Meetmepõhised õigusaktid

Siit leiab toetuse andmise tingimused meetmete ja meetmetegevuste kaupa. NB! Suur osa perioodi 2014-2020 meetmete õigusaktidest on endiselt leitavad SF vanalt veebilehelt : https://vana.struktuurifondid.ee/et/oigusaktid/meetmepohised/2014-2020   

Nende ületõstmine sellele lehele on töös. Hetkel tasub ka vanasse veebi vaadata, kui siit soovitud õigusakti ei leia. 

Meetme tegevus: 

Rakendusüksus: Riigi Tugiteenuste Keskus

Fond: 

Taotlusvoor suletud:
08.01.2020 - 31.01.2021

Tingimused 

Meetme tegevus: 2014-2020

Rakendusüksus: Riigi Tugiteenuste Keskus

Fond: 

Tingimused 

2014-2020.1.3 Kaasaegse ning uuendusliku õppevara arendamine ja kasutuselevõtt

Meetme tegevus: 2014-2020.1.3.2 Koolide IKT taristu

Rakendusüksus: Riigi Tugiteenuste Keskus

Fond: Euroopa sotsiaalfond (ESF)

Tingimused 

2014-2020.1.5 Õppe seostamine tööturu vajadustega

Meetme tegevus: 2014-2020.1.5.2 Tööturu vajadustele vastava kutse- ja kõrghariduse arendamine

Fond: Euroopa sotsiaalfond (ESF)

Tingimused 

2014-2020.1.5 Õppe seostamine tööturu vajadustega

Meetme tegevus: 2014-2020.1.5.3 Ettevõtlikkuse ja ettevõtlusõppe süsteemne arendamine kõigil haridustasemetel

Rakendusüksus: Riigi Tugiteenuste Keskus

Fond: Euroopa sotsiaalfond (ESF)

Tingimused 

2014-2020.1.5 Õppe seostamine tööturu vajadustega

Meetme tegevus: 2014-2020.1.5.4 Kutsehariduse kvaliteedi hindamine ja kindlustamine

Rakendusüksus: Riigi Tugiteenuste Keskus

Fond: Euroopa sotsiaalfond (ESF)

Tingimused 

2014-2020.1.6 Täiskasvanud elanikkonna kompetentside arendamine

Meetme tegevus: 2014-2020.1.6.2 Täiskasvanutele kvaliteetse ja asjakohase täienduskoolituse ja ümberõppe pakkumine kutse- ja erialase kvalifikatsiooni tõstmiseks ning elukestva õppe võtmepädevuste parandamiseks

Rakendusüksus: Riigi Tugiteenuste Keskus

Fond: Euroopa sotsiaalfond (ESF)

Tingimused 

2014-2020.12.1 Riigi võimekuse tõstmine inimressursside arendamise ja institutsionaalse suutlikkuse parendamise kaudu

Meetme tegevus: 2014-2020.12.1.4 Kohalik ja regionaalne arendusvõimekus

Rakendusüksus: Riigi Tugiteenuste Keskus

Fond: Euroopa sotsiaalfond (ESF)

Tingimused 

2014-2020.12.2 Poliitikakujundamise kvaliteedi arendamine

Meetme tegevus: 2014-2020.12.2.4 Strateegilise juhtimine arendamine

Rakendusüksus: Riigi Tugiteenuste Keskus

Fond: Euroopa sotsiaalfond (ESF)

Tingimused 

2014-2020.13.1 Tehniline abi

Meetme tegevus: 2014-2020.13.1.1 Tehniline abi (ERF)

Rakendusüksus: Riigi Tugiteenuste Keskus

Fond: Taaskäivitamiserahastu REACT-EU ERDF

Tingimused 

2014-2020.13.1 Tehniline abi

Meetme tegevus: 2014-2020.13.1.2 Tehniline abi (ÜF)

Rakendusüksus: Riigi Tugiteenuste Keskus

Fond: Taaskäivitamiserahastu REACT-EU ERDF

Tingimused 

2014-2020.16.1 COVID-19 valmisoleku tagamine

Meetme tegevus: 2014-2020.16.1.1 Tööturuteenuste pakkumine

Rakendusüksus: Riigi Tugiteenuste Keskus

Fond: Taaskäivitamiserahastu REACT-EU ESF

Tingimused 

2014-2020.2.1 Lapsehoiu ja puudega laste hoolekandeteenuste arendamine hoolduskoormuse vähendamiseks

Meetme tegevus: 2014-2020.2.1.1 Hoiuteenuste ning hoius, hariduses ja rehabilitatsioonis osalemist võimaldavate tugiteenuste (tugiisik, transport) arendamine ja pakkumine suure hooldusvajadusega ning raske ja sügava puudega 0–17-aastastele lastele ning tööandjate töö-, pere- ja eraelu ühildamise alase teadlikkuse tõstmine

Rakendusüksus: Riigi Tugiteenuste Keskus

Fond: Euroopa sotsiaalfond (ESF)

Tingimused 

2014-2020.2.2 Tööturul osalemist toetavad hoolekandemeetmed

Meetme tegevus: 2014-2020.2.2.2 Asendushoolduse kvaliteedi tõstmine ja asendushoolduse vormide mitmekesistamine tugiteenuste ja järelhoolduse arendamise kaudu

Rakendusüksus: Riigi Tugiteenuste Keskus

Fond: Euroopa sotsiaalfond (ESF)

Tingimused 

2014-2020.2.2 Tööturul osalemist toetavad hoolekandemeetmed

Meetme tegevus: 2014-2020.2.2.3 Tugiteenus vanglast vabanenutele

Rakendusüksus: Riigi Tugiteenuste Keskus

Fond: Euroopa sotsiaalfond (ESF)

Tingimused 

2014-2020.2.3 Alkoholi liigtarvitamise, sh alkoholisõltuvuse, ennetuse, varase avastamise ning nõustamis- ja raviteenuse loomine ja rakendamine

Meetme tegevus: 2014-2020.2.3.1 Alkoholi liigtarvitamise varajase avastamise ja nõustamise teenuse ning alkoholisõltuvuse raviteenuse arendamine ning osutamine

Rakendusüksus: Riigi Tugiteenuste Keskus

Fond: Euroopa sotsiaalfond (ESF)

Tingimused 

2014-2020.2.4 Kättesaadavate ja kvaliteetsete tervishoiuteenuste tagamine tööhõives püsimise ja hõivesse naasmise suurendamiseks

Meetme tegevus: 2014-2020.2.4.2 Investeeringute toetamine tervisekeskuste infrastruktuuri tõmbekeskustes, tagades kättesaadavad ja mitmekülgsed tervishoiuteenused

Rakendusüksus: Riigi Tugiteenuste Keskus

Fond: Euroopa regionaalarengufond (ERDF)

Tingimused 

2014-2020.2.4 Kättesaadavate ja kvaliteetsete tervishoiuteenuste tagamine tööhõives püsimise ja hõivesse naasmise suurendamiseks

Meetme tegevus: 2014-2020.2.4.3 Haiglavõrgu tugevdamine riskipiirkonnas

Rakendusüksus: Riigi Tugiteenuste Keskus

Fond: Euroopa regionaalarengufond (ERDF)

Tingimused