Koolitus- ja arendustegevused

Keskse koolitus- ja arendustegevuse kaudu arendame avaliku sektori teenistujate kompetentse, et meie töötajaskond oleks varustatud vajalike teadmiste ja oskustega, mis võimaldaks luua parimat väärtust Eesti elanikele. RTK koolituste portfellist leiab keskmiselt 3000 koolituskohta aasta ja laia valiku teemasid.

Keskseid koolitus- ja arendustegevusi pakutakse avalikus sektoris peamiselt järgmistel eesmärkidel:

 • avaliku sektori teenistujate riigivalitsemise kompetentside (nt eetika, sisseelamiskoolitused, finantsjuhtimine, mõjude hindamine, kaasamine jne) ja personalijuhtimise ning tugitegevuste kvaliteedi tõstmiseks;

 • asutusteülese koostöövõimekuse suurendamiseks (nt teenuste disain);

 • piirkonna arengu teadmistepõhiseks kavandamiseks, avalike teenuste korraldamiseks ja KOV-ide ühinemisjärgseteks juhtimistegevute toetamiseks;

 • juhtimiskvaliteedi parandamiseks (nt konverentsid, coachingu-programmid, meistriklassid jne). 

Keskseid koolitusi viiakse läbi ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014-2020 prioriteetse suuna 12 "Haldusvõimekus" meetme 12.1 „Riigi võimekuse tõstmine inimressursside arendamise ja institutsionaalse suutlikkuse parendamise kaudu“ ning meetme tegevuste 12.1.1 "Inimressursi koolitus ja arendamine" ja 12.1.4 "Kohalik ja regionaalne arendusvõimekus" raames.

Riigiüleseid koolitus- ja arendustegevusi rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondist ja riiklikust omafinantseeringust „Haldusvõimekuse“ meetme tegevuste 12.1.1 „Inimressursi koolitus ja arendamine“ toetuse andmise tingimuste ning 12.1.4 "Kohalik ja regionaalne arendusvõimekus" toetuse andmise tingimuste (PDF) alusel. 

Perioodil 2022-2027 viib RTK meetme tegevuse „Kohaliku ja regionaalse arendusvõimekuse tõstmiseks toetuse andmine“ raames ellu koolitus- ja arendustegevusi ning korraldab strateegiliste küsimuste lahendamisele suunatud eksperdirühmade tööd. Meetme tegevust kaasrahastab Euroopa Liit ja riiklik kaasfinantseering on tagatud riigieelarvest.

Kesksed koolitused aitavad detsentraliseeritud koolitussüsteemiga riigis:
 • ühtlustada teadmiste ja kogemuste taset (parimate praktikate jagamine);
 • ​suurendada asutustevahelist kaas-ja koostööd (toetab võrgustumist) ning vähendada killustatust;
 • tuua Eestisse rahvusvahelist praktikat;
 • ​luua ja hoida ühist väärtusruumi ning rakendada ühtseid põhimõtteid (toetades riigiüleseid reforme);
 • parandada kohaliku ja regionaalse tasandi juhtimis- ja arendusvõimekust.

Koolitus- ja arendustegevuste elluviimine toimub Rahandusministeeriumi riigihalduse ja avaliku teenistuse osakonna poolt esitatud koolitustellimuse alusel, mis esitatakse aasta-põhiselt. Rahandusministeeriumi vastutusalas on avaliku sektori ülese (va tippjuhtide arendamine) koolituspoliitika kujundamine. Koolitustellimuse esitamisel arvestatakse Riigi Tugiteenuste Keskuse poolt kogutavat koolitusvajadust, valitsuse tegevusprogrammi ning teisi riigiüleselt olulisi strateegilisi dokumente ja arengusuundumusi.

Koolitus- ja arendustegevuste projektide tellimusi sisustab Riigi Tugiteenuste Keskus (va KOV koolitus-ja arendustegevused) ning koolitusprogrammides on valdavalt kohad valitsemisalas ette määratud (va programmid, kus suudame vaba registreerimisega katta suurema osa koolitusvajadusest). Ministeeriumi koolitusjuht vastutab kohtade jagamise eest oma valitsemisalasse kuuluvate asutuste vahel. Kõik koolitus- ja arendustegevused on sihtrühmale tasuta, kui koolitus- ja arendustegevus läbitakse ettenähtud mahus. 

Koolitus-ja arendustegevuste elluviimiseks kasutatakse riigitöötaja iseteenindusportaalis (RTIP) koolitusmoodulit, mis on töövahendiks nii asutustele kui ka keskselt pakutavate koolitus- ja arendustegevuste elluviimiseks.

Portaaliga liitumiseks saab lisainfot Riigi Tugiteenuste Keskusest: 

 • +372 663 8292
 •  help@riigitootaja.ee

Kõik keskselt tellitud koolitus-ja arendustegevuste õppematerjalid on avalikult kättesaadavad koolitusmaterjalide registrist, kus koolituse teema järgi on materjalid leitavad (vt allolev joonis).

Keskse koolituse talituse ülesannete hulka kuulub ka RTIP koolitusmooduli arendamine ning asutustel palume arendusettepanekutest teavitada järgneval e-maili aadressil: keko@rtk.ee.

2018.aastal valmis RTIP koolitusmooduli avalik vaade, kust leiab hetkel keskse koolitustegevuse kaudu korraldatavate koolituste sündmused ning mille kaudu saavad end koolitustele registreerida avaliku sektori teenistujad vaid nendest asutustest, mis ei ole veel riigitöötaja iseteenindusportaaliga liitunud.

2023 koolituste ajakava

Vaata ka gruppide komplekteerimise juhist koolitusjuhtidele

2023 kavandatud koolitus- ja arendusprojektid Toimumise ajad  Registreerimine/
projekti kontaktisik 
Muudatuste juhtimise koolitusprogramm 26.01 ja 07.02.2023 Tallinn
17.03 ja 31.03.2023 Tallinn
06.04 ja 21.04.2023 Tallinn

II poolaasta - 1 grupp
 
Kohad jaotatud valitsemisalade lõikes/
Reelika Rattus
(tel: 663 8264)
Digoskuste arendamise programm MS Excel edasijõudnutele
10.-11.01.2023 Tallinn
19.-20.04.2023 Tallinn
II poolaasta - 1 grupp

MS word + outlook edasijõudnutele
18.-19.01.2023 Tallinn
21.-22.02.2023 Tallinn
10.-11.05.2023 Tallinn
II poolaasta - 1 grupp

Loovad töövahendid
13.-14.04.2023 Tallinn
II poolaasta - 1 grupp

Vahendid digitaalsete koosolekute korraldamiseks ning turvalisuse ja andmekaitsega seonduvad tegurid
27.02.2023 Tallinn

MS Office töövahendite algoskuste edasiarendamine
15.-16.02.2023 Tallinn
Kohad jaotatud valitsemisalade lõikes/
Reelika Rattus
(tel: 663 8264)
Argumenteerimise koolitusprogramm Hankimisel
I poolaasta - 4 gruppi
II poolaasta - 2 gruppi
Kohad jaotatud valitsemisalade lõikes/
Reelika Rattus
(tel: 663 8264)
Poliitikakujundamise oskuste arendamise koolitusprogramm/valikmoodulid Hankimisel
Poliitikakujundamise baaskompetentsid
I poolaasta - 1 grupp

Kaasaegne poliitikakujundamine, kaasamine ja protsessijuhtimine
I poolaasta - 2 grupp

Sissejuhatus andmeanalüüsi tarkvarasse R
I poolaasta - 1 grupp
Kohad jaotatud valitsemisalade lõikes/
Maria Linde
(tel: 663 1439)
Enesejuhtimise koolitusprogramm 15.02; 22.02.2023 Tallinn
07.03; 14.03.2023 Tallinn
19.04; 26.04.2023 Tallinn
II poolaasta - 1 grupp
 
Kohad jaotatud valitsemisalade lõikes/
Diana Mäll
(tel: 663 1835)
Riigihangete ja riigiabi koolitused Riigihangete töötuba 03.05.2023 virtuaalselt; II pa virtuaalselt
Riigihangete aktuaalsed küsimused 05.04.2023 virtuaalselt; II pa virtuaalselt

Riigihangete registri kasutajakoolitus: 
13.04.2023 Tallinn 
11.05.2023 Tallinn

Riigiabi baaskoolitus 20.04.2023 virtuaalselt;
Riigihangete registri infopäev II pa virtuaalselt; 
Riigiabi koolitus II pa Tallinn
Vaba registreerimine/ Diana Mäll
(tel: 663 1835)
Valikmoodulid

Valikmoodul "Vaimse tervise vitamiinid ja enesehoiu tehnikad":
16.01-17.01.2023 Tallinn
21.02-02.2023 Tallinn
14.03-15.03.2023 Tallinn
11.04-12.04.2023 Tallinn
II poolaasta - 1 grupp

Valikmoodul "Projektijuhtimine" 07.02-08.02.2023 Tallinn; 
II poolaasta - 1 grupp

Valikmoodul "Teenusedisaini ABC" 20.04-21.04.2023 Tallinn; 
II poolaasta - 1 grupp

Valikmoodul "Esinemis- või sõnavõtuhirmust vabanemine" 30.03-31.03.2023 Tallinn;
II pa - 1 grupp

Valikmoodul"Juhtimise ABC" 15.05-16.05.2023 Tallinn

Kohad jaotatud valitsemisalade lõikes/ Diana Mäll (tel: 663 1835)
Keskastmejuhtide järelkasvuprogramm (KESTA) Uus grupp (25 osalejat) on komplekteerimisel ja alustavad veebruaris 2023; 2 gruppi jätkavad alustatud programmiga Konkureeriv/
Diana Mäll
(tel: 663 1835)
Professionaalse coachi arenguprogramm 2 gruppi jätkavad alustatud programmiga Komplekteeritud/ 
Diana Mäll
(tel: 663 1835)
Kovisiooni grupijuhtide koolitus

3 gruppi I poolaastal

Suunatud registreerimine/ 
Diana Mäll
(tel: 663 1835)
Meistriklass

I poolaastal - ajad täpsustumisel

1. Coachiv juhtimine kaasaegsele juhile
2.  Arengule suunatud mõttelaad ja tugevustel põhinev juhtimine

Konkureeriv/ 
Maria Linde
(tel: 663 1439)
Keskastmejuhtide arendusprogramm (KAJA) KAJA III grupp 12.01.2023 - 30.11.2023
KAJA IV grupp 26.01.2023 - 30.11.2023
Konkureeriv/ 
Maria Linde
(tel: 663 1439)
 
Riigi osalusega äriühingute ja sihtasutuste nõukogu liikmete koolitused

I poolaasta - ajad täpsustamisel


1. Riigi äriühingute/sihtasutuste strateegiline juhtimine 21.03.2023
2. Riigi äriühingu/sihtasutuste  finantsjuhtimise nurgakivid 21.04.2023
3. Riigi äriühingu/sihtasutuste  riski-ja kriisijuhtimine ning kontrollsüsteem ja auditeerimine 30.05.2023

Vaba registreerimine/ 
Maria Linde
(tel: 663 1439)
Eetika koolitused I poolaasta
Avaliku teenistuse eetika

1. grupp 25.01, Tartu
2. grupp 8. 03, Tallinn
3. grupp 9.05, Tallinn

Avaliku teenistuse eetika juhtidele
1. grupp 11.04
2. grupp 2.05

Korruptsiooni ennetamine avalikus sektoris
1. grupp 12.04, Tallinn

Korruptsiooni ennetamine alus ja üldhariduskoolides
1.grupp 16. 02, Tallinn
Vaba registreerimine/
Maria Linde
(tel: 663 1439)
Juhtide valikmoodulid

I poolaasta
Stressi- ja konfliktijuhtimine 

1. grupp
2. grupp 
3. grupp

Loovuse aktiveerimine meeskonnas ja ajurünnakute läbiviimine 
1. grupp
2. grupp 
3. grupp

Edasi-ja tagasiside andmine
1. grupp
2. grupp 
3. grupp

Coachiv juhtimine
1. grupp
2. grupp 
3. grupp

 Arengu (karjääri)- ja talendijuhtimine
1. grupp
2. grupp 

Kriisikindluse hoidmine ja kriisijuhtimine
1. grupp

Alustava juhi valikmoodul
1. grupp

II poolaasta
Stressi- ja konfliktijuhtimine 
1. grupp

Loovuse aktiveerimine meeskonnas ja ajurünnakute läbiviimine 
1. grupp

Edasi-ja tagasiside andmine
1. grupp

Coachiv juhtimine
1. grupp

 Arengu (karjääri)- ja talendijuhtimine
1. grupp

Kriisikindluse hoidmine ja kriisijuhtimine
1. grupp

Kohad jaotatud valitsemisalade lõikes/Maria Linde (tel: 663 1439)

 2023 KOV-idele suunatud koolitus- ja arendusprojektid

KOV-idele suunatud koolitus- ja arendusprojektid Toimumise ajad  Registreerimine/
projekti kontaktisik 
Ida-Virumaa arendusseminarid regionaalarengu meetmete ettevalmistamiseks
--> Kohalikud teenused;
--> Muudatuste juhtimise alused;
--> Avalik ruum;
--> Elamumajandus.

Kohalikud teenused
12.-13.01.2023 Narva

Muudatuste juhtimise alused
Kuupäev täpsustamisel (I pa)

Avalik ruum
Kuupäev täpsustamisel (I pa)

Elamumajandus
Kuupäev täpsustamisel (I pa)

Vaba registreerimine/ 
Reelika Rattus
(tel: 663 8264)
Ettevõtluskeskkonna arenguprogramm kohalikele omavalitsustele

Gruppide arv ja ajad täpsustamisel

Vaba registreerimine/ 
Reelika Rattus
(tel: 663 8264)
KOV personalijuhtide võrgustiku toetamine ja koolitamine Hankimisel Vaba registreerimine/ 
Reelika Rattus
(tel: 663 8264)
KOV juhtide arenguprogramm Hankimisel Vaba registreerimine/ 
Reelika Rattus
(tel: 663 8264)
KOV finantsjuhtide koolitusprogramm Hankimisel Vaba registreerimine/ Diana Mäll
(tel: 663 1835)
Avatud valitsemise töötoad Täpsustumisel Vaba registreerimine/
Maria Linde
(tel: 663 1439)
Planeeringute koolitus Hankimisel Vaba registreerimine/
Maria Linde
(tel: 663 1439)
Teenuse disaini programm KOV-idele Hankimisel Kandideerimine/ 
Diana Mäll
(tel: 663 1835)
KOV konverents Hankimisel Vaba registreerimine/ 
Diana Mäll (tel: 663 1835)

Infoks koolituste pakkujatele:
 

Kui soovite infot koolitusprojektide hangete kohta või tutvustada portfellis olevaid koolitustooteid, võtke ühendust Cherlin Aguga (cherlin.agu@rtk.ee; tel: 663 1841). 

2022 II poolaasta koolituste hankeplaan

Jrk nr Riigihanke nimetus Lepingu soovitav sõlmimise kuupäev (arvestades teenuse osutamiseks kuluvat ettevalmistusaega/asjade tarneaega) Lepingu kestus (kuudes või ajavahemikuna)
1 Kovisiooni grupijuhtide koolitus 31.08.2022 24 kuud
2 Veebikoolituste tehnilise lahenduse väljatöötamine ja läbiviimine 31.08.2022 12 kuud
3 Nõukogu liikmete valikmoodulid 30.09.2022 36 kuud
4 Keskastmejuhtide järelkasvuprogramm 01.09.2022 36 kuud
5 Valikmoodulid juhtidele 30.09.2022 36 kuud
6 Valikmoodulid asutustele 30.09.2022 36 kuud
7 KOV juhtide arendusprogramm 01.10.2022 12 kuud
8 Finantsjuhtide arendusprogramm 01.11.2022 12 kuud

Kliendid KAJA programmist

Dilaila Nahkur-Tammiksaar
Riigiprokuratuur
Juhtiv riigiprokurör

Millist väärtust on KAJA programm Sinu kui juhi jaoks loonud?

Sain üllatusega teada, et kõik keskastme juhid maadlevad samade probleemidega, olenemata valdkonnast. Oli nii tore teada saada, et ma ei ole siin maailmas üksi. Sain vabalt uute „kolleegidega“ südant puistata ja lisaks kuulata vanade proffide soovitusi. Kahju ainult, et enamus neist tuli läbi arvutiekraani. Ma poleks elus uskunud, et 4 täiesti võõrast inimest saavad iga ootamatult antud ülesandega 20 minutiga hakkama. Kui meie avaliku sektori juhid on sellised nagu minu 24 kursusekaaslast, on Eesti ikka väga võimas riik.

Kas ja kuidas oled inimesena kasvanud?

Ja kuidas veel! Nüüd olen rahu ise, sest õppisin KAJAs, et pean teisi rohkem kuulama, ei pea teiste hädade pärast ise põdema, vaid eelkõige nautima oma tööd.

Kellele soovitaksid programmis osalemist ja miks?

Kõigile avaliku sektori keskastme juhtidele soovitan, eriti neile, kes on juhid olnud kuni 5 aastat. Ma oleksin küll varem tahtnud saada neid soovitusi, mis nüüd pärast 22 aastat ekslemist ja inimkatseid 10 kuuga korraga sülle kukkusid. Koolitajad olid nii huvitavad isiksused, keda ju muidu ei pruugi elus kohatagi. Väga lahe oli ja siirad tänud EBSile ladusa korralduse eest nii keerulisel ajal!

Millist väärtust on KAJA programm Sinu kui juhi jaoks loonud?

EBS poolt välja töötatud aastane koolitusprogramm andis minule selle aasta jooksul tohutult

Revo Krause
Maksu- ja Tolliameti valdkonnajuht

enesekindlust, et olen juhina õiges suunas liikumas. Lisaks teadmistele andis KAJA programm hindamatu suhtlusvõrgustiku juhtimisalaste arutelude pidamiseks.Tänapäeval on hea juhi oskuseks ja ülesandeks luua töökeskkond, kus meeskonnaliikmed on oma rollidest teadlikud ja kõik koos liiguvad pühendunult eesmärkide täitmise suunal.

Kas ja kuidas oled inimesena kasvanud?

Kuivõrd olen  juhiks kasvand tippspetsialisti rollist, siis andis KAJA minule vajaliku tõukke ja tööriistakasti, et lasta lahti varasemast rollist ja keskenduda täielikult juhi rollile. KAJA aastane programm andis mulle selge vastuse, et minus on vajalik pagas isikuomadusi ja oskusi selleks, et edukalt tulla toime ka juhi rolliga. Kaja andis mulle ka teadmise, et Iga juht on unikaalne ja lõpuks on juhi edukust võimalik mõõta läbi järgijate ning KAJA kindlasti aitas kaasa, et saaksin seda teekonda läbida pühendunumalt ja enesekindlamalt kui enne KAJA läbimist.

Kellele soovitaksid programmis osalemist ja miks?

Soovitaksin seda programmi kõikidele juhtidele, kellel on soov saada teada kaasaegsetest juhtimismeetoditest, arendada oma eneseteadlikust oma rollist ja luua suhtlusvõrgustik mille kaudu jagada juhtimiskogemust ja seeläbi jõuda veelgi paremate tulemusteni. Nagu KAJA koolitusprogrammi grupiaruteludes tihti selgus oli üks või teine väljakutse juba mõne juhi laualt läbi käinud ja koos selle üle arutledes leidsime mitmeid häid lahendusi.