Meede: Reformide ettevalmistamise rahastu TSI (Technical Support Instrument)

Euroopa Komisjon asutas 2015. aastal struktuurireformi tugiteenuse, et aidata ELi riikidel viia läbi reforme, mis toetavad töökohtade loomist ja jätkusuutlikku majanduskasvu.

Selleks loodi struktuurireformide toetusprogramm nimetusega SRSP (The Structural Reform Support Programme).

Sihtgrupp:

Meetme vooru on oodatud kandideerima eelkõige ministeeriumid ja ministeeriumide hallatavad asutused (Eesti Vabariigi avaliku halduse asutused, valitsuse poliitika väljatöötamist toetavad ja täidesaatmist koordineerivad institutsioonid).


Eesmärk:

Anda panus institutsioonilistesse, haldusalastesse ja jätkusuutlikku majanduskasvu tagavatesse struktuurireformidesse liikmesriikides.


Tulemused:

Meetme eesmärgiks suurendada Euroopa Liidu riikide suutlikkust kujundada ja ellu viia poliitikastrateegiaid, mis edendavad töökohtade loomist ja jätkusuutlikku majanduskasvu.


Kogueelarve:

TSI kogueelarve liikmesriikidele perioodil 2021- 2027 on 864,4 miljonit eurot.

Mis on reformide ettevalmistamise rahastu TSI?

TSI ehk reformide ettevalmistamise rahastu, on jätk olemasolevale 2017 – 2020 aasta struktuurireformi tugiprogrammile SRSP. TSI kogueelarve liikmesriikidele perioodil 2021- 2027 on 864,4 miljonit eurot.

Reformide rahastu TSI on osa mitmeaastasest finantsraamistikust (MFF) 2021- 2027 ja Euroopa taaskäivitamise rahastust (RRF)

Alates 1. jaanuarist 2020 kannab struktuurireformi tugiteenistus (SRSS) Komisjoni sõltumatu peadirektoraadina uut nime DG REFORM. 

DG Reformi tehnilise toe rahastamisinstrumendiga soovitakse liikmesriikidele pakkuda rätseplahendusena ekspertteadmisi, et suurendada riikide institutsionaalset ja administratiivset võimekust, töötades välja ja rakendades kestvat majanduse kasvu edendavaid reforme. 

Meetme kohaldamisala hõlmab erinevaid poliitikavaldkondi, sealhulgas valdkonnad, mis on seotud avaliku sektori finantsjuhtimise ja varade valitsemise, institutsiooniliste ja haldusreformide, ettevõtluskeskkonna, toote-, teenuse- ja tööturgude, hariduse ja koolituse, kestliku arengu, rahvatervise, hariduse ja finantssektoriga. Erilist tähelepanu pööratakse meetmetele, mis soodustavad rohe- ja digipööret.

Euroopa poolaasta raames antud poliitikasuunistest lähtuvalt pakub TSI tuge ja soodustab riigipõhiste soovituste (CSR) ja riiklike reformide elluviimise rakendamist. TSI pakub asjakohast täiendust ja lisaväärtust liidu eri valdkondlikest programmidest juba antavale abile ja meetmetele.

Keda oodatakse kandideerima?

Meetme vooru on oodatud kandideerima eelkõige ministeeriumid ja ministeeriumide hallatavad asutused (Eesti Vabariigi avaliku halduse asutused, valitsuse poliitika väljatöötamist toetavad ja täidesaatmist koordineerivad institutsioonid).

TSI liikmesriigi kaasrahastust ei nõua.

TSI toetusvaldkonnad on samad mis SRSP, kuid eriline rõhuasetus on valdkondlikel seostel riiklike prioriteetide ja komisjoni poolt Eestile antud riigipõhiste soovituste (CSRs) ning rohe- ja digiteemad.

Komisjoni SRSP – TSI toetusvaldkonnad:

 • riigivalitsemine ja avalik haldus; 
 • Maksutulude haldamine ja avaliku sektori finantsjuhtimine; 
 • majanduskasv ja ettevõtluskeskkond;
 • tööturg, haridus, tervishoiu- ja sotsiaalteenused;
 • finantssektor ja kapitalile juurdepääs.

Loetelu ei ole lõplik.

2021. aasta prioriteedid:

 • Euroopa poolaasta (ES) ja riigipõhised soovitused ja liidu (EU) prioriteedid. Riigipõhised soovitused on aastateks 2020–2021 (CSRs) ja dialoogis sotsiaalpartnerite, kodanikuühiskonna organisatsioonide ja teiste eri tasandite sidusrühmadega.
 • COVID 19 pandeemiaga seotud taastekava meetmed
 • Taaste- ja vastupidavuskava ettevalmistamine ja rakendamine
 • Euroopa roheleppe (Green Deal) rakendamine
 • Üleminek digitaliseerimisele. Uued tehnoloogiad ja digitaliseerimine on võtmetähtsusega ELi tuleviku jaoks.
 • Liikmesriikide enda reformidega seotud prioriteedid. Eestil on prioriteediks Eesti 2035 strateegia võtmevaldkonnad

Eesti peamised prioriteedid ja võtmevaldkonnad baseeruvad „Eesti 2035“ pikaajalisel arengustrateegial ja nendeks on: 

 • Oskused ja tööturg (skills and labour market) 
 • Tervis ja sotsiaalkaitse (health and social protection) 
 • Majandus ja kliima (economy and climate) 
 • Ruum ja liikuvus (space and mobility) 
 • Riigivalitsemine (public governance) 

Riigipõhiste soovitustena on Komisjon Eestile andnud 2020. ja 2021. aastal järgmised suunised:​
 

 1. Võtta tarvitusele kõik vajalikud meetmed, et tulemuslikult reageerida pandeemiale, toetada majandust ja tagada selle taastumine. Kui majandustingimused võimaldavad, järgida eelarvepoliitikat, mille eesmärk on saavutada usaldusväärne eelarvepositsioon keskpikas perspektiivis ja tagada võla jätkusuutlikkus, suurendades samal ajal investeeringuid. Parandada tervishoiusüsteemi juurdepääsetavust ja vastupidavust, sealhulgas võttes meetmeid tervishoiutöötajate nappuse leevendamiseks, tugevdades esmatasandi arstiabi ja tagades elutähtsate meditsiinitoodetega varustatuse.
 2. Suurendada sotsiaalse turvavõrgu piisavust, sealhulgas töötushüvitiste katvuse laiendamise kaudu.
 3. Kiirendada investeerimisküpsete avaliku sektori investeerimisprojektide elluviimist ja edendada erainvesteeringuid, et toetada majanduse taastumist. Keskenduda investeeringute tegemisel üleminekule rohelisele majandusele ja digitehnoloogiale, eelkõige ettevõtete digitaliseerimisele, teadustegevusele ja innovatsioonile, energia puhtale ja tõhusale tootmisele ja kasutamisele, ressursitõhususele ja säästvale transpordile, aidates järk-järgult vähendada majanduse CO2 heidet. Toetada väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate innovatsioonisuutlikkust ning tagada piisav juurdepääs rahastamisele.
 4. Suurendada jõupingutusi rahapesuvastase raamistiku tulemusliku järelevalve ja jõustamise tagamiseks.

Toetatavad tegevused:

a) strateegiate ja reformitegevuskavade koostamist

b) ekspertide lühi- või pikaajaline kaasamine

c) institutsioonilise, haldus- või valdkondliku suutlikkuse suurendamine ja sellega seotud toetusmeetmed kõikidel valitsustasanditel, eelkõige:

 • seminarid, konverentsid ja õpikojad; 
 • töövisiidid asjaomastesse liikmesriikidesse või kolmandatesse riikidesse, et võimaldada ametnikel omandada või täiendada oskusteavet või teadmisi asjakohastes küsimustes; 
 • koolitustegevus ja internetipõhiste või muude koolitusmoodulite väljatöötamine, et toetada asjaomaste reformidega seotud vajalikke kutseoskusi ja teadmisi;

d) andmete ja statistika kogumine, ühiste metoodikate ning näitajate ja võrdlusnäitajate väljatöötamine

e) kohaliku tegevustoetuse korraldamine näiteks varjupaiga, rände ja piirikontrolli valdkondades;

f) IT-suutlikkuse suurendamine (nt suurte andmehulkade töötlemine, andmekaitse, andmehaldus, riskianalüüs, rakendamise kavandamine, tarkvara arendus jt ), sealhulgas asjaomaste reformide elluviimiseks vajaliku IT-taristu (tööriistade) ja rakenduste väljatöötamis-, hooldus-, käitamis- ja kvaliteedikontrollialane oskusteave, küberjulgeolek ning avalike teenuste digitaliseerimisele suunatud programmide alane oskusteave;

g) uuringud, teadusuuringud, analüüsid ja küsitlused, hindamised ja mõjuhindamised ning suuniste, aruannete ja õppematerjalide väljatöötamine ja avaldamine;

h) teabevahetusprojektid õppimiseks, sealhulgas e-õppeks, koostööks, teadlikkuse suurendamiseks, teabe levitamisega seotud tegevusteks ja heade tavade vahetamiseks; teadlikkuse suurendamise ja teabekampaaniate, meediakampaaniate ja ürituste korraldamine, sealhulgas organisatsioonide teabevahetus ja, kui see on asjakohane, teabevahetus sotsiaalvõrgustikes;

i)  materjalide koostamine ja avaldamine nii teabe kui ka rahastu raames antud TSI tulemuste levitamiseks, sealhulgas süsteemide ja töövahendite väljatöötamise, käitamise ja hoolduse kaudu, kasutades info- ja kommunikatsioonitehnoloogiat.

J) muu asjakohane tegevus, mis toetab meetme eri ja üldeesmärgi saavutamist

Kaupade, seadmete ostmist ei rahastata. Samas pilootlahendused, prototüübi arendus (proof of concept, artificial intelligence) on üldiselt lubatud.

Komisjon kaasab võimalike partneritena:

 • Rahvusvahelised organisatsioonid, nt Maailmapank (WB), IMF, OECD, EBRD, EIB jt.
 • Erasektori partnerid, sh konsultatsioonifirmad (PWC,EY) jt.
 • Riigisektori partnerid, sh ülikoolid, teadusasutused jt. 
 • Komisjoni enda eksperdid. 

Hindamine:

Hindamine on kaheetapiline: Esimeses etapis toimub ideekorje (11.09.20) ja ideede hindamine, teine etapp on lõplike taotluste esitamine, hindamine ja prioriseerimine.

Ideekorje
 

Valdkondlike ekspertide töögrupp hindab kõiki ideid. 

a. Valitakse välja projektide ideed, mille edasiarendamist lõplikuks projektiks toetatakse (hindajate soovitused, ettepanekud projekti täiendamiseks jne).

b. Otsustatakse, milliste projektide ideede edasiarendamist lõplikuks projektiks ei toetata (võimalusel alternatiivsete toetusmeetmete soovitused).

Hindamiskomisjon (Riigikantselei Strateegiabüroo ja Rahandusministeeriumi Riigieelarve ning Riigihalduse ja avaliku teenistuse osakond) hindab kõiki ideid vastavalt kriteeriumidele. Mõlemad ekspertgrupid annavad oma hinnangu koos selgitusega skaalal: 

 • hinnang „toetame“ (projekt esitatakse EK-le); 
 • hinnang „toetame tingimuslikult“ (st projekt esitatakse EK-le kui lõplikus taotluses on hindajate tähelepanekutega arvestatud)  
 • hinnang „ei toeta“ (projekti esitamist EK-le „ei toetatud, põhjused välja toodud) 

Esitamine:

Tähtaegselt esitatud projekte hindab hindamiskomisjon (RK ja RM). Mõlemad ekspertgrupid esitavad omapoolsed ettepanekud, millest lähtuvalt moodustub koondpingerida aritmeetilise keskmise alusel (väikseim koondsumma = kõrgeim positsioon).

 1. Valitakse välja projektid Komisjonile esitamiseks ning selgub projektide prioriteetsuse järjekord. 
 2. Otsustatakse, millised projekte ei esitata Komisjonile. 

Prioriseerimise alused:

 • Projekti kooskõla TSI eesmärkide ja toetatavate meetmetega, Euroopa lisaväärtusega;
 • Projekti kooskõla Eesti 2035 arengustrateegia, arengukavade, riigipõhiste soovitustega jne;
 • Probleemi/teemaolulisus, kiireloomulisus, kriitilisus(sh valdkonna ja Eesti kontekstis);
 • Projekti taotluses kirjeldatud lahendus, sh tegevused, väljundid, tulemused, eelarve, taotleja võimekus projekt edukalt ellu viia
 • Projekt peab olema riikliku reformi mõõtu;
 • Projekti tegevused peavad olema selged, loogilise ülesehituse ja selge fookusega;
 • Projekt peab olema läbiräägitud selle valdkonna/haldusala esindajatega, keda see otseselt puudutab;
 • Oluline on taotleja/elluviija motivatsioon;
 • Oluline on vältida dubleerimist teiste sarnaste protsessidega, samas sünergia teiste projektidega on teretulnud;
 • Teretulnud on varasemate edukate algatuste jätkuprojektid.

Reformide ettevalmistamise rahastu TSI vooru AJAKAVA 2020 - 2021

 • 30.06.2020  –  DG Reform (endine SRSS) tutvustas videokonverentsil uut Tecnical Support Instruments (TSI) meedet
 • 08.07.2020  –  DG Reform avalikustas taotlusvormi (draft) ja juhendi
 • 20.07.20 vooru tutvutav infokiri
 • 28.08.20 – Komisjoni ettepanekul toimub strateegiline videodiskussioon DG Reform esindajatega prioriteetsete valdkondade osas (kell 10.00)
 • 09.09.20 - TSI infoseminar (RTK) 
 • Reede, 11.09.20 – projekti ideede esitamise tähtaeg Riigi Tugiteenuste Keskusele (RTK). Ideetaotlused on võimalik esitada eesti- või ingliskeelsena.
 • 14.09.20 - 25.09.20  – projektide ideede vahehindamine hindamiskomisjoni ekspertide poolt (Riigikantselei ja Rahandusministeerium).
 • 28.09.20 – projektide ideede vahehindamise tagasiside taotlejatele (RTK).
 • 29.09.20 – 14.10.20  –  taotluste vormimise ja korrigeerimise aeg.
 • Neljapäev, 15.10.20  – korrigeeritud projektitaotluste esitamise tähtaeg Riigi Tugiteenuste Keskusele (RTK). Taotlusvormid esitatakse koos lisadega ja ingliskeelsena. 
 • 19.10 – 26.10.20 – lõplike projektide hindamine ja prioriseerimine (RK ja RM). Vajadusel projektid paralleelselt DG Reformile tutvumiseks ja nõustamiseks.
 • 27.10.20 – RTK koondab hindamiskomisjoni ekspertide hinnangud ja koostab projektide koondprioriseeringu. Projektide koondtabel prioriteetsuse järjekorras edastatakse taotlejatele ja DG Reformile.
 • 28.10 - 30.10.20 – RTK sisestab taotlejate poolt esitatud lõplikud taotlused DG Reform infosüsteemi.
 • Laupäev, 31. oktoober 2020 – taotluste Komisjonile esitamise lõpptähtaeg.
 • November 2020 – märts 2021 – Komisjon  hindab projekte ja teeb projektitaotluste toetamise otsused, suhtleb taotlejatega, korraldab hanked, valmistab ette lepingud jt.

Kuidas kujuneb komisjoni lõplike projektide valik:

 • Hindamiskriteeriumid, sh:
  • reformimist ootav probleem, kavandatava tegevuse ulatus, kiireloomulisus ja kriitilisus, sotsiaalmajanduslikud näitajad, ajaline raamistik, hinnanguline maksumus, oodatav tulemus, haldussuutlikkus projekti ellu viia jt
 • tähtaegade, fookuse ja oodatavate tulemuste seadmine
 • Liikmesriigi poolne prioriseerimine
 • Lisaväärtus ja mõju liikmesriigis, riigipõhiste soovituste järgimine jt. 

Kontrollitakse, et poleks kattuvusi muude EL rahastamisprogrammidest rahastatud tegevustega, st samu tegevusi ei rahastata topelt.

TSI vooru edenemine:

Riigi Tugiteenuste Keskus täidab Komisjoni otsekohalduvate meetmete koordineeriva asutuse rolli Eestis alates vooru väljakuulutamisest kuni lõplike projektide sisestamiseni Komisjoni infosüsteemi.  

Reformide ettevalmistamise rahastu 2021. aasta taotlusvooru esitati Riigi Tugiteenuste Keskusele kokku 30 ideed. 


Projektiideed esitatud 11.09.2020

Nr Esitaja Ideetaotluse teema
1 Siseministeerium Riski- ja kriisikommunikatsiooni keskkonna (keskse platvormi) loomine
2 Siseministeerium Eesti ohupildi koostamine
3 Siseministeerium Kriisijärgsete kulude hindamise metoodika väljatöötamine
4 Siseministeerium Sotsiaalse ettevõtluse sektori ühiskondliku mõju, innovaatilisuse ja finantsilise jätkusuutlikkuse kasvatamine 
5 Siseministeerium Teistes EL liikmesriikides õppivatele Eestist pärit tudengitele Eesti praktika- ja tööturule sisenemise võimaluste arendamine
6 Siseministeerium Siseministeeriumi valitsemisala IKT teenuste kirjeldamine kogu teenusahela ulatuses
7 Siseministeerium Teenusdisaini ning ärianalüüsi koolitus äriteenuse omanikele
8 Siseministeerium Vigastussurmadest ja rasketest vigastustest  tingitud majanduslik kahju Eesti ühiskonnale.
9 Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium Possible decarbonization pathways for the joint gas market of the Baltic States and Finland
10 Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium Kvaliteetse elukeskkonna pika vaate reform
11 Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium Supporting interoperable digital infrastructure development through Real-Time Economy and Estonian Single Contact Point for Enterprises to help SMEs increase their productivity.
12 Maa-amet koos Veeteede ametiga Eesti mereala rannapiirkonna uuringud ja kaardistamine
13 Maa-amet Ruumiandmete tootmise ja ristkasutuse analüüs.
14 Maa-amet Maakatastri reformimine maatoimingute platvormiks
15 Maa-amet Kaasaegse geodeetilise taristu väljaarendamise võimekuse tagamine
16 Haridus- ja Teadusministeerium Supporting young people to succeed - Building capacities to better integrate non-formal and formal learning
17 Sotsiaalministeerium Country specific health system performance assessment framework
18 Sotsiaalministeerium, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium Interdistsiplinaarsete lahenduste kaardistamine ja loomine säästva arengu eesmärkide saavutamiseks liikuvuse, rahvatervise ja ruumiloome valdkonnas
19 Keskkonnaministeerium, Majandus-ja Kommunikatsiooniministeerium IDEEKAVAND kestliku rahastuse raamistiku väljatöötamiseks Eestis
20 Rahandusministeerium Empowerment of Estonian anti money laundering capabilities by development of FIU and it’s strategic analyse function. 
21 Rahandusministeerium Building an integrated system for developing professional competences of local civil servants
22 Riigikantselei ja Sotsiaalministeerium Analüüs Eesti ühiskonna ligipääsetavuse tagamise pikaajaliste rahaliste mõjude kohta ning poliitikasoovitused ligipääsetavuse poliitika elluviimiseks. 
23 Riigikantselei  Implementing data-driven decision making (DDDM).
24 Riigikantselei  Koosloomelise poliitikakujundamise oskuste suurendamine
25 Justiitsministeerium Kohtuekspertiisid küberkuritegevuses
26 Justiitsministeerium Andmepõhisele kohtumenetlusele üleminek, sh andmepõhised kohtulahendid
27 Keskkonnaamet Elurikkuse kaitse tulemuslikkuse hindamise metoodika väljatöötamine  ja piloot-hindamine kaitsealade võrgustikus ning kaitsealade säilenõtkuse võimet tagavate tulevikutegevuste kavandamine;
28 Keskkonnaamet Keskkonnaameti teenuste transformeerimine digiteenusteks ning keskkonnalubade, -tasude ja –järelevalve valdkonnas krattide kasutuselevõtu äri- ja eelanalüüs 
29 Maksu- ja Tolliamet MTA valdkondade ja protsesside analüüs, mis toob esile TI rakendamise seisukohast perspektiivsed kohad.
30 Kultuuriministeerium Enlarging the public services and role of libraries on the example of integration activities, lifelong learning services and regional labour market services

Hindamiskomisjoni otsustas:

 • anda hinnang „toetame“ (projekt esitatakse EK-le) 6 projektile;
 • anda hinnang „toetame tingimuslikult“ (st projekt esitatakse EK-le kui lõplikus taotluses on hindajate tähelepanekutega arvestatud)  11 projektile;
 • anda hinnang „ei toeta“ (projekti esitamist EK-le „ei toetata) 9 projektile.

Projektide ühendamise ettepanek tehti kokku 4 ideetaotlusele.

15.10.2020 esitati RTK-le kokku 16 täiendatud taotlust. Taotluste indikatiivne maht on 9 mln eurot.

Lisaks varsematele ühendamise ettepanekutele ühendati lõppvoorus veel 2 projekti. 

Hindamiskomisjon (Riigikantselei strateegiabüroo ja Rahandusministeeriumi riigieelarve ning riigihalduse ja avaliku teenistuse osakond) on hinnanud kõik 16 ideed vastavalt kriteeriumidele, millest lähtuvalt moodustus koondpingerida aritmeetilise keskmise alusel (väikseim koondsumma = kõrgeim positsioon). 

TSI Eesti vooru koondprioriteetsuse järjekord:

TSI Reformide ettevalmistamise rahastu 2021. aasta taotlusvooru hindamistabel koond
Koond prioriteetsus Esitaja Teema Poliitikavaldkond* Projekti eelarve
1 Sotsiaalministeerium "Country specific health system performance assessment framework" tööturg, haridus, tervishoiu- ja sotsiaalteenused 500 000 € 
2 Riigikantselei  „Data-driven decision making in Government“ riigivalitsemine ja avalik haldus 550 000 € 
3 Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium "Supporting interoperable digital infrastructure development through Real-Time Economy and Estonian Single Contact Point for Enterprises to help SMEs increase their productivity" majanduskasv ja ettevõtluskeskkond 630 000 € 
4 Rahandusministeerium "Empowerment of Estonian anti money laundering capabilities by enhancing the FIU and it’s strategic analyse function" finantssektor ja kapitalile juurdepääs  1 000 000 € 
5 Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium Input study for the renewal of the National Energy and Climate Plan of Estonia.
Subject matter: “Possible decarbonization pathways for the joint gas market of the Baltic States and Finland”
riigivalitsemine ja avalik haldus 500 000 € 
6 Haridus-ja Teadusministeerium "Supporting young people to succeed - Building capacities to better integrate non-formal and formal learning" tööturg, haridus, tervishoiu- ja sotsiaalteenused 400 000 € 
7 Siseministeerium „Integrating scientific evidence into crisis management policy decision-making processes“ riigivalitsemine ja avalik haldus 600 000 € 
8 Majandus-ja Kommunikatsiooniministeerium, Riigikantselei ja Sotsiaalministeerium „Coherent policy development towards high-quality space in order to achieve better living environment, sustainable mobility and accessibility of society“ riigivalitsemine ja avalik haldus 780 000 € 
9 Keskkonnaamet „Development of smart evaluation system for assessing the efficiency and long-term resilience of protecting Estonian biodiversity“ riigivalitsemine ja avalik haldus 500 000 € 
10 Keskkonnaministeerium (Majandus-ja Kommunikatsiooniministeerium, Rahandusministeerium) "Development of a Sustainable Finance Roadmap for Estonia, including piloting green coalitions, the EU sustainable investment framework and testing potential transformational business models" majanduskasv ja ettevõtluskeskkond 700 000 € 
11 Kultuuriministeerium "Enlarging the public services and role of libraries on the example of integration activities, lifelong learning services and regional labour market services" tööturg, haridus, tervishoiu- ja sotsiaalteenused 540 000 € 
12 Maksu-ja Tolliamet "The use of AI in taxation to improve productivity and increase tax compliance" tulude haldamine ja avaliku sektori finantsjuhtimine 485 000 € 
13 Justiitsministeerium "Transition to data-based court proceedings, including data-based court settlements" riigivalitsemine ja avalik haldus 450 000 € 
14 Maa-amet "Analysis of national spatial data production and interoperablility" riigivalitsemine ja avalik haldus 350 000 € 
15 Rahandusministeerium "Modernising local civil service and preparing for future challenges" riigivalitsemine ja avalik haldus 800 000 € 
16 Keskkonnaamet „Transformation of the services of the Environmental Board into digital services and business and preliminary analysis of IT adoption in the field of environmental permits, charges and supervision“ riigivalitsemine ja avalik haldus 375 000 € 

 * SRSP-TSI poliitikavaldkonnad:

 • riigivalitsemine ja avalik haldus;
 • tulude haldamine ja avaliku sektori finantsjuhtimine;
 • majanduskasv ja ettevõtluskeskkond;
 • tööturg, haridus, tervishoiu- ja sotsiaalteenused;
 • finantssektor ja kapitalile juurdepääs.

TSI toetusvaldkonnad on samad mis SRSP, kuid 2021 on eriline rõhuasetus valdkondlikel seostel riiklike prioriteetide ja komisjoni poolt Eestile antud riigipõhiste soovituste (CSRs) ning rohe- ja digiteemad.

Euroopa Komisjonile (DG Reform) esitatakse hindamiseks kõik 16 prioriseeritud projekti.

Varasemalt toetatud projektid:

IV voor

Neljandas voorus (EK tähtaeg oktoober 2019) toetas EK neljateistkümnest Eesti esitatud taotlusest kaheksat projekti kogusummas 2 850 000 eurot.
 

Request ID Title Beneficiary Authority
20EE01 Input Study for the renewal of Estonian National Energy and Climate Plan and Climate Policy until 2050 Estonian Ministry of Economic Affairs and Communications, Energy Department
20EE02 Estonian health ICT governance framework Ministry of Social Affairs
20EE03 Estonian waste system analysis Ministry of the Environment of Estonia
20EE05 Study of cybercrime in the light of ICT developments – phase 2 Estonian Ministry of Interior
20EE09 Analyses and action plan towards sustainable water services Ministry of the Environment of Estonia
20EE10 Spatial interventions to act upon population shrinkage and changes in settlement structure Ministry of Finance
20EE12 Improving the system of initial and continuous professional development of educators and school leaders Ministry of Education and Research
20EE13 Regional Capital Markets Development Accelerator Fund Ministry of Finance

III voor

Kolmandas voorus (EK tähtaeg oktoober 2018) toetas EK üheksast Eesti esitatud taotlusest seitset kogusummas 2 626 000 eurot.

nr

Toetuse saaja

Projekt

Indikatiivne periood

1

MKM

Uuring transpordi ja liikuvuse arengukava 2021-2030 sisendiks „Milline peaks Eesti transpordisüsteem olema, et aidata Eestil saavutada enda täielik majanduslik potentsiaal?“

Kv 2/2019 – Kv 2/2020

2

SOM

Inimkeskse ja integreeritud haiglavõrgu arengukava 2040 loomine

Kv 2/2019 – Kv 4/2020

3

STAT

Andmehalduse rakendamine Eestis

Kv 3/2019 – Kv 4/2020

4

SOM

Aktiivsete tööturuteenuste pakkumine

Kv 2/2019 – Kv 2/2020

5

RM

Eesti finantsjuhtimise infosüsteemide analüüs

Kv 2/2019 – Kv 4/2020

6

RM

Eesti avaliku sektori finantsjuhtimise arendamine: tõhustamiskava kui riigieelarve koostamise sisend

Kv 2/2019 – Kv 4/2020

7

HTM

Tõenduspõhine valitsemine alus-, üld- ja kutsehariduses

Kv 2/2019 – Kv 4/2020

II voor

Teises voorus (EK tähtaeg oktoober 2017) toetas EK kümnest Eesti esitatud taotlusest kuute kogusummas 1 045 000 eurot.

nr

Toetuse saaja

Projekt

Indikatiivne periood

1

SOM

Tervishoiu- ja sotsiaalteenuste finantseerimine (sotsiaalvaldkonna tulemusjuhtimine, teenuste integreerimine)

Kv 2/2018 – Kv 3/2019

2

SIM

Küberkuritegevuse uurimise vajaduste ülevaatamine IKT järgmise kümne aasta arengute põhjal

Kv 2/2018 – Kv 1/2019

3

SOM

Puuetega inimestele suunatud teenusesüsteemi korrastamine

Kv 2/2018 – Kv 4/2019

4

MKM

Kohtusüsteemivälise varase eelhoiatussüsteemi ja vaidlemiskogu loomine Euroopa parimate praktikate põhjal

Kv 1/2018 – Kv 3/2019

5

RM

Ettevõtete kapitali kaasamise hõlbustamise meede

Kv 1/2018 – Kv 2/2019

6

MKM

Ehituslubade taotlemine ehitusinfo 3D mudeli (BIM) abil

Kv 2/2018 – Kv 2/2020

I voor

Esimeses voorus (EK tähtaeg aprill 2017) toetas EK viiest Eesti esitatud projektist kolme kogusummas 400 000 eurot.

nr

Toetuse saaja

Projekt

Indikatiivne periood

1

RM

Kapitaliturud (sh õiguslik raamistik)

Kv 4/2017 – Kv 4/2019

2

RM

Innovaatilised tehnoloogilised lahendused - reguleeriv raamistik Eestis (sh kapitaliturgude võimalused)

Kv 4/2017 – Kv 4/2019

3

RM

Kapitaliturgude diagnostika

Kv 4/2017 – Kv 3/2018


Taotlemine ja kontakt:

Taotlemine:

TSI määruse ettepanek nii eesti- kui ka ingliskeelsena

 1. Ministeeriumid ja asutused esitavad oma projektiideed vastavalt ajakavale (ideekorje).
 2. Ministeeriumid ja asutused esitavad oma lõplikud projektid vastavalt ajakavale. 

Ettevalmistatud ideetaotlus palume kanda taotlusvormile, täites ära väljad, niipalju kui on infot anda, sh reformimist ootav probleem, soovitud kavandatav tegevus, kiireloomulisus ja kriitilisus, sotsiaalmajanduslikud näitajad, ajaline raamistik (soovitavalt 1-3 a), hinnanguline maksumus, oodatav tulemus jt. Idee on võimalik esitada inglise või eesti keelsena.

Lõplik taotlusvorm peab olema täidetud ingliskeelsena.

Kontakt:

Valdkond: Riigivalitsemine

Lagle Reidma

SRSP-TSI Coordinator
Coordinating Authority in Estonia
Department of Grants Administration 

Viimati uuendatud 14.02.2021