2021-2027 planeerimine

Ühtekuuluvuspoliitika fondide ehk struktuurifondide vahendite kasutamise planeerimise aluseks on Euroopa Komisjoni poolt antavad riigipõhised soovitused ning pikaajalises strateegias „Eesti 2035“ määratletud arenguvajadused ja sihid. Struktuurivahendid jagunevad Euroopa Regionaalarengu Fondi, Ühtekuuluvusfondi, Euroopa Sotsiaalfondi ja Õiglase ülemineku fondi vahel.

Eesti majandus on viimase viie aastaga võrreldes Euroopa Liidu keskmisega tublisti kasvanud. Seetõttu väheneb järgmisel eelarveperioodil meile eraldatavate toetuste maht. Jätkuvalt saab Eesti ELi eelarvest rohkem toetusi, kui sinna sissemakseid teeb. Euroopa Komisjoni ettepaneku kohaselt eraldatakse Eestile 2021–2027 perioodiks ühtekuuluvuspoliitika toetusi 3,37 miljardit eurot. Toetuste kasutamisel on kuus eesmärki: Nutikam Eesti, Rohelisem Eesti, Ühendatum Eesti, Sotsiaalsem Eesti, Inimestele lähedasem Eesti ja Õiglane üleminek.

Üldinfo planeerimisestÜhtekuuluvuspoliitika vahendite planeerimise alusena kasutatav arengustrateegia „Eesti 2035“ on riigi pikaajaline strateegia, milles keskmeks on viis sihti (inimene, elukeskkond, ühiskond, majandus ja riigivalitsemine), mis sõnastavad Eesti sellisena, nagu ta aastal 2035 olema peaks. Loe "Eesti 2035" strateegia materjale Vabariigi Valitsuse kodulehelt.

Struktuurivahendite planeerimine ja ,,Eesti 2035’’ koostamine lähtub osalus- ja kaasamispõhimõtetest, mis on kirjeldatud partnerite kaasamise ja osalemise kavas.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2001/42/EÜ „Teatavate kavade ja programmide keskkonnamõjude hindamine“ ning siseriiklik keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seadus (edaspidi KeHJS) sätestavad kohustuse strateegilise planeerimisdokumendi ehk rakenduskava koostamisega samaaegselt läbi viia ka keskkonnamõju strateegiline hindamise (KSH). Keskkonnamõju strateegilise hindamise dokumendid leiad hindamiste lehelt.

2021. aasta esimeses kvartalis valmis rakenduskava eelnõu sihtide ja nende saavutamiseks EL toetusega kavandatavate tegevuste kohta koos täpsema rahastamiskavaga. 2021. aastal jätkuvad avalikud konsultatsioonid ning toimub riigisisene kooskõlastusring. Rakenduskava esitatai valitsusele esmaseks heakskiitmiseks märtsis 2021. Õiglase ülemineku fond on üks osa struktuuritoetuste rakenduskavast ning sellega koos esitatakse Euroopa Komisjonile Õiglase ülemineku kava. Rohkem infot õiglase ülemineku kohta vaata Rahandusministeeriumi kodulehelt.

Perioodi 2021–2027 struktuurivahendite planeerimist korraldab Rahandusministeerium. Kontaktisik on Kadri Tali, riigieelarveosakonna välisvahendite talituse juht (kadri.tali@fin.ee).

Tutvu uue perioodi eurotoetuste planeerimise ja kaasamisplaaniga. Kaasamise hea tava leiad Riigikantselei kodulehelt.

22.-26. märtsil 2021 toimus partnerite EL toetuste teemaline arutelunädal.

Soovime hoida EL uue toetusperioodi ettevalmistused avatud ning anda kõigile soovijatele võimaluse kaasa rääkida ja vajalikku infot saada. Parima tulemuse saame ainult koosloomes, seega:

  • kui soovite infot valdkondlike arutelude kohta või edastada oma ettepanekuid, siis palun võtke ühendust sõltuvalt valdkonnast alltoodud valdkondlikel kontaktidel;
  • kui teil on küsimusi üldise ajakava, tegevuste või osalemisvõimaluse kohta, siis palun kirjutage e-posti aadressile: eurotoetused@fin.ee, samal aadressil saab paluda end liita ka partnerite e-posti listiga.

Tutvu uue perioodi eurotoetuste planeerimise ja kaasamisplaaniga

Nutikam Eesti - 22. märtsi 2021 teemaseminar


Kontaktid

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium:

Nutikas spetsialiseerumine ja VKEde konkurentsivõime tõstmine (SO1 ja SO3)

Martti Kalvik, majandusarengu osakond, strateegilise planeerimise juht, martti.kalvik@mkm.ee

Paremad avalikud teenused IKT abil

Kaire Kasearu, riigi infosüsteemide osakond, IT rahastamise valdkonna juht, kaire.kasearu@mkm.ee

Väga suure läbilaskevõimega juurdepääsuvõrgu toetamine

Raigo Iling, sideosakond, nõunik, raigo.iling@mkm.ee

5G arendamise toetamine

Aivo Lepp, sideosakond, nõunik, aivo.lepp@mkm.ee


Haridus- ja Teadusministeerium:

Teadus- ja arendustegevus, nutikas spetsialiseerumine

Hella Lood, teadusosakonna peaekspert, tel 7354055, hella.lood@hm.ee,

Katrin Pihor, teadusosakonna juhataja, tel 7350170, katrin.pihor@hm.ee,


Kultuuriministeerium:

Loomemajandus

Anu-Maaja Pallok,  strateegia- ja innovatsiooniosakond, loomemajandusnõunik, telefon 628 2234, anu-maaja.pallok@kul.ee

Teadusprogramm

Aleksandr Aidarov, strateegia- ja innovatsiooniosakond, teadus- ja arendusnõunik, telefon 628 2226,  aleksandr.aidarov@kul.ee


Riigikantselei:

Valdkondlik teadus- ja arendustegevus

Eili Lepik, strateegiabüroo strateegiadirektori asetäitja, tel 693 5619, eili.lepik@riigikantselei.ee

Anne Jürgenson, strateegiabüroo nõunik, tel 5693 3593, anne.jurgenson@riigikantselei.ee

Rohelisem Eesti - 23. märtsi 2021 teemaseminar


Kontaktid

Keskkonnaministeerium:

Säästlik energiatarbimine

Heidi Koger, Välisõhu ja kiirgusosakond, telefon: 6 262 976, heidi.koger@envir.ee

Ringmajanduse korraldamine + RRF ressursitõhusus

Mihkel Krusberg, Keskkonnakorralduse osakond, telefon: 6 260 752, mihkel.krusberg@envir.ee .

RRF Rohepööre

Ivo Krustok, Kliima ja strateegilise planeerimise põhiüksus, telefon: 6 262 806, ivo.krustok@envir.ee

Kliimamuutustega kohanemine

Maris Arro, Kliimaosakond, telefon: 6 262 986, maris.arro@envir.ee

Sh Elupaikade taastamine kliimamuutustega kohanemise valmisoleku suurendamiseks

Kadri Möller, Looduskaitse osakond, telefon: 6 262 876, kadri.moller@envir.ee

Sh Üleujutusmeede, sadeveesüsteemid, veekogumid

Olav Ojala, Veeosakond, telefon: 6 262 919, olav.ojala@envir.ee .

Vesiniku terviktehnoloogiate kasutuselevõtu edendamine Liis Kasemets, Keskkonnaministeerium, kantsleri nõunik, liis.kasemets@envir.ee

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium:

Korterelamute rekonstrueerimine (Korterelamute rekonstrueerimise toetamine; Korterelamute tehnosüsteemide ja kandekonstruktsioonide rekonstrueerimise toetamine äärealadel)

Raiko Puustusmaa, ehitus- ja elamuosakond, elamumajanduse ekspert, raiko.puustusmaa@mkm.ee

Biometaan (Biometaani kasutuselevõtu soodustamine)

Liisa Mällo, energeetika osakond, taastuvenergia valdkonnajuht, liisa.mallo@mkm.ee

Kaugküte (Kaugküttesüsteemide ja katelseadmete renoveerimise ja rajamise toetamine (sh investeeringud keskmise võimsusega põletusseadmetesse)

Rein Vaks, energeetika osakond, energiaturgude valdkonnajuht, rein.vaks@mkm.ee

Sadamate akvatooriumi kaitse

Juku Paulus, transpordi arengu ja investeeringute osakond, peaspetsialist, juku.paulus@mkm.ee

Säästev liikuvus ja ühistranspordi arendamine (Tallinna trammiliikluse arendamine;
Linnades ohutuse tagamiseks jalgrattateede põhivõrgustike ehitamine, sh hoiukohtade ja läbipääsutunnelite rajamine;
Sõlmpunktide arendus, sh Pargi&Reisi parklate rajamine, reaalajatabloode paigaldus jne)

Liis Vahter, transpordi arengu ja investeeringute osakond, peaspetsialist, liis.vahter@mkm.ee

RRF rohepööre (rohefond)

Henrik Kutberg, majandusarengu osakond, ekspert, henrik.kutberg@mkm.ee

Vesiniku terviktehnoloogiate kasutuselevõtu edendamine Liisa Mällo, energeetika osakond, taastuvenergia valdkonnajuht, liisa.mallo@mkm.ee

Siseministeerium:

Päästevõimekus

Tairi Pallas, välisvahendite osakond, telefon: 6125029 tairi.pallas@siseministeerium.ee

Ühendatum Eesti - 24. märtsi 2021 teemaseminar


Kontaktid

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium:

Maanteed (TEN-T maanteede ehitus ja rekonstrueerimine)

Eva Killar, transpordi arengu ja investeeringute osakond, peaspetsialist, eva.killar@mkm.ee

Raudteed (Raudteede arendamine ja rekonstrueerimine (sh Rail Balticu liini Tallinn-Ikla kohalikud peatused); Raudtee elektrifitseerimine)

Ursula Sarnet, transpordi arengu ja investeeringute osakond, peaspetsialist, ursula.sarnet@mkm.ee  

Vesiniku terviktehnoloogiate kasutuselevõtu edendamine Liisa Mällo, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, energeetika osakond, taastuvenergia valdkonnajuht, liisa.mallo@mkm.ee 


Keskkonnaministeerium

Vesiniku terviktehnoloogiate kasutuselevõtu edendamine

Liis Kasemets, Keskkonnaministeerium, kantsleri nõunik, liis.kasemets@envir.ee

Rahandusministeerium

KOV kergliiklusteed

Natalja Zinovjeva, regionaalarengu osakond, regionaalpoliitika talituse nõunik, telefon: 611 3043, Natalja.Zinovjeva@fin.ee

Sotsiaalsem Eesti - 25. märtsi 2021 teemaseminar


Kontaktid

Siseministeerium:

Uussisserändajate kohanemine, teenused riskinoortele, laste ja noorte kodanikuühiskonda kaasamine

Tairi Pallas, välisvahendite osakond, telefon: 6125029 tairi.pallas@siseministeerium.ee


Kultuuriministeerium:

Eesti keel ja lõimumine

Eda Sildberg, kultuurilise mitmekesisuse osakond, osakonnajuhataja asetäitja, telefon 628 2204,  eda.silberg@kul.ee


Sotsiaalministeerium:

Sotsiaal ja tervishoiu taristu investeeringud, pikaajaline hooldus, enim puudust kannatavad inimesed, töövõimereform ja tevisedendus, tööhõive

Kertu Põial, nutika arengu toetamise osakond, peaspetsialist, telefon: 626 9188, kertu.poial@sm.ee


Haridus- ja Teadusministeerium:

Kõrgharidusõppe kvaliteet, õppe seostamine tööturu vajadustega

Margus Haidak, kõrghariduse osakonna juhataja, tel 735 0151, margus.haidak@hm.ee

Täiskasvanuhariduse teemad

Merlin Tatrik, elukestva õppe ja oskuste osakonna juhataja, tel 735 0196, merlin.tatrik@hm.ee

kvalifikatsioonid, kutsed

Külli All, elukestva õppe ja oskuste osakonna asejuhataja, tel 735 0249, kulli.all@hm.ee

täienduskoolitus, õpetajaharidus

Terje Haidak, elukestva õppe ja oskuste osakonna täienduskoolituse ja õpetajahariduse büroo juht, tel 735 0247, terje.haidak@hm.ee

eesti keele kui teise keele õpe täiskasvanutele

Andero Adamson, keeleosakonna juhataja, tel 735 0225, andero.adamson@hm.ee

muukeelne õppija, üldharidus, kaasav haridus

Ingar Dubolazov, mitmekeelse ja kaasava hariduse osakonna juhataja, tel 735 0189, ingar.dubolazov@hm.ee

lapsed ja noored

Riin Tamm, noorte- ja andepoliitika osakonna juhataja, tel 735 0133, riin.tamm@hm.ee

koolivõrgu arendamine

Indrek Riisaar, haridusvõrgu osakonna juhataja, tel 735 0185, indrek.riisaar@hm.ee

Kontakt


Ivan Sergejev, regionaalarengu osakond, regionaalpoliitika talitus, telefon: 611 3215, ivan.sergejev@fin.ee

Viimati uuendatud 01.07.2021