Koolitus- ja arendustegevused

Keskse koolitus- ja arendustegevuse kaudu arendame avaliku sektori teenistujate kompetentse, et meie töötajaskond oleks varustatud vajalike teadmiste ja oskustega, mis võimaldaks luua parimat väärtust Eesti elanikele. RTK koolituste portfellist leiab keskmiselt 3000 koolituskohta aasta ja laia valiku teemasid.

Keskseid koolitus- ja arendustegevusi pakutakse avalikus sektoris peamiselt järgmistel eesmärkidel:

 • avaliku sektori teenistujate riigivalitsemise kompetentside (nt eetika, sisseelamiskoolitused, finantsjuhtimine, mõjude hindamine, kaasamine jne) ja personalijuhtimise ning tugitegevuste kvaliteedi tõstmiseks;

 • asutusteülese koostöövõimekuse suurendamiseks (nt teenuste disain);

 • piirkonna arengu teadmistepõhiseks kavandamiseks, avalike teenuste korraldamiseks ja KOV-ide ühinemisjärgseteks juhtimistegevute toetamiseks;

 • juhtimiskvaliteedi parandamiseks (nt konverentsid, coachingu-programmid, meistriklassid jne). 

Keskseid koolitusi viiakse läbi ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014-2020 prioriteetse suuna 12 "Haldusvõimekus" meetme 12.1 „Riigi võimekuse tõstmine inimressursside arendamise ja institutsionaalse suutlikkuse parendamise kaudu“ ning meetme tegevuste 12.1.1 "Inimressursi koolitus ja arendamine" ja 12.1.4 "Kohalik ja regionaalne arendusvõimekus" raames.

Riigiüleseid koolitus- ja arendustegevusi rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondist ja riiklikust omafinantseeringust „Haldusvõimekuse“ meetme tegevuste 12.1.1 „Inimressursi koolitus ja arendamine“ toetuse andmise tingimuste ning 12.1.4 "Kohalik ja regionaalne arendusvõimekus" toetuse andmise tingimuste (PDF) alusel. 

Kesksed koolitused aitavad detsentraliseeritud koolitussüsteemiga riigis:
 • ühtlustada teadmiste ja kogemuste taset (parimate praktikate jagamine);
 • ​suurendada asutustevahelist kaas-ja koostööd (toetab võrgustumist) ning vähendada killustatust;
 • tuua Eestisse rahvusvahelist praktikat;
 • ​luua ja hoida ühist väärtusruumi ning rakendada ühtseid põhimõtteid (toetades riigiüleseid reforme);
 • parandada kohaliku ja regionaalse tasandi juhtimis- ja arendusvõimekust.

Koolitus- ja arendustegevuste elluviimine toimub Rahandusministeeriumi riigihalduse ja avaliku teenistuse osakonna poolt esitatud koolitustellimuse alusel, mis esitatakse aasta-põhiselt. Rahandusministeeriumi vastutusalas on avaliku sektori ülese (va tippjuhtide arendamine) koolituspoliitika kujundamine. Koolitustellimuse esitamisel arvestatakse Riigi Tugiteenuste Keskuse poolt kogutavat koolitusvajadust, valitsuse tegevusprogrammi ning teisi riigiüleselt olulisi strateegilisi dokumente ja arengusuundumusi.

Koolitus- ja arendustegevuste projektide tellimusi sisustab Riigi Tugiteenuste Keskus (va KOV koolitus-ja arendustegevused) ning koolitusprogrammides on valdavalt kohad valitsemisalas ette määratud (va programmid, kus suudame vaba registreerimisega katta suurema osa koolitusvajadusest). Ministeeriumi koolitusjuht vastutab kohtade jagamise eest oma valitsemisalasse kuuluvate asutuste vahel. Kõik koolitus- ja arendustegevused on sihtrühmale tasuta, kui koolitus- ja arendustegevus läbitakse ettenähtud mahus. 

Koolitus-ja arendustegevuste elluviimiseks kasutatakse riigitöötaja iseteenindusportaalis (RTIP) koolitusmoodulit, mis on töövahendiks nii asutustele kui ka keskselt pakutavate koolitus- ja arendustegevuste elluviimiseks.

Portaaliga liitumiseks saab lisainfot Riigi Tugiteenuste Keskusest: 

 • +372 663 8292
 •  help@riigitootaja.ee

Kõik keskselt tellitud koolitus-ja arendustegevuste õppematerjalid on avalikult kättesaadavad koolitusmaterjalide registrist, kus koolituse teema järgi on materjalid leitavad (vt allolev joonis).

Keskse koolituse talituse ülesannete hulka kuulub ka RTIP koolitusmooduli arendamine ning asutustel palume arendusettepanekutest teavitada järgneval e-maili aadressil: keko@rtk.ee.

2018.aastal valmis RTIP koolitusmooduli avalik vaade, kust leiab hetkel keskse koolitustegevuse kaudu korraldatavate koolituste sündmused ning mille kaudu saavad end koolitustele registreerida avaliku sektori teenistujad vaid nendest asutustest, mis ei ole veel riigitöötaja iseteenindusportaaliga liitunud.

2022. II poolaasta plaanid

Vaata ka gruppide komplekteerimise juhist koolitusjuhtidele

2022 II pa kavandatud koolitus- ja arendusprojektid: Toimumise ajad  Registreerimine/
projekti kontaktisik 
Meistriklass alustavad 2023. aastast
 
Konkureeriv/ 
Maria Linde (tel: 663 1439)
Keskastmejuhtide arendusprogramm (KAJA) KAJA I grupp 16.11.2021 - 07.10.2022
KAJA II grupp 23.11.2021 - 07.10.2022
Avatakse ka III ja IV grupp (2022 aasta lõpus)
Konkureeriv/ 
Maria Linde (tel: 663 1439
Professionaalse coachi arenguprogramm 2 programmi  Komplekteeritud/
Diana Mäll (tel: 663 1835)
Keskastmejuhtide järelkasvuprogramm (KESTA) Uued grupid on komplekteeritud ja alustavad sügisel(so 50 osalejat). Konkureeriv/
Diana Mäll (tel: 663 1835)
Muudatuste juhtimise koolitusprogramm
13.09 ja 27.09 Tartu
07.10 ja 21.10 Tallinn
01.11 ja 15.11 Tallinn
 
Kohad jaotatud valitsemisalade lõikes/
Reelika Rattus (tel: 663 8264)
Poliitikakujundamise oskuste arendamise ning analüüsivõimekuse tõstmise valikmoodulid:
--> poliitikakujundamise baaskompetentsid I moodul;
--> Kaasaegne poliitikakujundamine, kaasamine ja protsessijuhtimine II moodul;
--> mõjude hindamine poliitikakujundamises. Kulu-tulu analüüs ja selle alternatiivid III moodul;
--> kvalitatiivsete andmete kogumine ja analüüsimine IV moodul;
--> Sissejuhatud andmeanalüüsi tarkvarasse R IV moodul.
I moodul Baaskompetentsid  15.09 ja 22.09, Tallinn
II mooodul Kaasaegne poliitikakujundamine, kaasamine ja protsessijuhtimine 28.09; 05.10 ja 12.10.2022, Tallinn
IV moodul Kvalitatiivsete andmete kogumine ja analüüs 03. 11.2022, Tallinn
Kohad jaotatud valitsemisalade lõikes/
Reelika Rattus (tel: 663 8264)
Enesejuhtimise koolitusprogramm 27.09; 04.10.2022 Tallinn
11.10; 18.10.2022 Tartu 
01.11; 08.11.2022 Tallinn
Kohad jaotatud valitsemisalade lõikes/
Diana Mäll (tel: 663 1835)
Digoskuste arendamise programm MS Excel edasijõudnutele
05.09-06.09.2022 6. grupp
04.10-05.10.2022 7. grupp
 08.11-09.11.2022 8. grupp
22.11-23.11.2022 9. grupp

MS word + outlook edasijõudnutele
29.08-30.08.2022 6. grupp
07.09-08.09.2022 7. grupp
01.11-02.11.2022 8. grupp

Loovad töövahendid
28.09-29.09.2022 6. grupp
12.10-13.10.2022 7. grupp
14.11-15.11.2022 8. grupp

Vahendid digitaalsete koosolekute korraldamiseks ning turvalisuse ja andmekaitsega seonduvad tegurid
24.08.2022 4. grupp

MS Office töövahendite algoskuste edasiarendamine
14.09-15.09.2022 4. grupp
Kohad jaotatud valitsemisalade lõikes/
Reelika Rattus (tel: 663 8264)
Argumenteerimise koolitusprogramm 08.09 ja 30.09 Tallinn
14.10 ja 4.11 Tallinn
18.11 ja 25.11 Tallinn

 
Kohad jaotatud valitsemisalade lõikes/
Reelika Rattus (tel: 663 8264)
Riigihangete ja riigiabi koolitused

Riigihangete registri infopäev 20.10 virtuaalselt;
Riigihangete aktuaalsed küsimused 13.10 ja 17.11 virtuaalselt;

Riigihangete registri kasutajakoolitus: 
06.10 Tallinn 
10.11 Tallinn

Riigiabi koolitus Tallinn okt-nov;

Riigiabi baaskoolitus:
sept-okt Tallinn
 

Vaba registreerimine/
Diana Mäll (tel: 663 1835)
Riigi osalusega äriühingute ja sihtasutuste nõukogu liikmete koolitused Hankimisel Vaba registreerimine/
Maria Linde (tel: 663 1439)
Arenguprogramm Maxwell

Valikmoodulid: 
II Juht, kui innovatsiooni eestvedaja 18.08;15.09;06.10.2022 Tallinn
V Juht,  kui kaasaegsete protsesside eestvedaja 25.08; 22.09; 13.10.2022 Tallinn

Inspiratsiooniampsud:
Maxwell inspiratsiooniamps - "Juht kui innovatsiooni eestvedaja" okt või nov 2022
Maxwell inspiratsiooniamps - "Juht kui kaasaegsete protsesside eestvedaja" okt või nov 2022

Casehub
Juhtimiskaasuste lahendamine Casehubis, 2. grupp (ajavahemikul 05.09.2022 - 31.03.2023)
 

Kohad suunatud/
Maria Linde (tel: 663 1439)
Eetika koolitused

Avaliku teenistuse eetika
07.09.2022 6. grupp Tallinn
03.11.2022 7. grupp Tartu
06.12.2022 8. grupp Tallinn

Avaliku teenistuse eetika juhtidele
27.09.2022 2. grupp Tallinn

Korruptsiooni ennetamine avalikus sektoris
15.09.2022 3. grupp Tartu
18.10.2022 4. grupp Tallinn
17.11.2022 5. grupp Tallinn

Vaba registreerimine/
Maria Linde (tel: 663 1439)
Personalijuhtide arenguprogramm valikmoodulid
--> Personalijuhi roll teenuse juhi ja juhtkonna strateegilise partnerina täna ja tulevikus (I moodul);
--> Personalijuhtimise strateegia ning rakendusplaan (II moodul);
--> Andmeanalüütika (III moodul);
--> Organisatsiooni kultuur ja muudatused (IV moodul);
--> Personalijuhi teenusportfell  – teenusedisain personalijuhi töölaual (V moodul)
IV moodul 06-07.09 ja 20.09.2022 Tallinn
V moodul 04.10 ja 09.11-10.11.2022 Tallinn


 
Vaba registreerimine
Reelika Rattus (tel: 663 8264)
Valikmoodulid juhtidele

Edasi-ja tagasiside andmine
03.-04.10.2022 3. grupp

Konfliktijuhtimine
01.-02.11.2022 3. grupp

Stressijuhtimine
 25.-26.10.2022 3. grupp 

Coachiv juhtimine
22.-23.09.2022 3. grupp 

Innovatsioon avalikus sektoris
 20.-21.09.2022 2. grupp 

Kriisijuhtimine
13.-14.10.2022 2. grupp

Kohad jaotatud valitsemisalade lõikes/
Maria Linde (tel: 663 1439)
Keskastmejuhtide konverents 03.11.2022 Vaba registreerimine/
Diana Mäll (tel: 663 1835)

Sisekoolitajate töötuba
08.09 ja 15.09
6.10 ja 13.10
Vaba registreerimine/ projekti kontaktisik Kadri Kont-Kontson (tel: 663 1956)

 2022. II poolaastal KOV-idele suunatud koolitus- ja arendusprojektid

KOV-idele suunatud koolitus- ja arendusprojektid: Toimumise ajad  Registreerimine/
projekti kontaktisik 
Ruumiloome koolitusprogramm

Koolitusprogramm algab eeldatavasti oktoobris

Vaba registreerimine/ 
Reelika Rattus (tel: 663 8264)
KOV ettevõtlusteadlikkuse tõstmise koolitus

Koolitusprogramm algab sept

Vaba registreerimine/Diana Mäll (tel: 663 1835)
Ettevõtluskeskkonna arenguprogramm kohalikele omavalitsustele Lääne-Virumaa pilootprogramm 14.09.-07.12.2022, Rakvere Vaba registreerimine/ 
Reelika Rattus (tel: 663 8264)
Ida-Virumaa arendusseminarid regionaalarengu meetmete ettevalmistamiseks Hankimisel Vaba registreerimine/ 
Reelika Rattus (tel: 663 8264)

Infoks koolituste pakkujatele:
 

Kui soovite infot koolitusprojektide hangete kohta või tutvustada portfellis olevaid koolitustooteid, võtke ühendust Cherlin Aguga (cherlin.agu@rtk.ee; tel: 663 1841). 

2022 II poolaasta koolituste hankeplaan

Jrk nr Riigihanke nimetus Lepingu soovitav sõlmimise kuupäev (arvestades teenuse osutamiseks kuluvat ettevalmistusaega/asjade tarneaega) Lepingu kestus (kuudes või ajavahemikuna)
1 Kovisiooni grupijuhtide koolitus 31.08.2022 24 kuud
2 Veebikoolituste tehnilise lahenduse väljatöötamine ja läbiviimine 31.08.2022 12 kuud
3 Nõukogu liikmete valikmoodulid 30.09.2022 36 kuud
4 Keskastmejuhtide järelkasvuprogramm 01.09.2022 36 kuud
5 Valikmoodulid juhtidele 30.09.2022 36 kuud
6 Valikmoodulid asutustele 30.09.2022 36 kuud
7 KOV juhtide arendusprogramm 01.10.2022 12 kuud
8 Finantsjuhtide arendusprogramm 01.11.2022 12 kuud

Kliendid KAJA programmist

Dilaila Nahkur-Tammiksaar
Riigiprokuratuur
Juhtiv riigiprokurör

Millist väärtust on KAJA programm Sinu kui juhi jaoks loonud?

Sain üllatusega teada, et kõik keskastme juhid maadlevad samade probleemidega, olenemata valdkonnast. Oli nii tore teada saada, et ma ei ole siin maailmas üksi. Sain vabalt uute „kolleegidega“ südant puistata ja lisaks kuulata vanade proffide soovitusi. Kahju ainult, et enamus neist tuli läbi arvutiekraani. Ma poleks elus uskunud, et 4 täiesti võõrast inimest saavad iga ootamatult antud ülesandega 20 minutiga hakkama. Kui meie avaliku sektori juhid on sellised nagu minu 24 kursusekaaslast, on Eesti ikka väga võimas riik.

Kas ja kuidas oled inimesena kasvanud?

Ja kuidas veel! Nüüd olen rahu ise, sest õppisin KAJAs, et pean teisi rohkem kuulama, ei pea teiste hädade pärast ise põdema, vaid eelkõige nautima oma tööd.

Kellele soovitaksid programmis osalemist ja miks?

Kõigile avaliku sektori keskastme juhtidele soovitan, eriti neile, kes on juhid olnud kuni 5 aastat. Ma oleksin küll varem tahtnud saada neid soovitusi, mis nüüd pärast 22 aastat ekslemist ja inimkatseid 10 kuuga korraga sülle kukkusid. Koolitajad olid nii huvitavad isiksused, keda ju muidu ei pruugi elus kohatagi. Väga lahe oli ja siirad tänud EBSile ladusa korralduse eest nii keerulisel ajal!

Millist väärtust on KAJA programm Sinu kui juhi jaoks loonud?

EBS poolt välja töötatud aastane koolitusprogramm andis minule selle aasta jooksul tohutult

Revo Krause
Maksu- ja Tolliameti valdkonnajuht

enesekindlust, et olen juhina õiges suunas liikumas. Lisaks teadmistele andis KAJA programm hindamatu suhtlusvõrgustiku juhtimisalaste arutelude pidamiseks.Tänapäeval on hea juhi oskuseks ja ülesandeks luua töökeskkond, kus meeskonnaliikmed on oma rollidest teadlikud ja kõik koos liiguvad pühendunult eesmärkide täitmise suunal.

Kas ja kuidas oled inimesena kasvanud?

Kuivõrd olen  juhiks kasvand tippspetsialisti rollist, siis andis KAJA minule vajaliku tõukke ja tööriistakasti, et lasta lahti varasemast rollist ja keskenduda täielikult juhi rollile. KAJA aastane programm andis mulle selge vastuse, et minus on vajalik pagas isikuomadusi ja oskusi selleks, et edukalt tulla toime ka juhi rolliga. Kaja andis mulle ka teadmise, et Iga juht on unikaalne ja lõpuks on juhi edukust võimalik mõõta läbi järgijate ning KAJA kindlasti aitas kaasa, et saaksin seda teekonda läbida pühendunumalt ja enesekindlamalt kui enne KAJA läbimist.

Kellele soovitaksid programmis osalemist ja miks?

Soovitaksin seda programmi kõikidele juhtidele, kellel on soov saada teada kaasaegsetest juhtimismeetoditest, arendada oma eneseteadlikust oma rollist ja luua suhtlusvõrgustik mille kaudu jagada juhtimiskogemust ja seeläbi jõuda veelgi paremate tulemusteni. Nagu KAJA koolitusprogrammi grupiaruteludes tihti selgus oli üks või teine väljakutse juba mõne juhi laualt läbi käinud ja koos selle üle arutledes leidsime mitmeid häid lahendusi.