Toetatud valdkonnad ja avatud taotlusvoorud

Avatud taotlusvoorud valdkondade lõikes. Sulgudes olev number näitab avatud taotlusvoorude arvu. Valdkonna peal klikates avanevad selle valdkonna avatud taotlusvoorud.

Valdkonna eesmärk on tõhusa energiakasutuse kasvatamine toetades projekte, mis muudavad eluasemesektorit ning tänavavalgustust energiasäästlikumaks suurendades seeläbi taastuvenergia osakaalu kasvu lõpptarbimises.

Valdkonna eesmärk on parandada tööturule juurdepääsu ning ennetada väljalangemist, toetada kasvuvõimelise ettevõtluse kujunemist teadus- ja arendustegevusega, arendada väikese ja keskmise suurusega ettevõtteid ning toetada piirkondade konkurentsivõime tugevdamist.

Valdkonna eesmärk on tagada ühiskonna vajadustele vastav haridus ja hea ettevalmistus tööturul osalemiseks arendades kvaliteetseid hariduslikke tugiteenuseid, parandades õpetamispädevust, toetades kaasaegse ja uuendusliku õppevara kasutuselevõttu, kaasajastades koolivõrku lähtuvalt demograafilistest muutustest jpm.

Valdkonna eesmärk on luua IKT teenuste taristu, mis võimaldab kõigil kasutada kiiret internetti ning arendada välja baastaristu, mis toetab Eesti elanike ja ettevõtjate toimetamist nii kodus kui piiriüleselt.

Keskkond

Valdkonna eesmärk on veekaitse, roheline infrastruktuur ning hädaolukordadeks valmisoleku suurendamine arendades nõuetekohase veemajandustaristu, korrastades saastunud alad, veekogud ja märgalad, parendades kaistavate liikide elutingimusi ja -paiku, suurendades võimekust reageerida kliimamuutustele ning ulatuslikele reostustele.

Kultuur ja sport

Lõimumine

Valdkonna eesmärk on suurendada sotsiaalset kaasatust luues tööturul osalemise võimalused puuetega laste vanematele ning erivajadustega, suure hoolduskoormuse ja toimetulekuraskustega inimestele. Samuti parandada tervishoiuteenuste ning kvaliteetsete hoolekandeteenuste kättesaadavust, suurendada kohanemis- ja lõimumisteenustes osalenud inimeste konkurentsivõimet jpm.

Õigusriik

Poliitikavaldkonna/Tulemusvaldkonna klassifikaator

Regionaalareng

Valdkonna prioriteet on tagada linnapiirkondade jätkusuutlik areng, arendades erinevaid liikumisviise integreerivaid inim- ja keskkonnasõbralikke linnaruume, taaselavdades olulisemad alakasutatud Ida-Virumaa linnapiirkonnad, luues kodulähedased lasteaia- ja lapsehoiuvõimalused suuremate linnapiirkondade elanike jaoks.

Riigivalitsemine

Valdkonna eesmärk on suurendada inimeste ameti- ja erialast pädevust, juhtimis- ja koostöövõimekust ning institutsionaalset suutlikkust, et oleks tagatud terviklik, kaasav ja teadmistepõhine poliitikakujundamine ning nutikas avalike teenuste pakkumine.

Valdkonna eesmärk on tagada ühiskonna vajadustele vastav haridus ja hea ettevalmistus tööturul osalemiseks.

Valdkonna eesmärk on kasvuvõimelise ettevõtluse ning seda toetava teadus- ja arendustegevuse areng. 

Valdkonna prioriteediks on jätkusuutlike transpordivõimaluste arendamine. Eesmärgid on inimeste ja kaupade liikumisvõimaluste arendamine, reisimiseks kuluva aja vähendamine ning raudtee- ja muu ühistranspordi atraktiivsuse suurendamine, samuti transpordi turvalisuse, ligipääsetavuse ja keskkonnasõbralikkuse suurendamine.