Mustvee rannajoont ehib uus muul

03.06.2021 | 12:38

4. juunil avatakse Mustvees Peipsi järve ääres lõunamuuli esimene etapp, mis valmis Eesti-Vene piiriülese koostöö programmi toetusel. Sadam pakub uut sildumiskohta 10 alusele. Suurenev väikelaevade arv ja veesõidukite liiklus Peipsi järvel on tõstnud veekogu keskkonnariske ning kasvatanud vajadust kaasaegse taristu järgi, mis oleks varustatud keskkonnasõbralike rajatiste ja seadmetega. Need on ka väljakutsed, mida Mustvee sadama arendamisel on silmas peetud.
    • Jaga

„Täiustunud sadamaala on oluline piirkonna turismi ning ettevõtluse arenguks ning lisanud atraktiivsust kohalikku elukeskkonda. Lisaks uutele rajatisele on see piiriülene koostööprojekt loonud ka head eeldused turismiteenuste arendamiseks Peipsi järve piirkonnas,“ lausus Mustvee abivallavanem Aive Tamm.

Lisaks muulile ja sildumiskohtadele on Mustvees piiriülese koostööna valminud kraana platvorm paatide ja jahtide vettelaskmiseks, paigaldati tuletõrjehüdrant ning ehitati välja muuli valgustust ja elektriühenduspunktid.

„Common Peipsi 2“ projekt keskendub veeturismi tõmbekeskuste võrgustiku arendamisele Peipsi järvel. Keskkonnasõbralikud sadamad järve Eesti poolel toovad piirkonda uusi külastajaid ning erinevaid turismi sihtgruppe. Tegemist on rahvusvahelise algatusega, mis lisaks infrastruktuuri arendamisele toetab inimestevahelist koostööd,“ ütles Helena Musthallik, „Common Peipsi 2“ projektijuht.

„Common Peipsi 2“ on üks neljast Eesti-Vene programmi poolt toetatud suuremahulisest projektist. Rõõm on näha et rahastatud sadamarajatised hakkavad valmis saama ning leiavad kasutust nii kohalike elanike kui ka turistide hulgas. Ootame põnevusega järgmiste objektide avamist nii Eesti kui Vene partnerite poolt,“ sõnas Unda Ozolina, Eesti-Vene programmi sekretariaadi juhataja Riigi Tugiteenuste Keskusest.

Mustvee lõunamuuli ehituse I etappi kaasrahastas Eesti-Vene piiriülese koostöö programm  2014-2020 projekti “Majanduslikult jätkusuutlik ja keskkonnasäästlik Peipsi järve piirkond 2“ ehk „Common Peipsi 2“ raames. Ehitustööde kogumaksumus oli ligikaudu 594 654 eurot, millest 391 248 euro ulatuses finantseeriti Eesti-Vene programmist.

Setomaa Vallavalitsuse juhitud projektis osaleb lisaks Mustvee Vallavalitsusele veel viis partnerit Eestist ning kaks Venemaalt. Projekti kogueelarve on 5 199 139 eurot, millest 4 256 923 eurot rahastatakse Eesti - Vene programmist. Tegemist on piiriülese koostöö jätkuprojektiga Eesti ja Venemaa vahel. Rohkem infot projektist Eesti-Vene programmi kodulehel https://www.estoniarussia.eu/

Mattias Jõesaar

kommunikatsioonispetsialist