Toetatavad valdkonnad

Soovid infot valdkonna taotlusvoorude avanemise ja sulgumise kohta?

Telli teavitusi tulevikus avanevatest taotlusvoorudest.

Telli teavitused

Sotsiaalkaitse ja tervis

Valdkonnale eraldatud struktuuritoetused

736 724 057 €

Valdkonna prioriteedid

  • Valdkonna prioriteet: tagada ühiskonna vajadustele vastav haridus ja hea ettevalmistus tööturul osalemiseks. 

Struktuuritoetuste kasutamisest

Avatud taotlusvoorud

Vooru nimetus Rakendusüksus Avanemine Sulgumine
Koroonaviirusega võitlemise investeeringud, sh isikukaitsevahendid Riigi Tugiteenuste Keskus 01.02.2020 31.08.2023
Rahvatervise valdkonna võimekuse ja kompetentside suurendamine kohalikes omavalitsustes Riigi Tugiteenuste Keskus Norra RÜ 01.06.2020 30.04.2024
Soolise võrdõiguslikkuse virtuaalne kompetentsikeskus KPMG Baltics OÜ 01.04.2020 30.09.2022
Riikliku perelepitussüsteemi loomine Riigi Tugiteenuste Keskus Norra RÜ 05.02.2020 31.01.2024
Kooliõpilaste liikumisaktiivsuse toetamine Riigi Tugiteenuste Keskus Norra RÜ 01.01.2020 31.12.2023
Ohvriabi süsteemi arendamine Riigi Tugiteenuste Keskus Norra RÜ 01.01.2020 31.08.2022
Peremeditsiini tarkvara analüüs ja arendamine Riigi Tugiteenuste Keskus 18.09.2019 31.01.2023
3.1.1 TAT Sotsiaalse rehabilitatsiooni pakkumine töövõimereformi sihtrühmale ning raske ja sügava puudega 0–15-aastastele lastele Riigi Tugiteenuste Keskus 01.01.2019 31.12.2022
2.1.1 TAT Sotsiaalse rehabilitatsiooni pakkumine töövõimereformi sihtrühmale ning raske ja sügava puudega 0–15-aastastele lastele Riigi Tugiteenuste Keskus 01.01.2019 31.12.2022
Keskhaigla infrastruktuuri kaasajastamine riskipiirkonnas Riigi Tugiteenuste Keskus 01.01.2019 28.02.2023
Haiglavõrgu pädevuskeskuste kaasajastamine Riigi Tugiteenuste Keskus 01.01.2014 31.08.2023
Haiglavõrgu arengukava haiglate infrastruktuuri investeeringud Riigi Tugiteenuste Keskus 01.02.2020 31.12.2023
Terviseportaali analüüs ja arendamine Riigi Tugiteenuste Keskus 01.04.2020 30.08.2023
COVID-19 vaktsiini ja vaktsineerimistarvikute soetamine, vaktsineerimise korraldamine, COVID-19 RT-PCR testimine ja riigi tervishoiuvaru suurendamine Riigi Tugiteenuste Keskus 01.01.2020 31.12.2023
Teadusuuringute läbiviimine COVID-19 levimuse tõkestamiseks ja monitoorimiseks Riigi Tugiteenuste Keskus 01.01.2021 31.12.2023
2.2.1 ATV Hoolekandeteenused hoolduskoormusega inimeste toimetuleku toetamiseks kindlasummaliste maksetena Riigi Tugiteenuste Keskus 23.05.2022 31.08.2022

Valdkonnale eraldatud toetused meetmete lõikes

2014-2020.2.1 Lapsehoiu ja puudega laste hoolekandeteenuste arendamine hoolduskoormuse vähendamiseks
2014-2020.2.2 Tööturul osalemist toetavad hoolekandemeetmed
2014-2020.2.3 Alkoholi liigtarvitamise, sh alkoholisõltuvuse, ennetuse, varase avastamise ning nõustamis- ja raviteenuse loomine ja rakendamine
2014-2020.2.4 Kättesaadavate ja kvaliteetsete tervishoiuteenuste tagamine tööhõives püsimise ja hõivesse naasmise suurendamiseks
2014-2020.2.5 Hoolekande taristu arendamine, keskkonna kohandamine puuetega inimeste vajadustele vastavaks
2014-2020.2.7 Noorte tööhõivevalmiduse toetamine ning vaesuse mõju vähendamine noorsootöö teenuste kättesaadavuse kaudu
2014-2020.3.2 Tööturuteenused tagamaks paremaid võimalusi hõives osalemiseks
2014-2020.3.1 Töövõime toetamise skeemi loomine ja juurutamine
2014-2020.4.6 Koroonaviirusega võitlemise investeeringud, sh isikukaitsevahendid
2014-2021.1.5 Programm „Local Development and Poverty Reduction“ (EE-LOCALDEV)
2014-2020.15.1 COVID-19 valmisoleku tagamine
2014-2020.15.2 Tervishoiuteenuste kättesaadavuse parandamine ja tervishoiu kriisideks valmisoleku tagamine
2014-2020.16.1 COVID-19 valmisoleku tagamine