2021-2027 planeerimine

Ühtekuuluvuspoliitika fondide ehk Euroopa Liidu struktuurifondide vahendite kasutamise planeerimise aluseks on Euroopa Komisjoni poolt antavad riigipõhised soovitused ning pikaajalises strateegias „Eesti 2035“ määratletud arenguvajadused ja sihid. Struktuurivahendid jagunevad Euroopa Regionaalarengu Fondi, Ühtekuuluvusfondi, Euroopa Sotsiaalfondi+ ja Õiglase ülemineku fondi vahel.

Infoseminarid 2022

Septembris 2022 toimunud uue perioodi eurotoetuste infopäevadel anti Eesti eri paigus ülevaade sellest, millised on järgmise seitsme aasta eurotoetuste sihid. Rahandusministeerium ja Riigi Tugiteenuste Keskus üheskoos rakendusasutustega tutvustas uue toetusperioodi võimalusi, eesmärke ja ajakavasid  kuues Eesti linnas: Kohtla-Järvel, Võrus, Tartus, Viljandis, Pärnus ja Tallinnas. Infopäevadel osales ligi pool tuhat inimest.

Infopäevade esitlusmaterjalid leiad SIIT

Eesmärgid ja vahendid


Eestile eraldatakse perioodiks 2021–2027 Euroopa Liidu ühtekuuluvuspoliitika toetusi 3,37 miljardit eurot. Nende kasutamisel saab olema kuus eesmärki: Nutikam Eesti, Rohelisem Eesti, Ühendatum Eesti, Sotsiaalsem Eesti, Inimestele lähedasem Eesti ja Õiglane üleminek.

Lisaks saab Eesti toetust taaste- ja vastupidavusrahastust ning kiire kriisiabi fondist REACT-EU – kahe fondi peale kokku orienteeruvalt 1,1 miljardit eurot. REACT-EU vahendid hõlmavad kiire kriisiabi toetuseid, mis suunatakse koroonakriisi mõjudega toimetulekuks. Selle toel korraldatakse vaktsineerimist, testimist, reovee seireuuringuid, rahastatakse haiglates isolatsioonipalatite loomist ning koolitatakse tervishoiuasutuste ja hooldekodude töötajaid. Lisaks toetatakse majanduse elavdamist – turismisektorit ja ettevõtlust laiemalt.
Üldinfo planeerimisest

Vaata teemade kaupa

Nutikam Eesti


Sotsiaalsem Eesti

Rohelisem Eesti


Inimestele lähedasem Eesti

Ühendatum Eesti


Õiglane üleminek

November 2020märts 2021

 • 10. november–18. detsember – Otsekohtumised partneritega RRF ja REACT-EU5 tutvustamiseks. Kokku 7 kohtumist
 • 16. detsember – Ühtekuuluvuspoliitika rakenduskava seirekomisjoni koosolek
 • 2. november–12. märts  SF 2021–2027 rahastamiskava, RRF, ÕÜF infograafika välja töötamine ja SF kodulehele lisamine. RRF maandumislehe www.rrf.ee loomine.

Märts 2021

Aprill 2021

 • 28.–29. aprill  ÕÜF visiooniseminar

Mai 2021

 • 20. mai–4. juuni – Taastekava (RRP) eelnõu avalik konsultatsioon (eelnõude infosüsteem (EIS), osalusveeb, RRF koduleht rrf.ee)

Juuni 2021

 • 7. juuni–5. juuli – RRP avaliku konsultatsiooni ettepanekute analüüs ja arvestamine, tagasiside andmine.
 • 17.–18. juuni – RRP kinnitamine Vabariigi Valitsuse istungil ja selle avaldamine RRF veebis. Taastekava ametlik esitamine EK-le.

August 2021

 • 17.–18. august – Linnade ja Valdade päevad

Oktoobernovember 2021

 • 5. oktoober –Taastekava (RRP) ametlik kinnitamine EK poolt
 • 6. oktoober – 1. november – Partnerlusleppe ja rakenduskava eelnõu avalik konsultatsioon
 • Partnerlusleppe ja rakenduskava (sh Õiglase ülemineku kava) eelnõu Keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu avalik väljapanek ja arutelu ning eelnõu avalik konsultatsioon (eelnõude infosüsteem (EIS), osalusveeb, SF koduleht)
 • Partnerlusleppe ja rakenduskava (sh Õiglase ülemineku kava) eelnõu avaliku konsultatsiooni ettepanekute analüüs ja arvestamine, tagasiside andmine.

November 2021–jaanuar 2022

 • November–jaanuar – Partnerlusleppe ja rakenduskava (sh õiglase ülemineku kava) eelnõu avaliku konsultatsiooni ettepanekute analüüs ja arvestamine, tagasiside andmine.
 • Jaanuar Partnerlusleppe ja rakenduskava Euroopa Komisjonile mitteametlikuks kooskõlastamiseks esitamine.

Aprill-juuni 2022

 • Aprill – Partnerlusleppe heakskiitmine Vabariigi Valitsuse istungil ja esitamine Euroopa Komisjonile ametlikuks kinnitamiseks. 
 • Mai Variseirekomisjoni koosolek partnerlusleppe ja rakenduskava (sh õiglase ülemineku kava) heakskiitmine
 • Juuni – Rakenduskava (sh õiglase ülemineku kava) heakskiitmine Vabariigi Valitsuse istungil ja esitamine Euroopa Komisjonile ametlikuks kinnitamiseks. 

September 2022

 • September – Regionaalsed infoseminarid sidusrühmadele 6 linnas (Kohtla-Järvel 13.09, Tallinnas 16.09, Võrus 20.09, Tartus 21.09, Viljandis 27.09 ja Pärnus 28.09)

Oktoober 2022–jaanuar 2023

 • November–jaanuar – Partnerlusleppe ja rakenduskava amelik kinnitamine Euroopa Komisjoni poolt.

Kaasamine

Tutvu uue perioodi eurotoetuste planeerimise ja kaasamisplaaniga. Kaasamise hea tava leiad Riigikantselei kodulehelt.

22.26. märtsil 2021 toimus partnerite EL toetuste teemaline arutelunädal.

Soovime hoida EL uue toetusperioodi ettevalmistused avatud ning anda kõigile soovijatele võimaluse kaasa rääkida ja vajalikku infot saada. Parima tulemuse saame ainult koosloomes, seega:

 • kui soovite infot valdkondlike arutelude kohta või edastada oma ettepanekuid, siis palun võtke ühendust sõltuvalt valdkonnast alltoodud valdkondlikel kontaktidel;
 • kui teil on küsimusi üldise ajakava, tegevuste või osalemisvõimaluse kohta, siis palun kirjutage e-posti aadressile: eurotoetused@fin.ee, samal aadressil saab paluda end liita ka partnerite e-posti listiga.

Tutvu uue perioodi eurotoetuste planeerimise ja kaasamisplaaniga.

Avalik konsultatsioon

Avalikule konsultatsioonile sai mõtteid ja arvamusi esitada 1. novembrini 2021.

Siin saab tutvuda avaliku konsultatsioonide materjalidega. Need materjalid on avalikule konsultatsioonile esitatud dokumentide tööversioonid. Neid täiendadakse vastavalt avalikul konsultatsioonil esitatud ettepanekutele ning Eesti riigi ja Euroopa Komisjoni vahel peetavatele läbirääkimistele:

Loe avaliku konsultatsiooni tulemustest Rahandusministeeriumi pressiteatest.

Rakenduskava ja partnerlusleppe ametlik esitamine Euroopa Komisjonile

9. juunil 2022 kinnitas Vabariigi Valitsus 2021-2027 perioodi Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava ja partnerlusleppe. Kinnitatud dokumendid esitati Euroopa Komisjonile ametlikuks heakskiitmiseks.

18. juulil 2022 kinnitas Euroopa Komisjon ametlikult Partnerlusleppe Ühtekuuluvuspoliitika fondide ning Euroopa Merendus-, Kalandus- ja Vesiviljelusfondi rakendamiseks perioodil 2021–2027.

Perioodi 2021–2027 struktuurivahendite
planeerimist korraldab Rahandusministeerium.

Kontaktisik on Triin Tomingas,
riigieelarveosakonna välisvahendite talituse juht
(triin.tomingas@fin.ee).