Koolitus- ja arendustegevused

Keskse koolitus- ja arendustegevuse kaudu arendame avaliku sektori teenistujate kompetentse, et meie töötajaskond oleks varustatud vajalike teadmiste ja oskustega, mis võimaldaks luua parimat väärtust Eesti elanikele. RTK koolituste portfellist leiab keskmiselt 3000 koolituskohta aasta ja laia valiku teemasid.

Keskseid koolitus- ja arendustegevusi pakutakse avalikus sektoris peamiselt järgmistel eesmärkidel:

 • avaliku sektori teenistujate riigivalitsemise kompetentside (nt eetika, sisseelamiskoolitused, finantsjuhtimine, mõjude hindamine, kaasamine jne) ja personalijuhtimise ning tugitegevuste kvaliteedi tõstmiseks;

 • asutusteülese koostöövõimekuse suurendamiseks (nt teenuste disain);

 • piirkonna arengu teadmistepõhiseks kavandamiseks, avalike teenuste korraldamiseks ja KOV-ide ühinemisjärgseteks juhtimistegevute toetamiseks;

 • juhtimiskvaliteedi parandamiseks (nt konverentsid, coachingu-programmid, meistriklassid jne). 

Keskseid koolitusi viiakse läbi ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014-2020 prioriteetse suuna 12 "Haldusvõimekus" meetme 12.1 „Riigi võimekuse tõstmine inimressursside arendamise ja institutsionaalse suutlikkuse parendamise kaudu“ ning meetme tegevuste 12.1.1 "Inimressursi koolitus ja arendamine" ja 12.1.4 "Kohalik ja regionaalne arendusvõimekus" raames.

Riigiüleseid koolitus- ja arendustegevusi rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondist ja riiklikust omafinantseeringust „Haldusvõimekuse“ meetme tegevuste 12.1.1 „Inimressursi koolitus ja arendamine“ toetuse andmise tingimuste ning 12.1.4 "Kohalik ja regionaalne arendusvõimekus" toetuse andmise tingimuste (PDF) alusel. 

Kesksed koolitused aitavad detsentraliseeritud koolitussüsteemiga riigis:
 • ühtlustada teadmiste ja kogemuste taset (parimate praktikate jagamine);
 • ​suurendada asutustevahelist kaas-ja koostööd (toetab võrgustumist) ning vähendada killustatust;
 • tuua Eestisse rahvusvahelist praktikat;
 • ​luua ja hoida ühist väärtusruumi ning rakendada ühtseid põhimõtteid (toetades riigiüleseid reforme);
 • parandada kohaliku ja regionaalse tasandi juhtimis- ja arendusvõimekust.

Koolitus- ja arendustegevuste elluviimine toimub Rahandusministeeriumi riigihalduse ja avaliku teenistuse osakonna poolt esitatud koolitustellimuse alusel, mis esitatakse aasta-põhiselt. Rahandusministeeriumi vastutusalas on avaliku sektori ülese (va tippjuhtide arendamine) koolituspoliitika kujundamine. Koolitustellimuse esitamisel arvestatakse Riigi Tugiteenuste Keskuse poolt kogutavat koolitusvajadust, valitsuse tegevusprogrammi ning teisi riigiüleselt olulisi strateegilisi dokumente ja arengusuundumusi.

Koolitus- ja arendustegevuste projektide tellimusi sisustab Riigi Tugiteenuste Keskus (va KOV koolitus-ja arendustegevused) ning koolitusprogrammides on valdavalt kohad valitsemisalas ette määratud (va programmid, kus suudame vaba registreerimisega katta suurema osa koolitusvajadusest). Ministeeriumi koolitusjuht vastutab kohtade jagamise eest oma valitsemisalasse kuuluvate asutuste vahel. Kõik koolitus- ja arendustegevused on sihtrühmale tasuta, kui koolitus- ja arendustegevus läbitakse ettenähtud mahus. 

Koolitus-ja arendustegevuste elluviimiseks kasutatakse riigitöötaja iseteenindusportaalis (RTIP) koolitusmoodulit, mis on töövahendiks nii asutustele kui ka keskselt pakutavate koolitus- ja arendustegevuste elluviimiseks.

Portaaliga liitumiseks saab lisainfot Riigi Tugiteenuste Keskusest: 

 • +372 663 8292
 •  help@riigitootaja.ee

Kõik keskselt tellitud koolitus-ja arendustegevuste õppematerjalid on avalikult kättesaadavad koolitusmaterjalide registrist, kus koolituse teema järgi on materjalid leitavad (vt allolev joonis).

Keskse koolituse talituse ülesannete hulka kuulub ka RTIP koolitusmooduli arendamine ning asutustel palume arendusettepanekutest teavitada järgneval e-maili aadressil: keko@rtk.ee.

2018.aastal valmis RTIP koolitusmooduli avalik vaade, kust leiab hetkel keskse koolitustegevuse kaudu korraldatavate koolituste sündmused ning mille kaudu saavad end koolitustele registreerida avaliku sektori teenistujad vaid nendest asutustest, mis ei ole veel riigitöötaja iseteenindusportaaliga liitunud.

2022. aasta plaanid

2022 kavandatud koolitus- ja arendusprojektid

Vaata ka gruppide komplekteerimise juhist koolitusjuhtidele

2022 kavandatud koolitus- ja arendusprojektid: Toimumise ajad  Registreerimine/
projekti kontaktisik 
Meistriklass alustavad 2023. aastast
 
Konkureeriv/ 
Maria Linde (tel: 663 1439)
Keskastmejuhtide arendusprogramm (KAJA) KAJA I grupp 16.11.2021 - 07.10.2022
KAJA II grupp 23.11.2021 - 07.10.2022
Avatakse ka III ja IV grupp (2022 aasta lõpus)
Konkureeriv/ 
Maria Linde (tel: 663 1439
Professionaalse coachi arenguprogramm 2 programmi  Komplekteeritud/
Diana Mäll (tel: 663 1835)
Keskastmejuhtide järelkasvuprogramm (KESTA) 2 gruppi alustasid sügisel 2021.
2022 avatakse samuti 2 programmi (so 50 osalejat).
Konkureeriv/
Diana Mäll (tel: 663 1835)
Muudatuste juhtimise koolitusprogramm I poolaasta
13.01 ja 27.01 Tallinn
03.02 ja 18.02 Tartu (MeM)
11.02 ja 25.02 Tallinn (MeM)
10.03 ja 24.03 Tallinn
05.04 ja 19.04 Tartu
10.05 ja 24.05 Tallinn
II poolaasta
07.06 ja 16.06 Tallinn
13.09 ja 27.09 Tartu
07.10 ja 21.10 Tallinn
01.11 ja 15.11 Tallinn
Kohad jaotatud valitsemisalade lõikes/
Riia Ränisoo (tel: 663 1441)
Poliitikakujundamise oskuste arendamise ning analüüsivõimekuse tõstmise valikmoodulid:
--> poliitikakujundamise baaskompetentsid I moodul;
--> Kaasaegne poliitikakujundamine, kaasamine ja protsessijuhtimine II moodul;
--> mõjude hindamine poliitikakujundamises. Kulu-tulu analüüs ja selle alternatiivid III moodul;
--> kvalitatiivsete andmete kogumine ja analüüsimine IV moodul;
--> Sissejuhatud andmeanalüüsi tarkvarasse R IV moodul.
I poolaasta
II moodul 10.02; 17.02; 23.02 (virtuaalne)
III moodul 18.03; 25.03
IV moodul (kval)  01.04
IV moodul (R-i) 06.05; 13.05; 20.05

II poolaasta
I moodul Baaskompetentsid  15.09 ja 22.09, Tallinn
II mooodul Kaasaegne poliitikakujundamine, kaasamine ja protsessijuhtimine 28.09; 05.10 ja 12.10.2022, Tallinn
IV moodul Kvalitatiivsete andmete kogumine ja analüüs 03. 11.2022, Tallinn
Kohad jaotatud valitsemisalade lõikes/
Maria Linde (tel: 663 1439)
Enesejuhtimise koolitusprogramm I poolaasta
08.02; 15.02.2022, Tallinn
08.03; 15.03.2022, Tallinn
22.03; 29.03.2022, Tallinn
07.04; 14.04.2022, Tallinn
19.04; 26.04.2022, Tartu
18.05; 26.05.2022, Tallinn
31.05; 7.06.2022, Tallinn
II poolaasta
8 koolitus
9 koolitus
10 koolitus 
Kohad jaotatud valitsemisalade lõikes/
Diana Mäll (tel: 663 1835)
Teenuse disaini programm (ATAP) 2 programmi  Komplekteeritud/
Diana Mäll (tel: 663 1835)
Digoskuste arendamise programm I poolaasta
MS Excel edasijõudnutele
27.01-28.01.2022  (1. grupp)
16.02-17.02.2022  (2. grupp)
06.04-07.04.2022 (3. grupp)
04.05-05.05.2022  (4. grupp)
09.06-10.06.2022  (5. grupp)
MS word + outlook edasijõudnutele
13.01-14.01.2021 1. grupp
08.02-09.02.2022 2. grupp
09.03-10.03.2022 3. grupp
31.03-01.04.2021 4. grupp
26.05-27.05.2022 5. grupp
Loovad töövahendid
10.01-11.01.2022 1. grupp
03.03-04.03.2022 2. grupp
13.04-14.04.2022 3. grupp
16.05-17.05.2022 4. grupp
02.06-03.06.2022 5. grupp
Vahendid digitaalsete koosolekute korraldamiseks ning turvalisuse ja andmekaitsega seonduvad tegurid
11.02.2022 1. grupp
21.03.2022 2. grupp
 07.06.2022 3 .grupp
 MS Office töövahendite algoskuste edasiarendamine
20.01-21.01.2022 1.grupp
21.02-22.02-2022 2 .grupp
11.04-12.04.2022 3 .grupp
II poolaasta
MS Excel edasijõudnutele
05.09-06.09.2022 6. grupp
04.10-05.10.2022 7. grupp
 08.11-09.11.2022 8. grupp
MS word + outlook edasijõudnutele
29.08-30.08.2022 6. grupp
08.09-09.09.2022 7. grupp
01.11-02.11.2022 8. grupp
Loovad töövahendid
28.09-29.09.2022 6. grupp
12.10-13.10.2022 7. grupp
14.11-15.11.2022 8. grupp
Vahendid digitaalsete koosolekute korraldamiseks ning turvalisuse ja andmekaitsega seonduvad tegurid
24.08.2022 4. grupp
18.10.2022 5. grupp
MS Office töövahendite algoskuste edasiarendamine
14.09-15.09.2022 4. grupp
Kohad jaotatud valitsemisalade lõikes/
Maria Linde (tel: 663 1439)
Argumenteerimise koolitusprogramm I poolaasta
 14.01 ja 28.01 Tartu
 17.02 ja 10.03 Tallinn
 11.03 ja 25.03 Tallinn
08.04 ja 22.04 Tartu
06.05 ja 03.06 Tallinn
II poolaasta
 08.09 ja 30.09 Tallinn
 14.10 ja 28.10 Tallinn
18.11 ja 25.11 Tallinn
Kohad jaotatud valitsemisalade lõikes/
Riia Ränisoo (tel: 663 1441)
Riigihangete ja riigiabi koolitused Riigihangete seaduse muudatused
21.04 virtuaalselt
Riigihangetega seotud aktuaalsed küsimused
26.05 virtuaalselt;
Riigihangete registri infopäev 20.10 virtuaalselt;
Riigihangete aktuaalsed küsimused 13.10 ja 17.11 virtuaalselt;
Riigihangete registri kasutajakoolitus: 
07.04 Tallinn;
21.04 Tartu;
19.05 Tallinn;
06.10 Tallinn ;
10.11 Tallinn
Riigiabi koolitus Tallinn okt-nov;
Riigiabi baaskoolitus:
14.04 virtuaalselt;
sept-okt Tallinn

 
Vaba registreerimine/
Diana Mäll (tel: 663 1835)
Riigi osalusega äriühingute ja sihtasutuste nõukogu liikmete koolitused Hankimisel Vaba registreerimine/
Maria Linde (tel: 663 1439)
Arenguprogramm Maxwell

Valikmoodulid: 
I Juht, kui visiooni kandja 13.01; 10.02; 10.03.2022 Tallinn
VI Juht, kui kõneisik 31.01; 17.02; 15.03.2022 Tallinn
III Juht, kui tulemuste saavutaja 12.04; 06.05; 02.06.2022 Tallinn
IV Juht, kui kultuuri looja 20.04; 19.05; 09.06.2022 Tallinn
II Juht, kui innovatsiooni eestvedaja 18.08;15.09;06.10.2022 Tallinn
V Juht,  kui kaasaegsete protsesside eestvedaja 25.08; 22.09; 13.10.2022 Tallinn

Inspiratsiooniampsud:
Maxwell inspiratsiooniamps - "Juht kui tulemuste saavutaja" 16.06.2022
Maxwell inspiratsiooniamps - "Juht kui kultuuri looja" juuni 2022
Maxwell inspiratsiooniamps - "Juht kui innovatsiooni eestvedaja" okt või nov 2022
Maxwell inspiratsiooniamps - "Juht kui kaasaegsete protsesside eestvedaja" okt või nov 2022

Casehub
Juhtimiskaasuste lahendamine Casehubis, 2. grupp (ajavahemikul 05.09.2022 - 31.03.2023)
 

Kohad suunatud/
Maria Linde (tel: 663 1439)
Eetika koolitused

I poolaasta
Avaliku teenistuse eetika
12.-13.01.2022 1. grupp (e-õpe)
22.02.2022 2. grupp Tallinn
29.03.2022 3. grupp Tallinn
21.04.2022 4. grupp Tartu
26.05.2022 5. grupp Tallinn 
Avaliku teenistuse eetika juhtidele
10.05.2022 1. grupp Tallinn
Korruptsiooni ennetamine avalikus sektoris
20.01.2022 1. grupp Tallinn
19.04.2022 2. grupp Tallinn
17.05.2022 3. grupp Tartu - lükkus edasi septembrisse

II poolaasta
Avaliku teenistuse eetika
07.09.2022 6. grupp Tallinn
03.11.2022 7. grupp Tartu
06.12.2022 8. grupp Tallinn
Avaliku teenistuse eetika juhtidele
27.09.2022 2. grupp Tallinn
Korruptsiooni ennetamine avalikus sektoris
15.09.2022 3. grupp Tartu
18.10.2022 4. grupp Tallinn
17.11.2022 5. grupp Tallinn

Vaba registreerimine/
Maria Linde (tel: 663 1439)
Personalijuhtide arenguprogramm mooodulid
--> Personalijuhi roll teenuse juhi ja juhtkonna strateegilise partnerina täna ja tulevikus (I moodul);
--> Personalijuhtimise strateegia ning rakendusplaan (II moodul);
--> Andmeanalüütika (III moodul);
--> Strateegiline organisatsioonidisain ja kultuuriruum (IV moodul);
--> Personalijuhi teenusportfell (V moodul)
I poolaasta
I moodul 3. grupp 25.-27.01
II moodul 3. grupp 06.-08.04
III moodul 3. grupp 15.-17.03
IV moodul 1. grupp 21.-22.02 ja 02.03
IV moodul 2. grupp 29.-30.03 ja 06.04
V moodul 1. grupp 01.03 ja 23.-24.03
V moodul 2. grupp 05.04 ja 18.-19.04
II poolaasta
IV moodul 06-07.09 ja 20.09.2022
V moodul 04.10 ja 09.11-10.11.2022

 
Vaba registreerimine/
Diana Mäll (tel: 663 1835)
Valikmoodulid juhtidele

I poolaasta
Edasi-ja tagasiside andmine
 17.-18.03.2022 1. grupp
19.-20.05.2022 2. grupp
Konfliktijuhtimine
 09.-10.02.2022 1. grupp
12.-13.04.2022 2. grupp
Stressijuhtimine
16.-17.02.2022 1. grupp
 20.-21.04.2022 2. grupp
Coachiv juhtimine
 22.-23.03.2022 1. grupp
 01.-02.06.2022 2. grupp
Innovatsioon avalikus sektoris
 25.-26.01.2022 1. grupp
Kriisijuhtimine
 26.-27.05.2022 1. grupp

II poolaasta
Edasi-ja tagasiside andmine
03.-04.10.2022 3. grupp
Konfliktijuhtimine
01.-02.11.2022 3. grupp
Stressijuhtimine
 25.-26.10.2022 3. grupp 
Coachiv juhtimine
22.-23.09.2022 3. grupp 
Innovatsioon avalikus sektoris
 20.-21.09.2022 2. grupp 
Kriisijuhtimine
13.-14.10.2022 2. grupp

Kohad jaotatud valitsemisalade lõikes/
Maria Linde (tel: 663 1439)
Keskastmejuhtide konverents 03.11.2022 Vaba registreerimine/
Diana Mäll (tel: 663 1835)

Sisekoolitajate töötuba
Toimumisajad:
5.05 ja 12.05
26.05 ja 02.06
09.06 ja 16.06
08.09 ja 15.09
6.10 ja 13.10
Vaba registreerimine/ projekti kontaktisik Kadri Kont-Kontson (tel: 663 1956)

 2022. aastal KOV-idele suunatud koolitus- ja arendusprojektid

KOV-idele suunatud koolitus- ja arendusprojektid: Toimumise ajad  Registreerimine/
projekti kontaktisik 
Ruumiloome koolitusprogramm 1 töötuba 2022. a (25.-26.01, 16.-17.02, 8.-9.03)
2 töötuba II pa
Vaba registreerimine/
Maria Linde (tel: 663 1439)
Avatud valitsemise ja digivõimekuse töötoad 2. märts + 2h virtuaalne jätkuseminar (Põlva-, Valga- ja Võrumaa)
23. märts + 2h virtuaalne jätkuseminar (Harjumaa)
6. aprill + 2h virtuaalne jätkuseminar (Ida-Virumaa)
25. mai + 16.06.2022 2h virtuaalne jätkuseminar (Saaremaa, Hiiumaa, Läänemaa)
september 
oktoober  
Vaba registreerimine/
Maria Linde (tel: 663 1439)
Sisekontrollisüsteemide koolitused 18.01 (Tartu)
19.01 (Tallinn)
Vaba registreerimine/
Riia Ränisoo (tel: 663 1441)
KOV ettevõtlusteadlikkuse tõstmise koolitus II kvartal Vaba registreerimine/
Riia Ränisoo (tel: 663 1441)

Infoks koolituste pakkujatele:
 

Kui soovite infot koolitusprojektide hangete kohta või tutvustada portfellis olevaid koolitustooteid, võtke ühendust Cherlin Aguga (cherlin.agu@rtk.ee; tel: 663 1841). 

2022 koolituste hankeplaan

Jrk nr Riigihanke nimetus Lepingu soovitav sõlmimise kuupäev (arvestades teenuse osutamiseks kuluvat ettevalmistusaega/asjade tarneaega) Lepingu kestus (kuudes või ajavahemikuna)
1 Kovisiooni grupijuhtide koolitus 31.08.2022 24 kuud
2 Veebikoolituste tehnilise lahenduse väljatöötamine ja läbiviimine 31.08.2022 12 kuud
3 Nõukogu liikmete valikmoodulid 30.09.2022 36 kuud
4 Keskastmejuhtide järelkasvuprogramm 01.09.2022 36 kuud
5 Valikmoodulid juhtidele 30.09.2022 36 kuud
6 Valikmoodulid asutustele 30.09.2022 36 kuud
7 KOV juhtide arendusprogramm 01.10.2022 12 kuud
8 Finantsjuhtide arendusprogramm 01.11.2022 12 kuud

 

Kliendid KAJA programmist

Dilaila Nahkur-Tammiksaar
Riigiprokuratuur
Juhtiv riigiprokurör

Millist väärtust on KAJA programm Sinu kui juhi jaoks loonud?

Sain üllatusega teada, et kõik keskastme juhid maadlevad samade probleemidega, olenemata valdkonnast. Oli nii tore teada saada, et ma ei ole siin maailmas üksi. Sain vabalt uute „kolleegidega“ südant puistata ja lisaks kuulata vanade proffide soovitusi. Kahju ainult, et enamus neist tuli läbi arvutiekraani. Ma poleks elus uskunud, et 4 täiesti võõrast inimest saavad iga ootamatult antud ülesandega 20 minutiga hakkama. Kui meie avaliku sektori juhid on sellised nagu minu 24 kursusekaaslast, on Eesti ikka väga võimas riik.

Kas ja kuidas oled inimesena kasvanud?

Ja kuidas veel! Nüüd olen rahu ise, sest õppisin KAJAs, et pean teisi rohkem kuulama, ei pea teiste hädade pärast ise põdema, vaid eelkõige nautima oma tööd.

Kellele soovitaksid programmis osalemist ja miks?

Kõigile avaliku sektori keskastme juhtidele soovitan, eriti neile, kes on juhid olnud kuni 5 aastat. Ma oleksin küll varem tahtnud saada neid soovitusi, mis nüüd pärast 22 aastat ekslemist ja inimkatseid 10 kuuga korraga sülle kukkusid. Koolitajad olid nii huvitavad isiksused, keda ju muidu ei pruugi elus kohatagi. Väga lahe oli ja siirad tänud EBSile ladusa korralduse eest nii keerulisel ajal!

Millist väärtust on KAJA programm Sinu kui juhi jaoks loonud?

EBS poolt välja töötatud aastane koolitusprogramm andis minule selle aasta jooksul tohutult enesekindlust, et olen juhina õiges suunas liikumas. Lisaks teadmistele andis KAJA programm hindamatu suhtlusvõrgustiku juhtimisalaste arutelude pidamiseks.Tänapäeval on hea juhi oskuseks ja ülesandeks luua töökeskkond, kus meeskonnaliikmed on oma rollidest teadlikud ja kõik koos liiguvad pühendunult eesmärkide täitmise suunal.

Kas ja kuidas oled inimesena kasvanud?

Kuivõrd olen  juhiks kasvand tippspetsialisti rollist, siis andis KAJA minule vajaliku tõukke ja tööriistakasti, et lasta lahti varasemast rollist ja keskenduda täielikult juhi rollile. KAJA aastane programm andis mulle selge vastuse, et minus on vajalik pagas isikuomadusi ja oskusi selleks, et edukalt tulla toime ka juhi rolliga. Kaja andis mulle ka teadmise, et Iga juht on unikaalne ja lõpuks on juhi edukust võimalik mõõta läbi järgijate ning KAJA kindlasti aitas kaasa, et saaksin seda teekonda läbida pühendunumalt ja enesekindlamalt kui enne KAJA läbimist.

Kellele soovitaksid programmis osalemist ja miks?

Soovitaksin seda programmi kõikidele juhtidele, kellel on soov saada teada kaasaegsetest juhtimismeetoditest, arendada oma eneseteadlikust oma rollist ja luua suhtlusvõrgustik mille kaudu jagada juhtimiskogemust ja seeläbi jõuda veelgi paremate tulemusteni. Nagu KAJA koolitusprogrammi grupiaruteludes tihti selgus oli üks või teine väljakutse juba mõne juhi laualt läbi käinud ja koos selle üle arutledes leidsime mitmeid häid lahendusi.

Viimati uuendatud 28.06.2022