Riigihanke teenuse korraldamine ja teenindatavad asutused

Riigi Tugiteenuste Keskus (RTK) pakub riigihangete korraldamise teenust muuhulgas Justiits-, Keskkonna-, Rahandus ja Sotsiaalministeeriumile ning nende valitsemisala asutustele.

Teenindatavad asutused:
 

Riigi Tugiteenuste Keskus (RTK) pakub riigihangete korraldamise teenust: 

 • Justiitsministeeriumile
  ja kõikidele Justiitsministeeriumi valitsemisala asutustele,
 • Keskkonnaministeeriumile
  ja Keskkonnaministeeriumi valitsemisala asutustele,
 • Rahandusministeeriumile
  ja kõikidele Rahandusministeeriumi valitsemisala asutustele,
 • Sotsiaalministeeriumile
  ja selle valitsemisala asutustele:

  • Terviseamet,
  • Ravimiamet,
  • Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskus,
  • Soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise volinik ning
  • Sotsiaalkindlustusamet
 • Riigikantseleile,
 • Sihtasutustele:

        • SA Kutsekoda, 
        • SA Eesti Teadusagentuur

Teenust osutatakse vastavalt kokkulepitud riigihangete korraldamise toimemudelile.

Teenindatav asutus: Kontaktinfo:
Justiitsministeerium 
ja selle valitsemisala

Katri Bagirov:
tel 56 959 115
katri.bagirov@rtk.ee

Keskkonnaministeerium
ja selle valitsemisala 
Mihkel Rääk,
tel 663 8235,
mihkel.raak@rtk.ee
Rahandusministeerium Triinu Eismel
tel 663 1861
triinu.eismel@rtk.ee
Rahandusministeerium valitsemisala Katri Bagirov
tel 56 959 115
katri.bagirov@rtk.ee
Sotsiaalministeerium ja selle valitsemisala
 
Triinu Eismel
tel 663 1861
triinu.eismel@rtk.ee
Riigikantselei Katri Bagirov
tel 56 959 115
katri.bagirov@rtk.ee
SA Kutsekoda Triinu Eismel
tel 663 1861
triinu.eismel@rtk.ee
SA Eesti Teadusagentuur  Triinu Eismel
tel 663 1861
triinu.eismel@rtk.ee


Riigihangete korraldamise teenus

Riigi Tugiteenuste Keskus (edaspidi RTK) on valitsusasutuste ja nende hallatavate riigiasutuste (edaspidi asutused) riigihangete korraldamisel vabatahtlik keskne hankija (Vabariigi Valitsuse korraldus).

Vabatahtliku keskse hankimise raames on asutustel võimalus tellida RTK-lt riigihangete korraldamise tugiteenust (edaspidi teenus), mille osutamise tingimused, ulatus ja kulude hüvitamine lepitakse kokku RTK ning asutuse vahel sõlmitavas kokkuleppes.

RTK on teenuse osutamiseks sõlminud kokkuleppe järgmiste asutustega:

 • Riigikantselei
 • Rahandusministeerium ja ministeeriumi valitsemisala asutused;
 • Justiitsministeerium ja ministeeriumi valitsemisala asutused;
 • Keskkonnaministeerium ja ministeeriumi valitsemisala asutused;
 • Sotsiaalministeerium,
  • Sotsiaalkindlustusamet,
  • Ravimiamet,
  • Terviseamet,
  • Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskus
  • ning Soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise volinik
  • Tööinspektsioon
 • Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium;
 • Põllumajandusuuringute Keskus;
 • SA Kutsekoda;
 • SA Eesti Teadusagentuur;
 • SA Rahvusvahelise Arengukoostöö Keskus.
   

RTK ülesandeks on muuhulgas koondada teenindatavate asutuste hankevajadused ühtseks hankeplaaniks, selgitada välja sarnase objektiga riigihanked ning korraldada võimalusel nii ühishankeid, kui ka keskseid riigihankeid.

RTK lähtub teenuse osutamisel riigihangete seadusest, RTK riigihangete korraldamise ja lepingute sõlmimise korrast ning asutuse ja RTK vahel sõlmitud kokkuleppest.

RTK ei korralda keskseid riigihankeid info- ja kommunikatsioonitehnoloogia valdkonnas ega riigihankeid, mille korraldamiseks on Vabariigi Valitsus määranud eraldi keskse hankija.

Vaata kindlasti ka riigihangete korduma kippuvaid küsimusi.

Viimati uuendatud 29.03.2022