ja puhastamistehnoloogiate arendus

 • Toetuse saaja: OÜ Fibenol
 • Toetuse summa: 43 868,16    
 • Sisu: Graanul Biotech OÜ on käivitanud Imavere katsetehases puidusuhkrute ning ligniini tootmisprotsesside arendamiseks pilootliini. Projekti käigus optimeeritakse laboriskaalal mitmeid puidusuhkrute töötlemise ja puhastamise etappe.
   

Projekt: Eesti päritolu taimedest eraldatud EV-de kasutamine looduslike taimekaitsevahenditena

 • Toetuse saaja: HansaBioMed Life Sciences OÜ
 • Toetuse summa: 13 708,80
 • Sisu: HansaBioMed Life Sciences on Eesti biotehnoloogiaettevõte, mis tegeleb ekstratsellulaarsete vesiikulitega (EV-d). EV-si kasutatakse põhiliselt diagnostikas ning ravimiarenduses. Käesoleva projekti eesmärgiks on aga välja uurida, kas Eesti taimedest eraldatud EV-d mõjutavad positiivselt laialt kasvatatavaid põllukultuure suurendades saagikust. Projekti õnnestumise korral avaneb ettevõttel võimalus arendada välja looduslik ning keskkonnasõbralik alternatiiv praegu kasutusel olevale väetisele.

Projekt: Arveldusarvete info baasilt krediidiotsuste tegemine

 • Toetuse saaja: OÜ Krediidiregister
 • Toetuse summa: 20 563,20
 • Sisu: Projekti eesmärgiks on välja selgitada, kuidas on võimalik konto väljavõttes sisalduva informatsiooniga prognoosida maksehäiret.


Projekt: Bioinformaatilised rakendused uute antikehade loomiseks

 • Toetuse saaja: dxlabs OÜ
 • Toetuse summa: 76 769,28
 • Sisu: dxlabs OÜ on aastaid tegutsenud biotehnoloogiliste kataloogitoodete arenduse ja müügi valdkonnas. Ettevõtte tooted on tõestanud ennast väga hea kaubaartiklina kliinilise uurimistööga tegutsevate teadlaste seas. Lisaks olemasolevatele kataloogitoodetele oleme tunnistamas vajadust uute toodete järele, mis kiirendaksid uurimistööd nii uute ravimite arenduses kui diagnostikas. Koostöös teadlasega uurime, kuidas efektiivselt rakendada loodud tööriistu uute tootekandidaatide loomiseks.

Projekt: Domeenist sõltumatu poolautonoomne andmemudel ja seostamise loogika otsustustoe pakkumiseks

 • Toetuse saaja: Sensus Septima OÜ
 • Toetuse summa: 38 384,64
 • Sisu: Sensus Septima arendab otsustustoe tarkvaralahendust, mis analüüsib olemasolevaid andmeid, tuvastab erinevad andmeobjekti, loob nendevahelised seosed ning presenteerib neid kasutajale kõige loogilisemal ja arusaadavamal viisil.
   

Projekt: Eesti Rahvusringhäälingu sisuanalüüsi mudeli väljatöötamine ja piloteerimine

 • Toetuse saaja: Eesti Rahvusringhääling
 • Toetuse summa: 23 990,40
 • Sisu: ERR peab tagama kõigile Eesti inimestele kvaliteetset ja usaldusväärset ajakirjandus- ja meedia sisu. Lisaks peab ERR erinevatele ühiskonnagruppidele pakkuma kohta avatud aruteluks. Kas see praegu ka nii on? Siinse projektiga töötame ERRi sisu hindamiseks välja sisuanalüüsi mudeli, mis rakendab erinevaid uurimismeetodeid, tugineb rahvusvaheliste meediaalaste teadusuuringute tulemustele ning arvestab sealjuures just ERRi kui avaõigusliku meediaorganisatsiooni eripäraga.

Projekt: Algoritmide koostamine rõivaste mass personaliseerimiseks CAD süsteemis

 • Toetuse saaja: Osaühing Incognito Ballistic
 • Toetuse summa: 76 769,28
 • Sisu: Rõivatööstusettevõtetel on puudu süsteem, mis võimaldaks lõikeid genereerida kiirelt ja odavalt mass personaliseeritud nõudlusele. Kuidas saada kliendi mõõtudest (käsitsi sisestatud või 3D skaneeritud), soovidest (disain) ning tehnilistest piirangutest piltlikult öeldes ühe klikiga mass personaliseeritud lõiked ja tehnilised kirjeldused? Projekti eesmärk on töötada välja toimiv lahendus, mis hõlmab algoritmide koostamist, standardiseerimist ja automatiseerimist.

Projekt: Uudsete bipolaarsete plaatide arendus vesinikul töötavate kütuselementide tarvis

 • Toetuse saaja: PowerUp Fuel Cells OÜ
 • Toetuse summa: 76 769,28
 • Sisu: PowerUP Fuel Cells arendab ja toodab kütuseelemendil põhinevaid elektrigeneraatoreid. Bipolaarsed plaadid on vesinikul töötavate madaltemperatuursete kütuselementide üks kriitilisemaid komponente. Projekti käigus viiakse läbi kütuselemendi bipolaarsete plaatide alane uurmistöö ning projekti tulemina töötatakse välja uudsed kütuselemendi bipolaarsed plaadid, mida oleks võimalik rakendada PowerUP´i kütuselemendi süsteemides ning seeläbi ka elektrigeneraatorites.

Projekt: Kosmose valgustusmooduli väljatöötamine

 • Toetuse saaja: Crystalspace OÜ
 • Toetuse summa: 19 192,32
 • Sisu: Valgustuse moodul erinevatele kosmoseaparaatidele (satelliitidest roveriteni) võimaldamaks kaameratel jälgida protsesse vähese või puuduliku naturaalse valgusega konditsioonides
   

Projekt: Koosloomepõhise koostöövõrgustiku juhtimismudeli väljatöötamine

 • Toetuse saaja: Mittetulundusühing Sotsiaalse Innovatsiooni Labor
 • Toetuse summa: 26 503,68
 • Sisu: Projekti eesmärgiks on aidata kaasa kohaliku omavalituse tasandil koosloomelise juhtimise juurutamisele. Selleks analüüsitakse toimivaid mudeleid ning koosloomet soodustavaid ja takistavaid tegureid nii Eestis kui välismaal ja sünteesitakse sobivaid koosloome formaate. Koosloomena defineerime sektoriteülest innovatsiooniprotsessi, mille raames osapooled ühiselt defineerivad probleeme, leiavad neile uusi lahendusi ning juurutavad ja hindavad neid.

Projekt: Geenivariantide ja fenotüüpide assotsiatsioonide hindamisalgoritmide väljatöötamine

 • Toetuse saaja: OÜ myInnerGo
 • Toetuse summa: 30 387,84
 • Sisu: Myinnergo OÜ on Eesti tehnoloogiafirma, mis pakub personaalseid tervise- ja elustiilisoovitusi, mille koostamisel võetakse arvesse inimese geneetilist profiili ja kliendi personaalseid fenotüübilisi andmeid. Nõuannete koostamiseks arvutatakse kliendi genotüübist tulenevaid riskiskoore ja nende põhjal koostatakse personaalsed soovitused. Rakendusuuringu eesmärgiks on välja töötada riskiskooride arvutamise algoritmid. Töö tulemused on hiljem rakendatavad ettevõtte igapäevatöös.

Projekt: Andmeteadlase rakendamine ettevõtte andmeinventuuri teostamiseks ja keskkonna andmemudeli loomiseks

 • Toetuse saaja: Aktsiaselts Mainor
 • Toetuse summa: 32 901,12
 • Sisu: Projekt algatatakse, et monitoorida linnaku keskkonna alast jätkusuutlikku tegevust ja tulemuslikkust ning luua ja juurutada hindamiseks vajaliku andmekogumise, - analüüsi ja -esitluse süsteem.Projekti tulemusena luuakse stabiilne, usaldusväärne, tõenduspõhine, automatiseeritud keskkonnaandmete kogumise mudel, mida saab rakendada pikemas perspektiivis ning mis lihtsustab keskkonnaandmete esitamist ja raporteerimist. Loodavat mudelit võimaldab Ülemiste City teistel linnadel kasutada.

Projekt: GScan müüontomograafi algoritmid

 • Toetuse saaja: GScan OÜ
 • Toetuse summa: 57 576,96
 • Sisu: GScan töötab välja looduslikul atmosfäärikiirgusel baseeruvat täisautomaatset tomograafi tolli-, läbipääsu- ja turvasüsteemides pagasi, inimeste, kauba või väikeautode läbivalgustamiseks. Eesmärgiks on valmis kirjutada tomograafilise seadme jaoks sobilikud kasutajaliidesed, tomograafilised meetodid ning täiustada masinõppealgoritmide efektiivsust. Tulemuseks on tarkvara, mis töötab GScan riistvaral ja pakub automaatset objektide tuvastamist ja materjalide klassifitseerimist.

Projekt: Euroopa kinnisvarasektori digitaalse lahenduse väljatöötamine

 • Toetuse saaja: RunProperty OÜ
 • Toetuse summa: 37 013,76
 • Sisu: Kinnisvara on üks madalaima lisandväärtusega ja vähem digitaliseeritud sektoreid. Projekti eesmärk on tuua rakendusantropoloogilisi teadmisi ja meetodeid tarkvaraarenduse sektorisse, et luua kasutajatele paremad tooted.

Projekt: R8 Digital Twins 1
 

 • Toetuse saaja: R8 Technologies OÜ
 • Toetuse summa: 71 285,76
 • Sisu: R8 Digitaalne Operaator on tehisintellektuaalne tarkvaralahendusärihoonete KVJ süsteemide juhtimiseks, mis võimaldab saavutada parema sisekliima koos madalamate energiakuludega.
   

Projekt: Efektiivsed valguslahendused taimekasvatusseadmetele

 • Toetuse summa: 35 671,74
 • Sisu: Click & Grow on juhtiv kodu- ja siseaianduslahendusi loov ettevõte. Projekti käigus arendatakse toodete valgustuslahendusi: luuakse potentsiaalsete toodetes kasutatavate LEDide testimismetoodika, uuritakse võimalusi uudsete optiliste detailide abil valgusreostuse vähendamist, mis omakorda tõstaks lampide efektiivsust ja katsetatakse erinevate spektritega valguste mõju taimekasvule.

Projekt: Dünaamiline faasidevaheline koormusjuhtimine elektrivõrgus

 • Toetuse saaja: MultiCharge OÜ
 • Toetuse summa: 108 756,48
 • Sisu: Rakendusuuringu eesmärgiks on valideerida teoreetiliselt ja laboritingimustes MultiCharge OÜ dünaamilise koormusjuhtimise tehnoloogia kasutamine elektrivõrgus. Muutes jaotusvõrgu dünaamiliseks, on võimalik kogu võrgu ressurss ära kasutada ja kuni 3 korda rohkem tarbijaid olemasoleva võrguga ühendada. Ühtlasi on tasakaalustatud võrgus elektrikaod kuni 60% väiksemad, mis arvestades kõrgeid energiahindu on väga oluline.
   

2020. aastal avatud I taotlusvooru failid on kättesaadavad siin.

23. novembril 2020 toimunud infopäeva salvestust saab järele vaadata siit. Infopäeva slaidid leiab siit. 


Taotlemine ja kontakt:

Abiks esmakordsele taotlejale:

Kas sul on hea ning Eesti tulevikku toetav idee, millele sooviksid leida rahastust? Enne projektitaotluse koostamist tutvu kindlasti lisamaterjalidega - mida paremini oled kursis oma võimalustega, seda edukam oled nii rahastuse leidmisel kui projekti teostamisel.

Struktuuritoetuste seletav sõnastik 

Euroopa Liidu struktuuritoetustega seotud läbivad märksõnad (eesti ja inglise keeles) ning nende selgitused.

Loe lähemalt

Toetusprojekti ABC

Samm-sammuline kokkuvõte ja abistav lingikogu toetusprojekti kõikidele etappidele ideest kuni aruandluseni.

Loe lähemalt

RTK talitus: Kõrgharidus ja teadus

RTK toetab struktuurivahenditest kõrgkoole, ülikoole, teadusasutusi ning teadmistepõhise tegevusega ettevõtteid. 

Loe lähemalt

Viimati uuendatud 23.02.2022