Riiginõuded - järelmaksud, hoonestusõigused ja kasutusvaldused

Eesti Vabariigi kasuks seatud maareformist tulenevate nõuete tagamiseks seatud hüpoteekidega tegeleb alates 01.01.2022 Maa-ameti nõuete haldamise büroo.

Riiginõuete osakond teostas võlausaldaja õigusi Riigi Tugiteenuste Keskuse kaudu nõuetega seotud kohtu-, täite-, likvideerimis- ja pankrotimenetlustes.

1. jaanuaril 2022 Maa-ametiga liitunud nõuete haldamise büroo kontaktid leiab siit. 

Riiginõuete osakonna ülesanneteks on 

 • maareformi käigus erastatud maale seatud hüpoteegipidaja ülesannete täitmine; 
 • maa järelmaksunõuete haldus (nõuded ja nende tasumised, võlgnevused);
 • riigi maale seatud kasutusvalduse tasude arvestus; 
 • riigi maale seatud hoonestusõiguse tasude arvestus;
 • eluruumidele seatud täielikult tasutud reaalkoormatiste kustutamine kinnistusraamatust.
 • Kontaktid taotluste esitamiseks:

 • Täiendavate küsimuste puhul palume pöörduda vastavalt Teie asukohale: 

 • Maa-amet

 • Mustamäe tee 51, Tallinn 10621
 • maaamet@maaamet.ee
 • Jõgeva, Järva, Lääne-Viru, Ida-Viru maakond

Anne-Ly Schasmin

503 9376

 anne-ly.schasmin@maaamet.ee

 • Valga, Võru, Viljandi, Põlva, Tartu maakond

Tiiu Tõugjas

 508 7389

tiiu.tougjas@maaamet.ee

 • Harju, Pärnu, Lääne, Rapla, Saare, Hiiu maakond

Birgit Vinter

529 4572

birgit.vinter@maaamet.ee

Hüpoteegi pidamine

Kinnistusraamatusse on riigi kasuks seatud hüpoteek maa järelmaksukohustuste täitmise tagamiseks. Hüpoteek on võimalik kinnistusraamatust kustutada peale maa väljaostuvõla ja kaasnevate kohustuste täielikku tasumist.
 
Hüpoteegi kustutamiseks tuleb pöörduda notarisse. Notarite andmed leiate Siit - toimingu aeg ja koht kokku leppida hüpoteegipidajaga vähemalt viis tööpäeva varem. Palun vaata üleval maakonda teenindava töötaja kontaktandmeid.

Taotleja peab tasuma riigilõivu kinnistusraamatu kande tegemiseks ja notariaaltoimingute eest notarist antud maksejuhiste kohaselt.

 • Viited seadustele: 

Maareformi seadus 

Taotlus esitada aadressile:

Riigi Tugiteenuste Keskus

 •  Lõkke 4,  Tallinn 10122

 • maahypo@rtk.ee
 • Teie piirkonna spetsialisti kontaktandmed asuvad lehe päises.

Hüpoteegipidajale esitatakse taotlus metsa raiumiseks (näidis allpool) koos kehtiva metsamajandamiskava, metsateatise ja juriidilise isiku esindaja volikiri.

Hüpoteegipidaja võrdleb lepingulise kohustuse jääki ja katteväärtuse vastavust peale raiet. RTK kasutab katteväärtuse arvutustes raiemahu tihumeetri maksumust 5,6 eurot/tm. Kui hüpoteegipidaja arvutuste kohaselt tuleb raie kooskõlastamiseks võlakohustust vähendada, saadab RTK taotlejale juurdemaksu summa suuruse ja makserekvisiidid. Nimetatud summa võrra vähendatakse kinnistu järelmaksu võlakohustust järgmise jooksval aastal tasutava maksekorra eest (intressidega) ja ülejäänud summas maksegraafiku lõpust. Peale hüpoteegipidaja poolt esitatud summa laekumist väljastab RTK taotlejale nõusoleku raieks.

Kui taotleja soovib hüpoteegipidaja nõusolekut raieks kinnisasja hariliku väärtuse (turuhinna) alusel, tellib taotleja kinnistu kohta, kus raiet teha soovitakse, eksperthinnangu ja esitab selle koos muude vajalike andmetega (metsamajandamiskava, metsateatis, juriidilise isiku volikiri) RTK-le.

Eksperthinnang hüpoteegiga tagatud kinnistu hindamiseks peab vastama maa hindamise seaduse § 8 lg 2 alusel välja antud maa erakorralise hindamise korrale. Nimetatud korra punkt 5 kohaselt on hindamise õigus isikul, kellele vastavalt maa hindamise seaduse paragrahvi 4 lõikele 1 on antud vastav tegevuslitsents. Nimekiri litsenseeritud maahindajatest asub Maa-ameti koduleheküljel: Siin

Eksperthinnangu tulemusena peab olema tuvastatud:

 • hüpoteegiga koormatud kinnistu harilik väärtus (turuväärtus) enne ja pärast raiet;
 • eksperthinnangus peab olema kirjas hinnangu andmises osalenud metsakorraldaja andmed (ees- ja perekonnanimi, tunnistuse nr) ja allkiri. Tunnustatud metsakorraldajate nimekiri asub Keskkonnaagentuuri kodulehel: Siin 

Hüpoteegipidaja annab nõusoleku kavandatud raieteks või teeb otsuse sellest keeldumise kohta hiljemalt kolme nädala jooksul taotluse saamisest.

 

Taotlus esitada aadressile:

Riigi Tugiteenuste Keskus

 •  Lõkke 4,  Tallinn 10122

 • maahypo@rtk.ee
 • Teie piirkonna spetsialisti kontaktandmed asuvad lehe päises.

Kinnistu jagamise eelduseks on, et välja on mõõdistatud eraldiseisvad katastriüksused, mis on kantud maakatastrisse. Kinnistu jagamiseks tuleb esitada hüpoteegipidajale kirjalik taotlus.
 
Taotluse läbivaatamise käigus hinnatakse tagatiseks jääva(te) katastriüksuste katteväärtust tasumisele kuuluva kohustuse suhtes. Hüpoteegipidaja aktsepteerib litsentseeritud hindaja poolt allkirjastatud hindamisakti. Eksperthinnangu koostaja peab vastama maa hindamise seaduse § 4 lg 2 sätestatud nõuetele ja omama vastavat tegevuslitsentsi. Maahindajate nimekiri asub Maa-ameti koduleheküljel: Siin 


Eksperthinnangu tulemusena peab olema tuvastatud kohustust hüpoteegina tagama jääva kinnistu harilik väärtus (turuväärtus).
 
Erandina, kui jagamine toimub avalikes huvides või kui saab olemasolevate andmete põhjal kindlalt tuvastada, et jagamine ja hüpoteegi alt vabastamine ei kahjusta hüpoteegipidaja huve, võib hüpoteegipidaja lubada kinnisasja jagamist ilma hindamiseta.
 
Hüpoteegipidaja vormistab haldusakti hiljemalt 30 päeva jooksul taotluse saamisest.

Taotlus esitada aadressile:

Riigi Tugiteenuste Keskus

 •  Lõkke 4,  Tallinn 10122

 • maahypo@rtk.ee
 • Teie piirkonna spetsialisti kontaktandmed asuvad lehe päises.

Riigi kasuks seatud hüpoteegiga kinnistu võõrandamisel on vajalik hüpoteegipidaja nõusolek võla ülekandmise kohta omandajale. Võlakohustuse ülekandmine tuleb vormistada notariaalse lepinguga. Enne võlakohustuse ülevõtmise taotluse esitamist palume veenduda, kas maaüksusega ei kaasne kinnisasja omandamise kitsendamise seadusest tulenevaid piiranguid.

Taotluse läbivaatamisel hinnatakse ülevõtja maksevõimet ja olemasolevaid kohustusi. Juriidiliste isikute puhul lähtutakse majandusaasta aruandest, maksehäireregistri andmetest ning Maksu- ja Tolliameti andmetest. Vajadusel tuleb juurde esitada täiendavat informatsiooni maksevõimelisuse tõendamiseks.

Füüsilised isikud peavad koos taotlusega esitama majandusliku olukorra deklaratsiooni.

Taotlust ei rahuldata üldjuhul võlgnevuste olemasolul maa erastamislepingute osas, võlgnevuste korral Maksu- ja Tolliametile, kui on esitamata majandusaasta aruanded juriidiliste isikute puhul, mis võimaldaks maksevõimet hinnata, negatiivse või alla kohustuslikku määra omakapitali korral (vajalik esitada täiendavad selgitused majandustegevuse jätkumise kohta), kui kohustused ületavad füüsilise isiku sissetulekuid.

Taotlus esitada aadressile:

Riigi Tugiteenuste Keskus

 •  Lõkke 4,  Tallinn 10122

 • maahypo@rtk.ee
 • Teie piirkonna spetsialisti kontaktandmed asuvad lehe päises.

Riigi Tugiteenuste Keskuse ülesandeks on riigi esindamine eluruumide erastamise seaduse alusel erastatud korteriomanditele Eesti Vabariigi kasuks seatud reaalkoormatiste kustutamisel.

Peale reaalkoormatisega tagatud maksete täielikku tasumist kuulub reaalkoormatis kustutamisele. Selleks tuleb kinnistu omanikul esitada Riigi Tugiteenuste Keskusele taotlus reaalkoormatise kustutamiseks nõusoleku saamiseks.

RTK kontrollib taotluse laekumisel reaalkoormatisega tagatud maksete tasumist. Kui maksed on tasutud, siis edastatakse digiallkirjastatud nõusolek (korraldus) reaalkoormatise kustutamiseks omaniku taotluses esitatud aadressile. 
Kande kustutamiseks tuleb omanikul pöörduda tema poolt valitud notari poole. Notar vormistab lähtudes omaniku soovist ja RTK nõusolekust kinnistusraamatu kande muutmiseks vajaliku notariaalse avalduse, mille alusel kinnistusraamatust reaalkoormatis kustutatakse.

Viited seadustele:

 

Taotlus reaalkoormatise kustutamise nõusolekuks palume saata:

Riigi Tugiteenuste Keskus

 • Lõkke tn 4, Tallinn 10122
 •  maahypo@rtk.ee 

Täiendavate küsimuste korral palume pöörduda riiginõuete spetsialisti poole

Raigo Lille

Maa-ameti ülesandeks on maa erastamise, põllumajandusmaa kasutusvaldusesse andmise ja ehitise omaniku kasuks riigimaale hoonestusõiguse seadmise korraldamine. 

Hoonestusõigus seatakse ehitise omandiku kasuks, kes ei soovi või kellel ei ole õigust maad omandada. Ehitise omaniku avalduse puudumisel algatab hoonestusõiguse seadmise Maa-amet või kohalik omavalitsus.

Kasutusvalduse leping seatakse maale, mis ei ole seotud hoonete teenindamisega. Kasutusvaldusesse antud maad võib kasutusvaldaja omandada maareformi käigus kasutusvaldusesse antud maa omandamise seaduse alusel, kui see maa ei ole vajalik riigivõimu teostamiseks. Vastava taotlusega tuleb pöörduda Maa-ameti poole.

Riigi Tugiteenuste Keskus väljastab Maa-ameti poolt sõlmitud lepingute alusel hoonestusõiguse ja kasutusvalduse tasu arveid vähemalt kaks nädalat enne lähenevat tähtaega. Hoonestusõiguse tasu kuulub maksmisele vastavalt lepingus ette nähtud tähtaegadele (üldjuhul kaks korda aastas). Maksetähtaja ületamisel kaasneb viivis vastavalt lepingule.

Väljastatud arvete ja meeldetuletuste osas tekkinud küsimuste korral võtta ühendust teate väljastajaga või saata küsimus aadressile maahypo@rtk.ee

Taotlus esitada aadressile:

Riigi Tugiteenuste Keskus

 •  Lõkke 4,  Tallinn 10122

 • maahypo@rtk.ee
 • Teie piirkonna spetsialisti kontaktandmed asuvad lehe päises.

Tulenevalt maareformi seaduse § 22³ lõikest 9 on isikul, kelle laps on sündinud pärast 1996. aasta 07. juunit, õigus maa erastamisel ostueesõigusega või piiratud enampakkumisel taotleda maa väljaostuvõla kustutamist või müügihinna vähendamist 1600 euro ulatuses iga pärast 1996. aasta 07. juunit sündinud lapse kohta (näiteks kaksikute sünni korral on lapsevanemal õigus kahe lapse sünnist tuleneva soodustuse saamiseks).

Väljaostuvõla kustutussummat (1600 eurot lapse kohta) võib kasutada mitme maatüki ostueesõigusega erastamisel tekkinud väljaostuvõla kustutamiseks või müügihinna vähendamiseks. Soodustuste saamiseks tuleb täita allolev taotlus.

Taotluse täitmisel juhinduge alljärgnevast: Elukohaks märkida koht, kus inimene alaliselt või peamiselt elab. Väljaostuvõla kustutamine tuleb märkida juhul, kui maa müügileping on juba sõlmitud. Enammakstud summa tagastamise kasti tehakse märge juhul, kui müügihinna tasumata osa on väiksem kui 1600 eurot või müügihind on täielikult tasutud (ka ettemaksuna), sõltumata maa ostu-müügilepingu sõlmimise ajast.

Kui taotluse esitaja või teine lapsevanem on varem kasutanud selle lapse sünnist tulenevat soodustust osaliselt, siis näidatakse ära milliste kinnistute erastamisel ja kui suures ulatuses on soodustust kasutatud. Taotlusele tuleb lisada varasem väljaostuvõla kustutamise otsus või vastav allkirjastatud leping. Juhul, kui maa väljaostuvõlg või müügihind on väiksem kui 1600 eurot, on isikul õigus kasutamata jäänud osa kasutada edaspidi maa erastamisel.

Juhul, kui erastatava maa omandamiseks on müügileping sõlmitud, langetab Riigi Tugiteenuste Keskus esitatud dokumentide põhjal otsuse maa väljaostuvõla kustutamise kohta. NB! Juhul, kui maa omandamiseks on müügileping veel sõlmimata, tuleb esitada taotlus maa müügihinna vähendamise kohta Maa-ametile.

 • Taotlus esitada aadressile:

  Riigi Tugiteenuste Keskus

 •  Lõkke 4,  Tallinn 10122

 • maahypo@rtk.ee
 • Teie piirkonna spetsialisti kontaktandmed asuvad lehe päises.

Tulenevalt maareformi seaduse § 22 ³ lõikest 10 on isikul, kelle kasvatada ja ülal pidada on vähemalt neli alla 18-aastast last, õigus maa erastamisel ostueesõigusega või piiratud enampakkumisel taotleda maa väljaostuvõla kustutamist 1600 euro ulatuses.

Samade laste kasvatamise ja ülalpidamise eest saab maa väljaostuvõla kustutamist taotleda vaid üks neid lapsi kasvatav ja ülal pidav isik. Väljaostuvõla kustutussummat (1600 eurot) võib kasutada mitme maatüki ostueesõigusega või piiratud enampakkumisel erastamisel tekkinud väljaostuvõla kustutamiseks või müügihinna vähendamiseks. Kui müügihinna tasumata osa on väiksem kui 1600 eurot või müügihind on täielikult tasutud (ka ettemaksuna), on käesolevas lõikes nimetatud isikul õigus nõuda enammakstud summa tagastamist. Enne 1997. aasta 30. novembrit sõlmitud maa ostu-müügilepingute korral võib müügihinda vähendada või väljaostuvõlga kustutada, kui maaomaniku kasvatada ja ülal pidada oli nimetatud kuupäeval vähemalt neli alla 18-aastast last.

Pärast 1997. aasta 30. novembrit võib maa väljaostuvõlga kustutada või müügihinda vähendada, kui nimetatud lapsed olid maaomaniku kasvatada ja ülal pidada maa ostu-müügilepingu sõlmimise ajal või kui pärast ostu-müügilepingu sõlmimist sündinud laps on ühtlasi neljas tema kasvatada ja ülal pidada olevatest alla 18-aastastest lastest.

Soodustuste saamiseks tuleb täita allolev taotlus. Taotluse täitmisel juhinduge alljärgnevast: Elukohaks märkida koht, kus inimene alaliselt või peamiselt elab. Väljaostuvõla kustutamine tuleb märkida juhul, kui maa müügileping on juba sõlmitud. Enammakstud summa tagastamise kasti tehakse märge juhul, kui müügihinna tasumata osa on väiksem kui 1600 eurot või müügihind on täielikult tasutud (ka ettemaksuna), sõltumata maa ostu-müügilepingu sõlmimise ajast. Kui taotluse esitaja või teine lapsevanem on varem kasutanud laste hooldusega seotud soodustust osaliselt, siis näidatakse ära milliste kinnistute erastamisel ja kui suures ulatuses on soodustust kasutatud. Taotlusele tuleb lisada varasem väljaostuvõla kustutamise otsus või vastav allkirjastatud leping. Juhul, kui maa väljaostuvõlg või müügihind on väiksem kui 1600 eurot, on isikul õigus kustutussumma kasutamata jäänud osa kasutada edaspidi maa erastamisel.

Juhul, kui erastatava maa omandamiseks on müügileping sõlmitud, langetab Riigi Tugiteenuste Keskus esitatud dokumentide põhjal otsuse maa väljaostuvõla kustutamise kohta. NB! Juhul, kui maa omandamiseks on müügileping veel sõlmimata, tuleb isikul esitada taotlus maa müügihinna vähendamise kohta Maa-ametile.

 • Taotlus esitada aadressile:

  Riigi Tugiteenuste Keskus

 •  Lõkke 4,  Tallinn 10122

 • maahypo@rtk.ee
 • Teie piirkonna spetsialisti kontaktandmed asuvad lehe päises.

Nõuete informatsioon

Maareformi seaduse alusel sõlmitud erastamislepingute järelmaksunõudeid, hoonestusõiguste ja kasutusvalduste tasude nõudeid on võimalik kontrollida lepinguosalisel eesti.ee kaudu.

Sisselogimise järgselt tuleb avada menüü Minu andmed ja valida Kinnisvara
Seejärel kuvatakse sisenemise link järelmaksunõuete infosüsteemi, mille kaudu on võimalik tutvuda nõuete hetkeseisuga ja algatada soovi korral pangalinkide vahendusel  tasumine.

Juhime tähelepanu, et nõude summa peab jõudma Rahandusministeeriumi kontole maksetähtajaks. Pankadevahelise ülekande korral peab arvestama, et makse võib jõuda saaja panka alles järgmisel pangapäeval ning nädalavahetusel ja riigipühadel algatatud pankadevahelised ülekanded jõuavad kohale alles järgmisel pangapäeval. Soovitame seetõttu võimalusel teha ülekanded maksetähtajale eelneval pangapäeval.

Kui olete Riigi Tugiteenuste Keskusele esitanud oma kontakt e-postiaadressi, saadab infosüsteem enne lähenevat maksetähtaega meeldetuletuse, kus on kirjas tasumisele kuuluv summa, arvelduskonto numbrid ja ülekandeks vajalik viitenumber.

Hoonestusõiguste ja kasutusvalduste tasude puhul saadame arved välja enne lähenevat maksetähtaega.

Juhime tähelepanu, et nõude summa peab jõudma Rahandusministeeriumi kontole maksetähtajaks. Pankadevahelise ülekande korral peab arvestama, et makse võib jõuda saaja panka alles järgmisel pangapäeval ning nädalavahetusel ja riigipühadel algatatud pankadevahelised ülekanded jõuavad kohale alles järgmisel pangapäeval.

Soovitame võimalusel teha ülekanded maksetähtajale eelneval pangapäeval.

Pangasisesed maksed liiguvad arvelduskontode vahel makse sooritamise päeval.

Kui olete Riigi Tugiteenuste Keskusele esitanud oma kontakt e-postiaadressi, saadab infosüsteem 10 päeva enne lähenevat maksetähtaega meeldetuletuse, kus on kirjas tasumisele kuuluv summa, arvelduskonto numbrid ja ülekandeks vajalik viitenumber.

Hoonestusõiguste ja kasutusvalduste tasude puhul saadame arved välja enne lähenevat maksetähtaega.

E-postiaadressi teavitamiseks ning nõuete saldode ja tasumiste kohta tekkinud täiendavate küsimuste korral palun saata pöördumine aadressile info@rtk.ee

Kasutage makse sooritamisel kindlasti arvel, maksegraafikul või meeldetuletusel olevaid viitenumbreid. Selgitusse lisage maaüksuse nimi või kinnistu number ja kui tasute kellegi teise eest, siis maaomaniku nimi ning võimalusel isikukood.

Makse saajaks on Rahandusministeerium

Valige endale sobiv arvelduskonto (pangasisesed maksed liiguvad kiiremini)

SEB Pank  EE891010220034796011  
Swedbank  EE932200221023778606 
LHV Pank EE777700771003813400 
Luminor Bank  EE701700017001577198  

Viimati uuendatud 05.01.2022