Meede: Kohaliku ja regionaalse arendusvõimekuse tõstmine

Meetmest rahastatakse uuringuid, analüüse, ekspertide palkamist ja muid tegevusi, mis vajalikud mõjusate projektide ettevalmistamiseks ning maakonna arengustrateegia ja kohaliku omavalitsuse arengukava eesmärkide saavutamiseks.

Taotlusvoor: Avatud

Taotlusvoor „Kohalik ja regionaalne arendusvõimekus 2022-2024“

 • Taotlusvooru periood: 20. september 2022 kuni 31.detsember 2024
  (või kuni maakonna taotlusvooru toetuse eelarve lõppemiseni).
 • Valdkond:


Sihtgrupp:

Taotleja võib olla:
• kohaliku omavalitsuse üksus;
• maakonna kohaliku omavalitsuse üksuste liit;
• maakondlik arenduskeskus.

Partneriks ja kaasatavaks organisatsiooniks võivad olla:
• kohaliku omavalitsuse üksus;
• maakonna kohaliku omavalitsuse üksuste liit;
• maakondlik arenduskeskus
• mittetulundusühing ja sihtasutus või nende esindusorganisatsioon;
• riigi ametiasutus;
• avalik-õiguslik isik;
• äriühing.


Eesmärk:

Meetme eesmärk on suurendada kohaliku ja regionaalse tasandi võimekust kavandada piirkondlikku arengut, saavutada maakonna arengustrateegia ja kohaliku omavalitsuse arengukava eesmärgid ning valmistada ette ja viia ellu mõjusaid projekte, mis aitavad kaasa paremate teenuste, elu- ja ettevõtluskeskkonna ning linnaruumi arengule.
 


Toetuse piirmäärad:

Projekti minimaalne toetuse summa on 7000 eurot ja maksimaalne 50 000 eurot. Projekti maksimaalne kogumaksumus on 200 000 eurot.
Toetuse maksimaalne osakaal on 70% abikõlblike kulude maksumusest.
 


Kogueelarve:

kogueelarve on 1 200 000
Maakondlike piirmäärade jagunemise käskkirja leiab SIIT 

Tingimused:

Riigihalduse ministri 1.juuli 2022. a määruse nr 33 „Toetuse andmise tingimused kohaliku ja regionaalse arendusvõimekuse tõstmiseks"

Seletuskiri määrusele 

Riigihalduse ministri käskkiri (taotlusvooru tähtajad ja maakondlikud piirmäärad)
 

Infopäev

Toimus virtuaalselt 15. 09. 2022 

15.09 infopäeva esitlused leiab SIIT

15.09 infopäeva salvestus järelvaatamiseks leiab SIIT 


 

Toetatavad tegevused:

 • uuringu, analüüsi ja ekspertiisi läbiviimine, sealhulgas andmete kogumine ja analüüsimine ning raporti koostamine; 
   
 • juhendmaterjalide, metoodikate ja mudelite koostamine, sealhulgas teenuse prototüübi koostamine; 
   
 • konsultatsioon, koolitus ja nõustamine, sealhulgas projekti eesmärkide saavutamiseks vajaliku väliseksperdi kaasamine ning stažeerimine välisriikides; 
   
 • seminarid, ühisarutelud ja muud töövormid projekti tegevuste kavandamiseks ning läbiviimiseks; 
   
 • teavitamine.

Eelarve jaguneb maakondade vahel järgmiselt:

Maakondlikud toetuse piirmäärad
Maakond EL toetuse piirsumma Rahastatud projektide toetussumma Jääk
Harju 150,770 0 150,770
Hiiu 55,806 0 55,806
Ida-Viru 111,449 0 111,449
Jõgeva 64,476 0 64,476
Järva 65,299 0 65,299
Lääne 61,059 0 61,059
Lääne-Viru 78,294 0 78,294
Põlva 62,744 0 62,744
Pärnu 90,385 0 90,385
Rapla 67,017 0 67,017
Saare 66,015 0 66,015
Tartu 122,656 0 122,656
Valga 64,384 0 64,384
Viljandi 72,338 0 72,338
Võru 67,309 0 67,309
KOKKU 1,200,000 0 1,200,000

Hindamine:


Taotlus esitatakse rakendusüksusele e-toetuse keskkonna kaudu jooksvalt kuni taotlusvooruks maakonnale ette nähtud vahendite lõppemiseni või taotlusvooru lõpptähtajani.

Nõuetele vastavaks tunnistatud taotlusi hindavad maakondlikud hindamiskomisjonid kinnitatud hindamismetoodika alusel.


 

Taotlemine:

Vali õige maakonna või linnapiirkonna taotlusvoor ning alusta taotlemist otselingilt:
 

5.2.1 ATV Kohalik ja regionaalne arendusvõimekus 2022-2024 - Harjumaa

5.2.1 ATV Kohalik ja regionaalne arendusvõimekus 2022-2024 - Hiiumaa

5.2.1 ATV Kohalik ja regionaalne arendusvõimekus 2022-2024 - Ida-Virumaa

5.2.1 ATV Kohalik ja regionaalne arendusvõimekus 2022-2024 - Jõgevamaa

5.2.1 ATV Kohalik ja regionaalne arendusvõimekus 2022-2024 - Järvamaa

5.2.1 ATV Kohalik ja regionaalne arendusvõimekus 2022-2024 - Läänemaa

5.2.1 ATV Kohalik ja regionaalne arendusvõimekus 2022-2024 - Lääne-Virumaa 

5.2.1 ATV Kohalik ja regionaalne arendusvõimekus 2022-2024 - Põlvamaa

5.2.1 ATV Kohalik ja regionaalne arendusvõimekus 2022-2024 - Pärnumaa

5.2.1 ATV Kohalik ja regionaalne arendusvõimekus 2022-2024 - Raplamaa

5.2.1 ATV Kohalik ja regionaalne arendusvõimekus 2022-2024 - Saaremaa

5.2.1 ATV Kohalik ja regionaalne arendusvõimekus 2022-2024 - Tartumaa

5.2.1 ATV Kohalik ja regionaalne arendusvõimekus 2022-2024 - Valgamaa

5.2.1 ATV Kohalik ja regionaalne arendusvõimekus 2022-2024 - Viljandimaa

5.2.1 ATV Kohalik ja regionaalne arendusvõimekus 2022-2024 - Võrumaa

5.1.1 ATV Kohalik ja regionaalne arendusvõimekus 2022-2024 - Tallinna linnapiirkond

5.1.1 ATV Kohalik ja regionaalne arendusvõimekus 2022-2024 - Tartu linnapiirkond

5.1.1 ATV Kohalik ja regionaalne arendusvõimekus 2022-2024 - Pärnu linnapiirkond

5.1.1 ATV Kohalik ja regionaalne arendusvõimekus 2022-2024 - Ida-Virumaa linnapiirkond
 


Taotlusi saab esitada kuni 31.detsembrini 2024 või kuni maakonna taotlusvooru toetuse eelarve lõppemiseni.

Taotlusvormid selgitustega leiab SIIT

Taotluse lisadokumendid

Lisadokumendid Vormil/ei ole vormi Kommentaar
Partneri kinnituskiri vormil\  
 
Kohustuslik, kui projekti on kaasatud partner. Peab olema allkirjastatud esindusõigusliku isiku poolt.
Kaasatud organisatsiooni kinnituskiri Ei ole vormi Kohustuslik, kui projekti on kaasatud organisatsioone. Peab olema allkirjastatud esindusõigusliku isiku poolt.
Kinnitus omafinantseeringu olemasolu kohta            Ei ole vormi Kohustuslik. Esindusõigusliku isiku poolt allkirjastatud.
Tõend sisendkäibemaksu mahaarvamise kohta Ei ole vormi Esitavad KOVid taotleja või partnerina.
Hanke lähteülesanne/võrdlevad hinnapakkumised/ hankedokumendid jne Ei ole vormi Kohustuslik esitada eelarve/ hinnakalkulatsiooni alusdokumendid.

Viimati uuendatud 29.09.2022