Koolitus- ja arendustegevused

Keskse koolitus- ja arendustegevuse kaudu arendame avaliku sektori teenistujate kompetentse, et meie töötajaskond oleks varustatud vajalike teadmiste ja oskustega, mis võimaldaks luua parimat väärtust Eesti elanikele. RTK koolituste portfellist leiab keskmiselt 3000 koolituskohta aasta ja laia valiku teemasid.

Keskseid koolitus- ja arendustegevusi pakutakse avalikus sektoris peamiselt järgmistel eesmärkidel:

 • avaliku sektori teenistujate riigivalitsemise kompetentside (nt eetika, sisseelamiskoolitused, finantsjuhtimine, mõjude hindamine, kaasamine jne) ja personalijuhtimise ning tugitegevuste kvaliteedi tõstmiseks;

 • asutusteülese koostöövõimekuse suurendamiseks (nt teenuste disain);

 • piirkonna arengu teadmistepõhiseks kavandamiseks, avalike teenuste korraldamiseks ja KOV-ide ühinemisjärgseteks juhtimistegevute toetamiseks;

 • juhtimiskvaliteedi parandamiseks (nt konverentsid, coachingu-programmid, meistriklassid jne). 

Keskseid koolitusi viiakse läbi ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014-2020 prioriteetse suuna 12 "Haldusvõimekus" meetme 12.1 „Riigi võimekuse tõstmine inimressursside arendamise ja institutsionaalse suutlikkuse parendamise kaudu“ ning meetme tegevuste 12.1.1 "Inimressursi koolitus ja arendamine" ja 12.1.4 "Kohalik ja regionaalne arendusvõimekus" raames.

Riigiüleseid koolitus- ja arendustegevusi rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondist ja riiklikust omafinantseeringust „Haldusvõimekuse“ meetme tegevuste 12.1.1 „Inimressursi koolitus ja arendamine“ toetuse andmise tingimuste ning 12.1.4 "Kohalik ja regionaalne arendusvõimekus" toetuse andmise tingimuste (PDF) alusel. 

Kesksed koolitused aitavad detsentraliseeritud koolitussüsteemiga riigis:
 • ühtlustada teadmiste ja kogemuste taset (parimate praktikate jagamine);
 • ​suurendada asutustevahelist kaas-ja koostööd (toetab võrgustumist) ning vähendada killustatust;
 • tuua Eestisse rahvusvahelist praktikat;
 • ​luua ja hoida ühist väärtusruumi ning rakendada ühtseid põhimõtteid (toetades riigiüleseid reforme);
 • parandada kohaliku ja regionaalse tasandi juhtimis- ja arendusvõimekust.

Koolitus- ja arendustegevuste elluviimine toimub Rahandusministeeriumi riigihalduse ja avaliku teenistuse osakonna poolt esitatud koolitustellimuse alusel, mis esitatakse aasta-põhiselt. Rahandusministeeriumi vastutusalas on avaliku sektori ülese (va tippjuhtide arendamine) koolituspoliitika kujundamine. Koolitustellimuse esitamisel arvestatakse Riigi Tugiteenuste Keskuse poolt kogutavat koolitusvajadust, valitsuse tegevusprogrammi ning teisi riigiüleselt olulisi strateegilisi dokumente ja arengusuundumusi.

Koolitus- ja arendustegevuste projektide tellimusi sisustab Riigi Tugiteenuste Keskus (va KOV koolitus-ja arendustegevused) ning koolitusprogrammides on valdavalt kohad valitsemisalas ette määratud (va programmid, kus suudame vaba registreerimisega katta suurema osa koolitusvajadusest). Ministeeriumi koolitusjuht vastutab kohtade jagamise eest oma valitsemisalasse kuuluvate asutuste vahel. Kõik koolitus- ja arendustegevused on sihtrühmale tasuta, kui koolitus- ja arendustegevus läbitakse ettenähtud mahus. 

Koolitus-ja arendustegevuste elluviimiseks kasutatakse riigitöötaja iseteenindusportaalis (RTIP) koolitusmoodulit, mis on töövahendiks nii asutustele kui ka keskselt pakutavate koolitus- ja arendustegevuste elluviimiseks.

Portaaliga liitumiseks saab lisainfot Riigi Tugiteenuste Keskusest: 

 • +372 663 8292
 •  help@riigitootaja.ee

Kõik keskselt tellitud koolitus-ja arendustegevuste õppematerjalid on avalikult kättesaadavad koolitusmaterjalide registrist, kus koolituse teema järgi on materjalid leitavad (vt allolev joonis).

Keskse koolituse talituse ülesannete hulka kuulub ka RTIP koolitusmooduli arendamine ning asutustel palume arendusettepanekutest teavitada järgneval e-maili aadressil: keko@rtk.ee.

2018.aastal valmis RTIP koolitusmooduli avalik vaade, kust leiab hetkel keskse koolitustegevuse kaudu korraldatavate koolituste sündmused ning mille kaudu saavad end koolitustele registreerida avaliku sektori teenistujad vaid nendest asutustest, mis ei ole veel riigitöötaja iseteenindusportaaliga liitunud.

2021. aasta plaanid

2021 kavandatud koolitus- ja arendusprojektid

2021 kavandatud koolitus- ja arendusprojektid Mahud Ainult KOV-idele suunatud koolitus- ja arendusprojektid:​ Mahud
Empaatilise juhtimise meistriklass (Belinda Parmar) 28.01.2021 KOV teenuse disaini programm (KATA) 2
Keskastmejuhtide arendusprogramm (KAJA) 3 programmi, mis alustasid 2020 Detailplaneeringute koolitusprogramm 1
Professionaalse coachi arenguprogramm 2 programmi, mis alustasid 2020; 1 programm planeeritud sügisesse Maakondlike arendusorganisatsioonide (MARO) arendusprogramm 1
Keskastmejuhtide järelkasvuprogramm (KESTA)

2 programmi alustab kevadel ja 2 programmi alustab sügisel

I grupi koolitused:
6.04, 14.04 ja 21.04
5.05, 17.05 ja 2.06
10.06, 18.08 ja 2.09
15.09, 29.09 ja 13.10
27.10 ja 10.11
23.11, 30.11 ja 7.12

II grupi koolitused:
15.04, 22.04 ja 30.04
12.05, 28.05 ja 9.06
21.06, 23.08 ja 8.09
22.09, 6.10 ja 20.10
3.11 ja 17.11
26.11, 1.12 ja 8.12

Avatud valitsemise töötoad 4
Stressijuhtimise valikmoodul keskastmejuhtidele 16-17.02.2021 Virtuaalkonverents "Üksi saab kiiremini, ühiselt kaugemale!" (toimunud)
Innovatsiooni valikmoodul keskastmejuhtidele 18-19.03.2021 Sisekontrollisüsteemi koolitused 2
Muudatuste juhtimise koolitusprogramm 1 koolitus 14.01; 28.01 (komplekteeritud)
2 koolitus 19.01; 20.01 (komplekteeritud)
3 koolitus 21.01; 22.01 (komplekteeritud)
4 koolitus 26.01; 27.01 (komplekteeritud)
5 koolitus 28.01; 29.01 (komplekteeritud)
6 koolitus 04.03; 25.03
7 koolitus 08.04; 29.04
8 koolitus 06.05; 27.05
KOV sisseelamiskoolitused
1 koolitus 13.04-14.04.2021
2 koolitus (oktoober)
Kaugjuhtimise koolitusprogramm I koolitus (27.01; 02.02.2021; e-õpe)
II koolitus (07.04; 14.04.2021; Tallinn/Zoom)
III koolitus (12.05; 19.05.2021; Tallinn/Zoom)
IV koolitus (21.09; 28.09.2021;Tallinn/Zoom)
V koolitus (16.11; 23.11.2021; Tallinn/Zoom)

Poliitikakujundamise oskuste arendamise ning analüüsivõimekuse tõstmise valikmoodulid:

 • poliitikakujundamise baaskompetentsid I moodul;
 • kaasaegne poliitikakujundamine, kaasamine ja protsessijuhtimine II moodul;
 • mõjude hindamine poliitikakujundamises. Kulu-tulu analüüs ja selle alternatiivid III modul;
 • kvalitatiivsete andmete kogumine ja analüüsimine IV moodul;
 • Sissejuhatus andmeanalüüsi tarkvarasse R IV moodul.
10 koolitust kokku (II pa lisatakse jooksvalt)
III moodul grupp  (21.-22. ja 28.-29.01)
I moodul grupp  (11.-12.02 ja 18.-19.02)
IV moodul grupp  (4.-5.03)
III moodul grupp  (18.-19. ja 25.-26.03) (veebis)
I moodul (04.05, 07.05, 13.05, 14.05)
II moodul (03. ja 05.03, 18.-19.03, 25.-26.03) (veebis))
II moodul (07.-08.04, 14.-15.04, 29.-30.04) (veebis)
Andmehaldurite koolitusprogramm  I koolitus (03.02; 17.02; 03.03);
II koolitus (14.04; 28.04; 12.05);
III koolitus juhtidele (19.05)
IV koolitus (15.09; 29.09; 13.10);
V koolitus (03.11; 17.11; 01.12)
Enesejuhtimise koolitusprogramm I koolitus (10.02; 17.02.2021; e-õpe)
2 koolitus (09.03; 16.03.2021; e-õpe)
3 koolitus (08.04; 16.04.2021; e-õpe)
4 koolitus (27.04; 05.05.2021; e-õpe)
5 koolitus (mai)
6 koolitus (september)
7 koolitus (september)
8 koolitus (oktoober)
9 koolitus (oktoober)
10 koolitus (november)
11 koolitus (november)
Teenuse disaini programm (ATAP) Kuni 2 programmi alustavad sügisel
    
1. koolitus MS Office töövahendite algoskuste edasiarendamise I koolitus 11.03-12.03.2021 (e-õpe);
2. koolitus MS Word ja Outlook edasijõudnutele (tekstitöötlus MS Wordi baasil, aja- ja infohaldus MS Outlook baasil) I koolitus 31.03-01.04.2021 (e-õpe); 
3. koolitus Loovad töövahendid (MS Powerpoint, Forms, Power BI, Power Automate, OneNote, Planner, Sway) I koolitus 05.-06.04.2021 (e-õpe);
4. koolitus MS Office töövahendite algoskuste edasiarendamise II koolitus 08.-09.04.2021 (e-õpe);
5. koolitus MS Word ja Outlook edasijõudnutele (tekstitöötlus MS Wordi baasil, aja- ja infohaldus MS Outlook baasil) II koolitus 14.04-15.04.2021 (e-õpe);
6. koolitus MS Excel edasijõudnute I koolitus 17.-18.05.2021 (hübriid- või e-õpe);
7. koolitus Vahendid digitaalsete koosolekute korraldamiseks ning turvalisuse ja andmekaitsega seonduvad tegurid I koolitus 28.05.2021 (hübriid- või e-õpe);
8. koolitus Loovad töövahendid (MS Powerpoint, Forms, Power BI, Power Automate, OneNote, Planner, Sway) II koolitus 31.05-01.06.2021 (hübriid- või e-õpe);
9.-13. koolitus 2021. II poolaastal.
Argumenteerimise koolitusprogramm 1 koolitus (aprill)
2 koolitus (mai)
3 koolitus (juuni)
4 koolitus (september)
5 koolitus (oktoober)
6 koolitus (november)
Riigihangete ja riigiabi koolitused Riigiabi koolitus 26.03.2021 (e-õpe);
Riigihangete alane koolitus 08.04.2021 (e-õpe);
3. koolitus /riigihangete koolitus sept või okt);
4. koolitus (registri kasutajakoolitus sept
5. koolitus (riigihangete koolitus oktoobris või novembris)
6. koolitus (riigihangete koolitus/seminar okt)
7. koolitus (riigihangete registri infopäev okt)
8. koolitus (registri kasutajakoolitus okt)
9. koolitus ( registri kasutajakoolitus nov)
10. koolitus (riigiabi koolitus okt või nov)
Riigi osalusega äriühingute ja sihtasutuste nõukogu liikmete koolitused I koolitus (veebruar)
II koolitus (veebruar)
III koolitus (märts)
IV koolitus (märts)
V koolitus (aprill)
VI koolitus (mai)
VII koolitus (sept)
VIII koolitus (okt)
IX koolitus (nov)
X koolitus (nov)
XI koolitus (dets)
Peadirektorite asetäitjate arendusprogramm Selgub
Eetika koolitused 1 koolitus (Korruptsiooni ennetamine 11.05);
2 koolitus (Avaliku teenistuse eetika 06.04.2021 Tallinn)
3 koolitus (Avaliku teenistuse eetika 13.04.2021 Tartu)
4 koolitus (Korruptsiooniennetamine haridusjuhtidele 04.05.2021)
5 koolitus (Avaliku teenistuse eetika 12.05)
6 koolitus (Korruptsiooni ennetamine 18.05.2021)
7 koolitus (Avaliku teenistuse eetika juhtidele 01.06)
8 koolitus (Täpsem teema selgub sept)
9 koolitus (Täpsem teema selgub okt)
10 koolitus (Täpsem teema selgub nov)
11 koolitus (Täpsem teema selgub nov või dets)
Sisseelamiskoolitused 1 koolitus (19.05-20.05; 27.05.2021; Tallinn)
2 koolitus (28-29.04; 06.05.2021; Tallinn)
3 koolitus (nov)
Personalijuhtide arenguprogramm Moodulipõhine programm alustab sügisel

Infoks koolituste pakkujatele:
 

Kui soovite infot koolitusprojektide hangete kohta või tutvustada portfellis olevaid koolitustooteid, võtke ühendust Cherlin Aguga (cherlin.agu@rtk.ee; tel: 663 1841). 

2021 koolituste hankeplaan

Jrk nr Riigihanke nimetus Lepingu soovitav sõlmimise kuupäev (arvestades teenuse osutamiseks kuluvat ettevalmistusaega/asjade tarneaega) Lepingu kestus (kuudes või ajavahemikuna)
1 Keskastmejuhtide kompetentsimudeli uuendamine 01.03.2021 kuni 2021 dets
2 Enesejuhtimise koolitusprogramm 31.03.2021 kuni 2023 dets
3 Argumenteerimise koolitusprogramm 01.03.2021 kuni 2023 dets
4 Ruumiloome koolitusprogramm KOV-idele 15.03.2021 kuni 2022 dets
5 Teenuse disaini programm (ATAP) 31.05.2021 kuni 2023 dets
6 Personalijuhtide arendusprogramm 01.09.2021 kuni 2022 dets
7 Keskastmejuhtide arendusprogramm KAJA 01.11.2021 kuni 2023 dets
8 Sisekontrollisüsteemi koolitused KOV-idele 30.04.2021 kuni 2022 dets
9 Peadirektori asetäitjate arendamise programm 01.05.2021 kuni 2023 dets
10 Avaliku teenistuse ja avaliku sektori eetika koolitusprogramm 30.06.2021 kuni 2023 dets

Viimati uuendatud 07.04.2021