Personaliinfo

Riigi Tugiteenuste Keskus on kompetentsikeskuseks mitmete tugiteenuste osutamisel ja toetuste administreerimisel avalikus sektoris, meil töötavad oma valdkonna parimad spetsialistid, kes on oma teadmiste poolest kõrgelt hinnatud.

Meie töötajad

01.01.2021 seisuga on meil 399 aktiivses töösuhtes töötajat ja 30 pikemaajalisel puhkusel töötajat.

 • 82% meie töötajatest on kõrgharidusega
 • 7% meie töötajatest on mehed ja 93% naised
 • Töötajate keskmine vanus on 46 aastat
 • Personali voolavus oli 2020. aastal 2,4%

Oleme 2021. aasta 1. jaanuari seisuga oma töötajatega esindatud 14 maakonnas. Meie suuremad kontorid on Tallinnas (255 töötajat), Tartus (127 töötajat) ja Viljandis (19 töötajat). Väiksemad kontorid on Pärnus, Jõhvis, Võrus, Valgas, Kuressaares, Rakveres ja Jõgeval ning mitmed töötajad teevad oma tööd kodukontorites.

Paneme suurt rõhku töötajate arendamisele ja koolitustele. 2020. aastal läbis 86% RTK töötajatest koolitusi vähemalt 16 tundi. Meie juhid osalevad igal aastal juhtimisalastel koolitustel, viimastel aastatel on toimunud näiteks arenguvestluste läbiviimise koolitus, muudatuste juhtimise koolitus, coach´iva juhtimise koolitus, ja hajusmeeskondade juhtimise koolitus.

Meie töötajad panustavad organisatsiooni arendamisse osaledes CAF meetodi alusel läbiviidavas organisatsiooni enesehindamises. Analüüsides süsteemselt läbi organisatsiooni erinevad tahud, selguvad kitsaskohad ja töötajate initsiatiivist sünnivad ka lahendused. 2019. a lõime kaasa Rahandusministeeriumi eestvedamisel läbi viidud CAF kogemusvahetuse projektis, kaasates organisatsiooni hindamisse ka väliseid eksperte.

Meie töötajad hindavad oma organisatsiooni regulaarselt, andes tagasisidet oma rahulolu kohta organisatsiooni, töö ja teiste oluliste teemade osas. 2019. a läbi viidud rahulolu-uuringus osales 87% töötajatest ning neist 90% on valmis RTK-d soovitama tööandjana.

Tunned huvi? Loe lähemalt: tööpakkumised ja praktikakohtad RTKs. 


RTK tööandjana

Riigi Tugiteenuste Keskus on kompetentsikeskuseks mitmete tugiteenuste osutamisel ja toetuste administreerimisel avalikus sektoris, meil töötavad oma valdkonna parimad spetsialistid, kes on oma teadmiste poolest kõrgelt hinnatud.

 • Oleme aktiivsed töökohtade regioonidesse viijad ning ligikaudu pooled töökohtadest paiknevad väljapool Tallinna. Kui töökorraldus ja kohutused võimaldavad, eelistame värbamisel pakkuda töötamise võimalust üle Eesti.
 • Oleme edukad kaugtöö rakendajad. Enamik meie tiime on hajusmeeskonnad, kus töötajad paiknevad erinevates linnades või teevad oma tööd nii ajutiselt kui püsivalt kodutööna. Umbes 12% inimestest on 2021. aasta alguse seisuga püsivalt kodukontoris tööl. Oleme loonud kõik tingimused selleks, et töötajad, kelle töö iseloom võimaldab, saavad valida endale töö tegemiseks kõige sobilikuma koha. Kohapaindliku organisatsioonina omistati meile Targa Töö Ühingu, Elisa ja Eesti Personalijuhtimise Ühingu PARE poolt  Kaugtöö tegija märgis.
 • Meil on traditsiooniks tähistada ühiselt RTK sünnipäeva, vabariigi aastapäeva, vastlaid ja jõule. Me saame kogu organisatsiooniga kokku kaks korda aastas: talvel toimuval aastaseminaril vaatame tagasi tehtule ja seame uusi sihte ning suveseminaril harjutame meeskonnatööd.
 • Paremaks töö ja isikliku elu ühildamiseks võimaldame lisaks kaugtöö tegemise võimalusele ning paindlikule tööajale ka vabu päevi teatud isikliku elu sündmuste puhul ning kolme tervise ja töövõime taastamise päeva aastas. Lisaks maksame hüvitist teise ja kolmanda haiguspäeva eest.
 • Hindame oma töötajate arengut ja töötulemusi, mis saavutatakse väärtusi järgides. Räägime neist arenguvestlustel ja tulemusvestlusel ning tunnustame töötajaid heade tulemuste eest. Võimaldame töötajale ühe enesearengupäeva kvartalis.
 • Väärtused, mida järgmine oma töös ja tähtsaks peame, oleme üheskoos oma töötajatega kokku leppinud. Tunnustame oma töötajaid aastaseminaril väärtuspõhiste kategooriate alusel.

USALDUSVÄÄRSUS
Teeme, mida lubame!

 • Tegutseme läbipaistvalt.
 • Oleme ausad – meie sõnad ja teod on kooskõlas.
 • Tagame korrektse infovahetuse.
 • Julgeme võtta vastutuse.
   

KOMPETENTSUS
Oleme oma valdkonna parimad asjatundjad!

 • Oleme tulemustele orienteeritud.
 • Pakume huvigruppide vajadustele vastavaid lahendusi.
 • Oleme oma töös põhjalikud ja pühendunud.
 • Täiendame end pidevalt. 
   

KOOSTÖÖ
Koos saavutame parima tulemuse!

 • Parimad lahendused sünnivad koostöös.
 • Väärtustame häid suhteid kolleegidega ja toetame üksteist igapäevatöös.
 • Hoolime tagasisidest.
 • Jagame teadmisi ja mõtleme aktiivselt kaasa.

Märgised ja tunnustused:

Kaugtöö Tegija

Alates 2017. aastast kuulub RTK asutuste sekka, keda on tunnustatud Kaugtöö Tegija märgisega. Kaugtöö Tegija märgise eesmärk on tunnustada ja kaasata organisatsioone, kes rakendavad kaugtöötamise erinevaid võimalusi.

Peresõbralik ettevõte

Suurima osa oma ajast veedame tööl ning töö- ja pereelu ühitamine puudutab meid igas eluetapis - olgu selleks uue pereliikme lisandumine, laste kasvatamine, lähedaste toetamine või töö kõrvalt oskuste täiendamine. Tahame oma töötajaid selles toetada ja pakkuda neile parimat töökeskkonda. Just seetõttu otsustasime liituda Sotsiaalministeeriumi peresõbraliku tööandja programmiga.


RTK pere numbrites

Võime vast öelda, et paljudele meist RTKs meeldib töötada numbritega ning see kajastub ka iga valdkonna tegevuses. Me kõik tegeleme suuremal või vähemal määral numbritega. Selleks, et veidi paremini numbrite keeles RTKst aimu saada, proovisime RTK-d kirjeldada numbrite kaudu. Andmed seisuga 01.01.2021.a.

429 inimest

Alustame kõige suuremast - RTKs töötab kokku 429 inimest. Praeguses koroonast mõjutatud ajal on meist enamik kodukontorites, aga meil oli 25 töötajat, kes tegid püsivalt kodust tööd juba enne haiguse leviku algust. Nüüdseks on kodukontoris püsivalt töötajate arv kahekordistunud.

59% töötajatest Harjumaal

Kaks kõige suuremat piirkonda, kus RTK töötajaid leiab, on Tartu ja Harjumaa - Harju maakonnas asub kontor 255 inimesel, see teeb umbes 59% töötajatest ja Tartu maakonnas on meie kaastöötajaid 127, ligikaudu 30%. Ülejäänud 11% on teistes Eestimaa piirkondades.

130 raamatupidajat

30%-l töötajatest on ametinimetuse osana kirjas raamatupidaja. Võttes arvesse ka palgaarvestajad, kes on hariduselt samuti raamatupidajad, on meil tööl 160 raamatupidajat, mis on kõige arvukamalt esindatud elukutse RTKs. Teisena on meie koosseisus kõige enam projektikoordinaatoreid – 53.

93% töötajatest naised

Nimedest on esikohal Tiina ja Pille - mõlema nimelisi on meil lausa üheksa töökaaslast. Edasi järgnevad kaheksa Merikest ja seitse Riinat. Mehi on meie hulgas 31 (ümardatult 7%), kellest kolmele on antud nimeks Marek, veel kolmele Kristjan ning kahele Tarmo. 

Seitse Kasparit, kuus Emmat

Nimesid on lastele antud väga erinevaid. Kui aluseks võtta esimene eesnimi, on meie RTK töötajate peredes kokku kasvamas kuus Kasparit ja kuus Karli, neli Sandrit, Oliveri, Gregorit ning Rasmust. Kuus tütarlast kannavad nime Emma, viiele on nimeks antud Liisa, Hanna ja Mia ning neli on saanud nimeks Annabel ja Saskia.

Populaarsemad sünniaastad

Kõige populaarsemad sünniaastad on meil 1977. ja 1982. aastad. Kõikide aastate peale kokku on sünnipäevi juulis 54-l ja maikuus 50 inimesel. 1977. aastal sündinute seas on meil kõige rohkem novembris sündinuid ja 1982. aastal on populaarseim RTK töötajate sünnikuu veebruar.

Vanusevahe on 45 aastat

Kõige noorema ja vanema töötaja vanusevahe on 45 aastat 2 kuud ja 7 päeva.

RTK töötajatel on 338 last

RTK töötajatel on kokku 338 last (18 aastaseid ja nooremaid). Kui Eesti jagada põhjaks ja lõunaks, siis põhjas on 60% lapse kodu ja lõunas 40%. Ligikaudu 20% lastest on 3 aastased või nooremad ja ümmarguselt 53% on 10 aastased ja vanemad. Kõige rohkem on meie peredes lapsi, kes on sündinud aastatel 2006 ja 2010.


Palk, töö ja praktika RTKs

Palgainfo

Ametnike palgad avalikustatakse avaliku teenistuse seaduse § 65 lg 1 ja 2 alusel. Hiljemalt 1. mail avalikustatakse avaliku teenistuse veebilehel:

 • ametnike põhipalk jooksva kalendriaasta seisuga;
 • ametnike põhipalk ja muutuvpalk ning tema teenistusülesannete täitmisest tulenev muu tulu kogusummana eelmise kalendriaasta kohta.

Palgajuhend, kinnitatud riigihalduse ministri 20.04.2018 käskkirjaga nr 90:

Tule RTKsse tööle

Värsked tööpakkumised leiad Rahandusministeeriumi Avalike Konkursside lehelt. 

Loe lähemalt, kuidas on korraldatud töö ja praktika RTKs.

OTSI tööpakkumisi

Viimati uuendatud 31.03.2021