Struktuurivahenditest rahastatud poliitikate ja programmide hindamine

Hindamise all mõistetakse sõltumatu hinnangu andmist struktuurivahenditest rahastatud poliitikate ja programmide tulemustele ja mõjudele lähtuvalt vajadustest, mille rahuldamiseks nad olid suunatud.

Hindamise eesmärk kõige laiemas mõttes on anda rakendamisest sõltumatu hinnang ja soovitusi, tagamaks käimasolevate programmide tulemuslik ja kvaliteetne rakendamine ning tulevaste programmide hea planeerimine.

Täpsemalt on hindamise eesmärk teada saada, kas poliitika, meede või tegevus töötab, millistel tingimustel, kas sel on olnud oodatud positiivne mõju, tulemused on saavutatud ja rakendamine on pakkunud lisandväärtust või on vajadus tegevusi muuta, kui on, siis kuidas. Hindamine püüab tuvastada puhasmõju, millise osa saavutatud tulemusest võime omistada konkreetsele teenusele või tegevusele. Kas realiseerunud olukord, saavutatud mõju tuleneb kasutatud meetmest või on vahepeal toimunud muud struktuursed muutused?

Hindamise tulemused toetavad programmi, meetme haldamist edaspidi, olles ühtlasi aluseks juhtimisotsustele ja edasiste poliitikate, programmide väljatöötamisele ning institutsionaalse suutlikkuse tõstmisele.

Hindamise mõiste:

„Sõltumatu hinnangu andmine struktuurivahenditest rahastatud poliitikate ja programmide tulemustele ja mõjudele lähtuvalt vajadustest, mille rahuldamiseks nad olid suunatud.“

Hindamine on:

 • süstemaatiline,
 • tugineb tunnustatud sotsiaalteaduslikele uuringustandarditele,
 • esitatud seisukoht või arvamus on tõenduspõhine ja põhineb kindlatel kriteeriumidel (asjakohasus, tulemuslikkus, tõhusus, mõju ja jätkusuutlikkus).

Hindamise tüübid:

Oma sisult jagunevad hindamised rakendusliku iseloomuga hindamisteks, keskendudes süsteemi toimimisele ning strateegilise iseloomuga hindamisteks, mis keskenduvad eesmärkide saavutamisega seotud hinnangute andmisele.

Hindamisdokumendid perioodide kaupa:

Keskkonnamõju hindamise avalikustamine ja avaliku arutelu materjalid
 1. Täiendatud aruanne
 2. Lisa 3.1 Avalikustamine
 3. Lisa 3.2 Avalikustamisel laekunud seisukohad
 4. Lisa 3.3 Avalik arutelu

Valminud on perioodi 2021–2027 Euroopa Liidu ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava ja partnerlusleppe keskkonnamõju strateegilise hindamise (edaspidi KSH) aruanne. KSH aruande avalik arutelu toimub 01.11.2021 algusega kell 15.00 Rahandusministeeriumi saalis (Suur-Ameerika 1, Tallinn).

KSH aruande avalikul arutelul osalemise soovist palun andke teada aadressil miryam.vahtra@fin.ee või helistades telefonil 611 3047. Osaleda on võimalik samal kuupäeval ja kellaajal ka veebi teel, lingi saadab Rahandusministeerium kõigile koosolekul osalemise soovist teada andnutele hiljemalt 29.10.2021.

Loe aruannet
Loe laekunud seisukohti

Keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi materjalid:


Perioodi 2021–2027 struktuurivahendite planeerimist korraldab Rahandusministeerium (aadress Suur-Ameerika 1, Tallinn 15006), sh vastutab partnerlusleppe ning Euroopa Sotsiaalfondi, Euroopa Regionaalarengu Fondi ja Ühtekuuluvusfondi ühise rakenduskava väljatöötamise eest - kontaktisik Kadri Tali, e-post: kadri.tali@fin.ee

Perioodi 2021–2027 ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava eesmärgiks on määratleda struktuurivahenditest rahastatavad tegevused ning rahastamise mahud. Perioodi 2021-2027 ühtekuuluvuspoliitika fondide planeerimise info on leitav siit.

EL ühtekuuluvuspoliitika fondide 2021-2027 rakenduskava keskkonnamõjule on kohustuslik anda strateegiline hinnang. Keskkonnamõju strateegilise hindamise eesmärk on aidata kaasa tasakaalustatud, Euroopa Liidu ja Eesti keskkonnapoliitikaga kooskõlas olevate perioodi 2021-2027 EL vahendite kasutamise partnerlusleppe ja ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava koostamisele.

EL ühtekuuluvuspoliitika fondide 2021-2027 rakenduskava ja partnerlusleppe keskkonnamõju strateegilise hindamise algatas rahandusminister 2020. aasta 6. jaanuaril käskkirjaga nr 1.1-4/1.

Rakenduskava koostamise algataja, koostamise korraldaja ja lõplik koostaja on Rahandusministeerium.

Rahandusministeeriumi kontaktisik
Miryam Vahtra

Peaspetsialist
Riigieelarve osakond
miryam.vahtra@fin.ee
Tel 611 3047 

Hindaja kontaktisik
Riin Kutsar

Juhtekspert
OÜ Hendrikson&Ko
riin@hendrikson.ee
Tel 740 9807

Hindamiste tööplaan ja aruanded perioodil 2014-2020

Tellija: Hindamisprojekt: Aeg: Teostaja:
RM koostöös MKMi, HTMi, KuMi, EASiga

Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014-2020 ettevõtlus- ja innovatsioonitoetuste tulemuslikkuse hindamine:

 

2020 Tartu Ülikool, Tallinna Tehnikaülikool
RM

Linnapiirkondade meetme vahehindamine:

2020 Tartu Ülikool RAKE
HTM

ESF meetme „Noorte tööhõivevalmiduse toetamine ning vaesuse mõju vähendamine noorsootöö teenuste kättesaadavuse kaudu“ eesmärgipärasuse ja tulemuslikkuse vahehindamine:

2019/2020 Civitta
SOM 2019 Praxis
Riigikantselei 2019 LevelLab, Technopolis Group, Balti Uuringute Instituut
HTM

Elukestva õppe strateegia vahehindamine:

 

2019 SA Poliitikauuringute Keskus Praxis, Rakendusuuringute Keskus CentAR
HTM, MKM 2019 Raport valmis Eesti riigi initsiatiivil, Teadus- ja Arendusnõukogu tellimusel ning Euroopa Komisjoni toel
SOM

Mobiilsustoetuse tulemuslikkuse ja mõju hindamine:

2019 Poliitikauuringute Keskus Praxis
RM

Lisad:

 

2019 Technopolis Group Eesti OÜ, Ernst & Young Baltic AS, Balti Uuringute Instituut ja Praxis
SM,KuM 2019 Civitta
SOM 2019 Civitta
KEM 2018 OÜ Alkranel
MKM 2017 Ernst ja Young Baltic AS
RM 2017 Ernst & Young Baltic AS, SA Praxis
RM 2017 Poliitikauuringute keskus Praxis, Stratum OÜ, OÜ Positium LBS
SOM 2017 Balti Uuringute Instituut
EAS 2017 Civitta
HTM 2017 Civitta

 

Küsimuste korral võta ühendust 2014-2020 hindamiste tööplaani kontaktisikuga Rahandusministeeriumis. 

Hindamiste tööplaan ja aruanded aastateks 2007 - 2013

Nr Tellija Hindamisprojekt Aeg Teostaja Seis
1 RM 2006 TTÜ Lõppenud
2 RM 2009 E&Y, Praxis, IBS, SEI Lõppenud
           
3 RM 2010 Ernst&Young, SA Praxis ja Institute of Baltic Studies Lõppenud
4 SoM 2010 PRAXIS Lõppenud
5 SoM 2010 TÜ ja E&Y Lõppenud
6 KA/ JMIN 2010 CPD ja TNS Emor Lõppenud
           
7 RM 2011 CPD Lõppenud
8 RM 2011 CPD ja Tartu Ülikooli sotsiaalteaduslike rakendusuuringute keskus RAKE Lõppenud
9 HTM 2011 Praxis, Technopolis Group ja Balti Uuringute Instituut Lõppenud
10 HTM 2012 Praxis Lõppenud
11 SoM 2012 E&Y Lõppenud
12 SoM 2012 Eesti Rakendusuuringute Keskus Centar ja InterAct Projektid ja Koolitus Lõppenud
13 MKM Ettevõtlusmeetmete mõjude hindamine 2012 Katrin Jaaksoo, Meelis Kitsing, Karel Lember, Tanel Rebane Lõppenud
14 MKM 2012 Balti Uuringute Instituut ja Praxis Lõppenud
15 KKM 2012 Tehnopolis ja CPD Lõppenud
16 MKM 2012 ÅF-Consulting Lõppenud
17 SoM 2013 Tartu Ülikool RAKE Lõppenud
18 SoM 2013- 2014 Tartu Ülikool RAKE Lõppenud
19 MKM- MAO 2013- 2014 MKM Lõppenud
20 HTM 2014- 2015   Lõppenud
21 SoM 2014- 2015 SoM  
22 RM 2015   Lõppenud
23 RM 2017 Poliitikauuringute keskus Praxis, Stratum OÜ, OÜ Positium LBS Lõppenud

 

Perioodi 2004 - 2006 hindamisaruanded

Hindamine:

2004 - 2005 Meetme 1.1. hindamine: 

Meetme 1.1. hindamise Lisad:


Hindamise läbiviimise etapid:

1. EELFAASIS:

Eelhindamine – näiteks perioodi 2014–2020 EL vahendite kasutamise partnerlusleppe ja ÜKP fondide rakenduskava eelhindamine, mis teostati 2012 IV kvartal – 2013 lõpp.

2. PROGRAMMIPERIOODIL:

Programmperioodi vältel teostatavad hindamised – Vt näidet aastast 2017. Tegemist on üldjuhul liikmesriigi vajaduspõhiste hindamistega. Perioodil 2014–2020 näeb ÜSM artikkel 56 siiski ette vähemalt korra programmperioodi jooksul kõigi prioriteetsete suundade tõhususe, tulemuslikkuse ja mõju hindamist.

3. PERIOODI LÕPPEMISEL:

Perioodi lõppemisel või lõppemise järgselt teostakse projekti järelhindamised. Teostab liikmesriik omal initsiatiivil, Euroopa Komisjon ise või tihedas koostöös liikmesriikidega. Euroopa Komisjoni eesmärgiks on, et kõik perioodi 2014–2020 järelhindamised on jõudnud lõpule 2024. aasta lõpuks.
Hindamisi viivad vastavalt vajadusele läbi Rahandusministeerium, Riigi Tugiteenuste Keskus,  rakendusasutused või rakendusüksused.

Tulemustele suunatud struktuurivahendite rakendamiseks on perioodil 2014–2020 koostatud strateegiline hindamiskava, mis katab kogu programmperioodi ja võimaldab juba ette näha ja algusest peale koguda andmeid, mida hilisema järgu hindamistes vaja on. Hindamiste kava kinnitab rakenduskava seirekomisjon jälgides ühtlasi kava täitmist. Hindamiste kava vaadatakse seirekomisjoni koosolekul üle kord aastas.
Hindamiste kava ja juba teostatud hindamisaruanded avaldatakse struktuurivahendite kodulehel.


Mida hinnatakse struktuuritoetuste puhul?

Struktuuritoetuste puhul võetakse hinnangu andmisel aluseks:

 • asjakohasus (vajadus projekti järele)
 • ratsionaalsus e õigustatus
 • ellurakendamise tulemuslikkus
 • mõju ja jätkusuutlikkus

Vajad lisainfot? Võta ühendust:

Miryam Vahtra
peaspetsialist
Rahandusministeerium

 •  +372 611 3047
 •  miryam.vahtra@fin.ee

 Teemad:
- 2014-2020 hindamiste tööplaan, aruanded ja meetmed
- KSH programm: ettepanekud, küsimused, vastuväited ja infopäringud

  Kadri Tali
  Talituse juhataja
  Rahandusministeerium

  •  kadri.tali@fin.ee

  Teemad:
  - Perioodi 2021–2027 struktuurivahendite planeerimine (sh. partnerlusleppe ning Euroopa Sotsiaalfondi, Euroopa Regionaalarengu Fondi ja Ühtekuuluvusfondi ühise rakenduskava väljatöötamine) 

  Keskkonnamõju strateegiline hindamine:

  Riin Kutsar
  KHS juhtekspert
  OÜ Hendrikson&KO

  •  +372 740 9807

  Teemad:
  - Keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi koostaja 

  Viimati uuendatud 25.11.2021