Meede: Hoolekanne

Toetuse andmise eesmärk on tööealise inimese hoolduskoormuse vähendamine ning tööturule sisenemise või tööturul jätkamise toetamine või tööealise erivajadustega inimese toimetuleku toetamine tööturule sisenemise või tööturul jätkamise võimekuse suurendamiseks.

Taotlusvoor: AVATUD


Sihtgrupp:

eakad ja erivajadustega inimesed ja nende pereliikmed ning toimetulekuraskustes inimesed


Eesmärk:

Toetuse andmise eesmärk on tööealise inimese hoolduskoormuse vähendamine ning tööturule sisenemise või tööturul jätkamise toetamine või tööealise erivajadustega inimese toimetuleku toetamine tööturule sisenemise või tööturul jätkamise võimekuse suurendamiseks.


Tulemused:

Toetuse andmise tulemusel on hoolekandeteenust saanud 5725 inimest.


Kogueelarve:

 • Taotlusvooru eelarve on kokku 5 miljonit eurot
 • Toetuse vähim summa on 50 000 eurot ja suurim summa 300 000 eurot projekti kohta. 
 • Toetuse osakaal (75-85%) sõltub omavalitsusest, kus teenust osutatakse. 

Toetatavad tegevused:

Toetust antakse projektile, mille elluviimisega arendatakse ja osutatakse järgmisi hoolekandeteenuseid:

 1. koduteenus;
 2. tugiisikuteenus;
 3. isikliku abistaja teenus;
 4. väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus – päevahoiu- või intervallhooldusteenus;
 5. nõustamisteenused ja tugigrupid;
 6. integreeritud hoolekandeteenused.

Taotleja või partner võib olla:

 1. kohaliku omavalitsuse üksus;
 2. juriidiline isik;
 3. valitsusasutus või selle hallatav riigiasutus.
 • Kui taotlejaks on muu isik kui kohaliku omavalitsuse üksus, peab taotleja partnerina kaasama vähemalt need kohalikud omavalitsuse üksused, mille territooriumil hakatakse teenust osutama.
 • Taotleja saab esitada jooksvas taotlusvoorus ühe taotluse. Jooksva taotlemise korral on taotlejal õigus esitada uus taotlus, kui taotluse kohta tehakse taotluse rahuldamata jätmise otsus.

Toetatud projektid:

Taotlusvoorust „Eakatele, erivajadustega ja toimetulekuraskustega inimestele ning nende pereliikmetele töölesaamist toetavad hoolekandeteenused” perioodil 29.04-29.08.2019 toimunud avatud taotlusvoorust toetuse saajad (30.10.2019)​

Toetuse saaja: Haapsalu Sotsiaalmaja
Projekti nimi:

Haapsalu hoolekandeteenuste arendamine 2020-2022

Projekti maksumus: 244 114,09 €
ESF toetus: 183 085,57 €
Omafinantseering: 61 028,52 €
Toetuse saaja: Jõelähtme Vallavalitsus
Projekti nimi:

Tervikliku sotsiaalhoolekandelise abi mudeli välja arendamine ja kasutusele võtmine hoolduskoormusega tööealiste inimeste toetamiseks Jõelähtme vallas

Projekti maksumus: 204 660 €
ESF toetus: 153 495 €
Omafinantseering: 51 165 €
Toetuse saaja: Kastre Vallavalitsus
Projekti nimi:

Sotsiaalteenuste laiendamine Kastre vallas

Projekti maksumus: 298 978,05 €
ESF toetus: 224 233,54 €
Omafinantseering: 74 744,51 €
Toetuse saaja: Kohila Turvakeskus
Projekti nimi:

Integreeritud hooldusteenuste arendamine Kohila vallas

Projekti maksumus: 241 654 €
ESF toetus: 181 240,50 €
Omafinantseering: 60 413,50 €
Toetuse saaja: Põltsamaa Vallavalitsus
Projekti nimi:

Töölesaamist toetavate sotsiaalteenuste arendamine Põltsamaa vallas

Projekti maksumus: 120 638 €
ESF toetus: 90 478,50 €
Omafinantseering: 30 159,50 €
Toetuse saaja: Raasiku Vallavalitsus
Projekti nimi:

Kose ja Raasiku valla sotsiaalteenuste arendamine

Projekti maksumus: 339 210 €
ESF toetus: 254 407,50 €
Omafinantseering: 84 802,50 €
Toetuse saaja: Rae Vallavalitsus
Projekti nimi:

Erivajadusega täisealiste päevahoiuteenuse arendamine ja osutamine Rae vallas

Projekti maksumus: 142 263,20 €
ESF toetus: 106 697,40 €
Omafinantseering: 35 565,80 €
Toetuse saaja: Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet
Projekti nimi:

Abiks hoolduskoormusega inimestele

Projekti maksumus: 499 829,50 €
ESF toetus: 374 872 €
Omafinantseering: 124 957,50 €
Toetuse saaja: Varajase Kaasamise Keskus OÜ
Projekti nimi:

Tugiisikuteenus noorele erivajadusega täiskasvanule

Projekti maksumus: 330 157,72 €
ESF toetus: 247 618,29 €
Omafinantseering: 82 539,43 €
Toetuse saaja: Väärikas Vanadus OÜ
Projekti nimi:

Kilingi Villa Pansionaadi teenuskohtade juurde loomine ning hoolduspersonaali tasustamine

Projekti maksumus: 225 938,25 €
ESF toetus: 169 453,69 €
Omafinantseering: 56 484,56 €

Taotlemine ja kontakt:

Viimati uuendatud 21.04.2021