Eesti taastekava

Eesti taaste- ja vastupidavuskava (edaspidi Taastekava) on üleriigilise strateegia “Eesti 2035” ja selle tegevuskava üks lisadest, keskendudes eesmärkidele ning reformidele ja investeeringutele, mida rahastatakse Taaste- ja Vastupidavusrahastust (RRF), hõlmates kõiki Taasterahastu sambaid ning adresseerides Euroopa Komisjoni poolt tehtud riigipõhiseid soovitusi koostoimes teiste ELi fondidega.

Vabariigi Valitsus kinnitas Taastekava 17.06.2021, Euroopa Komisjon andis kavale heakskiidu 05.10.2021 ning EL Nõukogu kinnitas Eesti Taastekava oma rakendusotsusega 29.10.2021. a.  Taastekava aruandluse ja seire üksikasjad lepiti Euroopa Komisjoni ja Eesti vahel kokku 22.03.22 tegevuskorras.

Nõukogu rakendusotsus
Tegevuskorra kokkulepe 

Seoses toetusmahu vähenemisega, ajaliste ja rahaliste riskide maandamisega ning EK REPowerEU ettepanekuga otsustas Vabariigi Valitsus 30.06.2022 Taastekavast välja arvata Tallinna haigla (280 mln), Rohuküla raudtee (34 mln) ja multifunktsionaalsete kopterite soetamise (46,3 mln). Vastavalt Valitsuse 30.06 otsusele alustab rahandusministeerium Euroopa Komisjoni läbirääkimisi taaste- ja vastupidavuskava muutmiseks. Läbirääkimiste käigus võidakse lisada valitsuse otsuste alusel taaste- ja vastupidavuskavasse täiendavaid investeeringuid, mis komisjoniga läbi räägitakse.

Eesti taastekava olulisemad investeeringud on seotud rohe- ja digipöördega, kuhu on plaanis suunata kokku üle 600 miljoni euro. Eesti taastekava rohevaldkonna investeeringute üks peamistest sihtrühmadest on ettevõtjad – rahastust on plaanis toetada ettevõtete rohepööret spetsiaalse rohefondi kaudu, uuenduslike ja ressursitõhusate rohetehnoloogiate kasutuselevõttu ja ressursitõhususe tõstmist, bioressursside väärindamist, vesiniku terviktehnoloogiate kasutuselevõttu ning rohepööret toetavate oskuste arendamist. Lisaks on plaanis toetada korterelamute ja väikeelamute energiatõhususe suurendamise investeeringuid, samuti tugevdada elektrivõrku, hoogustada tööstusaladel keskkonnasäästlikku energiatootmist ja viia ellu energiasalvestuse pilootprojekte. Transpordivaldkonnas on plaanis rahastada RRF toel säästva liikuvusega seotud investeeringuid.

Digipöörde raames on plaan toetada koos digioskuste arendamisega investeeringuid ettevõtete protsesside digitaliseerimiseks ja automatiseerimiseks, samuti ehitussektori e-platvormi loomist ning sellega seotud innovaatiliste digilahenduste prototüüpimist. Lisaks on plaanis viia ettevõtjatele ja kodanikele suunatud avalikud digiteenused uuele arengutasemele – sündmuspõhiseks ja etteaimatavaks, parandades ühtlasi avaandmete kättesaadavust ja võtmeregistrite andmekvaliteeti ning tagada digiriigi pilvetaristu kestlikkus. Toetatakse ka nn viimase miili internetiühenduse kättesaadavust turutõrkepiirkondades.

Sotsiaalkaitse valdkonnas on kavandatud RRFist rahastada tööturumeetmete pakkumist noortele.

In English: 

Estonian Recovery and Resilience Plan (RRP) was endrosed by the European Commission on 5th of October 2021 and adopted by the Council on 29th of October 2021.

Council Implementing Decision 

Composition of Estonian Resilience and Recovery Plan 

Viimati uuendatud 23.08.2022